top of page

Gedagte vir Vandag

5 Nov 2020

Koos Espach


Geliewe kennis te neem dat ons vanaf VANDAG, 5 NOVEMBER, met vakansie vertrek en dus nie E-Kerk dagstukkies gaan uitstuur nie. Ons sal DV vanaf 18 NOVEMBER weer versend.

JESUS ONDERWEG NA SY LYDING, DOOD EN OPSTANDING.

(Matt. 16:21–25:46)

JESUS MAAK ‘N SEUN GESOND (2)

(Mark. 9:14-29; Luk. 9:37-43)

TOETS EN OORWINNING VAN DIE GELOOF!

Matt. 17:16-18 – Ek het hom al na u dissipels toe gebring, en hulle kon hom nie gesond maak nie.’ ‘Ongelowige en ontaarde geslag,’ het Jesus gesê, ‘hoe lank moet Ek nog saam met julle wees? Hoe lank moet Ek julle nog verdra? Bring hom hier vir My!’ Jesus het die duiwel skerp aangespreek, en die duiwel het van die seun af weggegaan. Van daardie oomblik af het die seun gesond geword.”

Vergelyk ook Mark. 9:17, 18b en 22b-24 – “Een van die mense het Jesus geantwoord: ‘Meneer, ek het my seun na U toe gebring omdat hy van ‘n gees besete is wat hom stom maak. Ek het u dissipels gevra om die gees uit te drywe, en hulle kon nie. As U tog miskien iets daaraan kan doen, kry ons jammer en help ons.’ ‘As U iets kan doen, sê jy,’ antwoord Jesus. ‘Vir die een wat glo, kan alles.’ ‘Ek glo,’ roep die seun se pa dadelik uit. ‘Help my waar ek nog ongelowig is.’’

Ons het gister genoem dit is opmerklik dat Matteus baie minder oor die wondergenesing van die seun sê as Markus, trouens Matteus se weergawe is meer as die helfte korter as Markus s’n. Matteus benadruk ongeloof en die dissipels se kleingeloof. Vergun my om aan Markus se weergawe ook aandag te skenk want Markus beklemtoon twee sake, geloof en gebed, wat vir ons hedendaagse gelowiges se geestelike lewe baie belangrik is.

Toe die seun in die teenwoordigheid van Jesus gebring word, het ’n ontsettende aanval hom oorval. Soos ’n goeie geneesheer vra Jesus na die geskiedenis van die siekte en die vader vertel meer as wat Jesus gevra het. Daaruit blyk dat die bose gees volstrek nie te beteuel was nie, inteendeel, hy het alles probeer om die seun dood te maak, maar alleen, kon hy nie die dood veroorsaak nie. Daaroor het die bose geeste trouens ook nie die beskikkingsreg nie; alleen God beskik oor lewe en dood.

Die vader se laaste hoop is op Jesus gevestig. Roerend vereenselwig hy hom met sy kind deur te bid: “Kry ons jammer en help ons.” Tog is daar twyfel in sy hart: sou Jesus wel iets kan doen teenoor so ’n magtige bose gees? Daarom sê hy: “As U tog miskien iets daaraan kan doen.” Dan volg die aangrypende antwoord van Jesus: “Vir die een wat glo, kan alles.” Die wonderlike belofte wat Jesus maak, is dat alles moontlik word vir iemand wat hierdie houding het, solank dit natuurlik in die wil van God is. En die vader antwoord heeltemal eerlik: “Ek glo, help my in my ongeloof.”

Wat ‘n wonderlike belofte: “Vir die een wat glo, kan alles.” Maar tog is dit die grootheid van hierdie belofte wat juis ons geloof toets. Menslik gesproke is dit nie altyd moontlik om die waarheid van hierdie belofte te glo nie. Dit is amper te goed om waar te wees en dadelik dink ek persoonlik, dat só ‘n geloof dalk ook buite my bereik is. Ek dink ook hierdie pa het moontlik wanhopig gedink Jesus plaas die verantwoordelikheid terug op hom – ek meen, hoe kon sy geloof in staat wees om sy kind gesond te maak?

En dít is die les wat ons hier kan leer. Van al die dinge wat in geloof moontlik is, is die onmoontlikste dat ek in staat kan wees om só ‘n geloof te hê. Aan die mag van die Here sal dit nie te kort skiet nie omdat Sy almag onbeperk is. Die almag is tot beskikking van elkeen by wie die volstrekte geloof aanwesig is; en dit behoort aanwesig te wees by ’n vader wat intree vir sy kind en elkeen wat al sy vertroue in Jesus plaas. Daarom roep hy uit: “Ek glo, help my in my ongeloof.” Ongeag hoe swak ons geloof is, roep uit soos hierdie pa. Christus sál hierdie gebed verhoor van elkeen wat sy vertroue in Hom plaas!

Ons moet met alles in ons vashou aan God se beloftes. Ons moet glo dat Hy werklik vir ons lief is. Dis eintlik maklik om dit te glo, want net deurdat Hy vir Jesus aan die kruis laat sterf het om te betaal vir die sondes wat ons doen en gaan doen, is die grootste voorbeeld van hoe groot Sy liefde vir ons is. Maar, dis juis hier waar ons moet vashou aan ons geloof. Ons moet glo dat God vir ons sal deurkom. Ons moet met alles in ons vashou aan elke liewe belofte wat God vir ons in Sy Woord gee en weet dat Hy nooit teen Sy woord sal teruggaan nie. Dit is juis die toets. Daar waar dit nie altyd so lekker is nie, moet ons geloof juis ons vashouplek en fondament wees.

Kom ons laat toe dat die Heilige Gees Sy werk in ons lewe doen. Kom ons maak dit maklik vir Hom en drink God se waarheid deur Sy Woord in. Dalk is jy op ’n plek waar jy woes twyfel. Dis dalk nou die tyd dat jy weer die eenvoudige gebed bid waar jy vir Jesus sê dat jy in Hom glo en dat jy glo dat Sy sterwe aan die kruis genoeg was om die pak vir jou sondes te vat. Hy sal gewis ons elkeen se swak geloof aanvaar wat aan Hom wil vashou en Hom nie wil laat gaan nie. Hy is nóú daar om ons wanhoop te verlig. Plaas jouself onvoorwaardelik in Sy sorg, Hy sal aan jou Sy vrede gee, want Hy het jou lief. Gaan lees die Woord van God: Jy kan baie daaruit leer! En kom ons neem dit wat ons leer saam met ons deur die dag en deel dit met ander. Jy kan dalk iemand in jou wêreld help en so nog ’n lewe red!

“Opregte geloof is die oortuiging dat elke heilige begeerte moontlik is en alleen maar wag om in die Naam van Jesus Christus opgeëis te word” (Solly Ozrovech).

Gebed: Vader, dankie vir U Heilige Gees wat U vir ons as geskenk gegee het. Dankie dat Hy ons help om te glo. Here, ek weet ek moet vashou aan my geloof. Ek moet glo dat U al U beloftes sal nakom, ook vir my. Jesus, soos die vader in ons verhaal, roep ek opnuut uit: “Ek glo, help my in my ongeloof!” Maak my geloof nog sterker soos wat ek die pad saam met U Heilige Gees stap. Help my om vas te staan in my geloof. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page