top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag


JESUS SE LYDENSTYD : SEWE DAE WAT DIE WÊRELD VIR ALTYD VERANDER HET!


JESUS SE PAD NA GLORIE (DAG 22) – JESUS VOOR DIE JOODSE RAAD (1)!

(Mark. 14:53-65; Luk. 22:54-55 en 63-71; Joh. 18:12-14 en 19-24)


Matt. 26:57, 59-60 – “Die mense wat vir Jesus gevange geneem het, het Hom weggelei na Kajafas, die hoëpriester, waar die skrifgeleerdes en die familiehoofde bymekaar gekom het. Die priesterhoofde en die hele Joodse Raad het vals getuienis teen Jesus probeer kry sodat hulle Hom kon doodmaak. Baie vals getuies het na vore gekom, en tog kon die Raad niks teen Hom vind nie.”


Joh. 18:12 en 14 – “Toe het die afdeling soldate onder die kommandant saam met die wagte in diens van die Joodse Raad vir Jesus gevange geneem en Hom geboei. Dit was Kajafas wat vir die Jode die raad gegee het dat dit tot hulle voordeel is dat een man vir die volk sterwe.”


Nadat Jesus elke vorm van teenstand afgewys het, en Hom vir gevangeneming aangebied het, neem die kommandant die leiding en laat hy Jesus vang en boei. Heidene en Jode span dus saam in hulle teenstand teen Jesus en dra saam die verantwoordelikheid vir Sy gevangeneming en verhoor. Hulle behandel Jesus soos ’n misdadiger deur Hom te boei. Die Vredevors word soos ’n geweldenaar behandel, die onskuldige soos ’n misdadiger. Dit is deel van Jesus se lydensweg om tot die uiterste toe, in Sy plaasvervangende lyding vir die sonde van die verdorwe mensheid, verneder te word.


In daardie nag van angs in Getsemane, is Jesus se aardse koers finaal beseël. Toe Hy sê: “Dit is Ek!”, kon Hy nie meer omdraai nie en was daar geen keuse meer nie. Daar was al die tyd toe net een keuse, een regte beslissing toe Hy gesê het: “Dit is Ek!”. Daarmee het Hy God se beker stewig in sy hande geneem, ʼn beker wat propvol lyding was ... ook propvol met ons sondes! Maar Hy het dit enduit gedrink! Dit was die enigste uitweg, die hoofpad na die Lewe toe. Goddank! Anders was die ganse mensdom se geskiedenis vandag totaal anders. As Jesus daar in Getsemane teruggedeins het van sy gehoorsaamheid aan God, en nie die soldate nie, was ons vir altyd in die donker opgesluit. Gelukkig het dit nie gebeur nie, want Jesus was enduit op die regte koers na Golgota toe, vir my en jou!


Die tempelwag neem Jesus na die hoëpriester Kajafas, se paleis, die instansie van waar die bevel tot arres uitgegaan het. Dit was nie die gewone vergaderplek van die Joodse Raad nie, maar vir die geleentheid was almal daar saam om ’n nie-amptelike vergadering te hou. Johannes herinner ons aan die profetiese woorde wat Kajafas ná die opwekking van Lasarus uitgespreek het: “Julle verstaan niks, en julle besef ook nie dat dit tot julle voordeel is dat een man vir die volk sterwe en nie die hele nasie verlore gaan nie” (Joh. 11:49b-50). Daardie woorde gaan nou in vervulling, maar op so ’n manier dat die man wat destyds die oordeel oor Jesus uitgespreek het, nou as regter moet optree. Van ’n regverdige verhoor voor die Joodse Raad kan daar dus geen sprake wees nie.


Die plan was om ’n klag teen Jesus te probeer vind sodat hulle Hom aan die Romeinse goewerneur, Pilatus, kon oorhandig met die versoek dat Hy gedood moet word. Onder die Romeinse heerskappy het die Joodse Raad nie meer die reg gehad om die doodstraf toe te pas nie; selfs nie om ’n saak, waar dit om die doodvonnis gaan, te verhoor nie. Wat dus hier plaasvind, is geen verhoor in die regte sin van die woord nie, maar ’n ondervraging met die doel om ’n klag op te stel. Die aanklag moes daarby so gestel word dat dit die goewerneur sou oortuig van die skuld van die aangeklaagde. So maklik gaan dit egter nie in hierdie geval nie. Uit die staanspoor blyk dat indien hulle by die waarheid wil bly, geen beskuldiging gevind sal kan word nie.


Ons wil vandag amper uitskreeu en vra wat het van reg en geregtigheid geword? Tydens hierdie onregverdige, lamlendige “verhoor” van Jesus, is geen bewyse gevind dat Jesus Hom skuldig gemaak het aan enige misdryf nie. Jesus was veroordeel voor Hy verhoor was. Hy het geen kans of hoop gehad op geregtigheid nie. Lukas beskryf hoe Sy bewakers Jesus bespot het, geblinddoek het en Hom geslaan het. Jesus moes dan as “profeet” raai wie Hom geslaan het (Luk. 22:63-65). Jesus bly egter standvastig want Hy weet dat Hy die wil en plan van God uitvoer. Jesus se voorbeeld onder die uiterste provokasie is ‘n aanmoediging vir elke gelowige wat in dergelike omstandighede kan beland. Ons kan dus ons geloofsoortuiging uitleef en wéét: Hy ís die Weg, die Waarheid en die Lewe (Joh. 14:6).


“Jesus Christus se lyding is die megafoon waarmee God ‘n dowe wêreld wil wakker maak”

(C.S. Lewis)


Gebed: Dankie Jesus Christus, dat U bereid was om daardie “Nag van Angs” die lydensbeker wat propvol van my sondes was, geledig het. Dankie dat U bereid was om daardie nag, in te staan vir my verlore siel. Dankie dat U daardie negatiewe situasie vir my verander het in ‘n positiewe situasie, sodat ek die liefde van God raak kan sien en kon ervaar. “Aan God die dank! U voer my altyd saam in U triomftog omdat ek een is met Christus” (2 Kor. 2:14). Liefdevolle Vader, help my asseblief om weg te kyk van die negatiewe dinge in die lewe, en U wil te doen deur die krag van U Gees en my so te beywer vir die positiewe want “ek is tot alles in staat deur U wat my krag gee” (Fil. 4:13). Amen.

Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page