top of page

E-Kerk - Gedagte vir Vandag


Gevaarpunt 7 : Stryd om Voorrang (2)


Jak 3:13 – “Is daar ‘n wyse en verstandige mens onder julle?.......VV 15-18 – “Dié soort wysheid kom nie van Bo nie, maar is aards, sinlik, duiwels, want waar daar naywer en selfsug is, kom daar wanorde en allerhande gemene dade. Maar die wysheid wat van Bo kom, is allereers sonder bybedoelings, en verder is dit vredeliewend, inskiklik, bedagsaam, vol medelye en goeie vrugte, onpartydig, opreg. Hierdie wysheid bring jou in die regte verhouding met God, en jy moet dit gebruik om vrede te maak.”


Vergelyk ook Spr 2:6 – “Dit is die Here wat die wysheid gee, uit Sy mond kom die kennis en die insig.”


Jakobus kom tot die konklusie dat wysheid wat met afguns, “naywer en selfsug” gepaard gaan, nie van “Bo” is nie maar “aards, sinlik, duiwels.” Hy beskou dit alles as sonde teen die eenheid van die kerk want dit is sonde teen die Here en teen die gemeente. Iemand wat nie die Christelike omgangsreëls kan handhaaf nie, beskik oor ‘n ander soort wysheid – soos die duiwels wat oor ‘n ander soort “geloof” beskik (2:19). Soos dit dan die geval is met die duiwels se “glo”, kan die leser wat met hierdie “soort wysheid”spog, aanneem dat dit uit ‘n vreemde bron afkomstig is. Dit kom nie van God nie en kan daarom nie verlossend en vernuwend wees nie.


“Waar daar naywer en selfsug is, kom daar wanorde en allerhande gemene dade.” Wanneer die orde in die gereëlde gang van gemeentesake versteur word, word redelike perke oorskry en dan word die sogenaamde “klieks” of “partyskappe” gevorm. Diegene wat hul skuldig maak hieraan probeer hul stryd om voorrang so te stry, dat hul nie besef dat dit na konflik lei instede van die goeie orde van die Goddelike bestel. Die kastige “wyse leier” veroorsaak stryd in plaas van genesing.


In teenstelling met dié valse “aardse” wysheid dui Jakobus gevolglik aan hoe ware geestelike wysheid lyk. “Die wysheid wat van Bo kom” is suiwer met geen “bybedoelings” of verskuilde agendas nie. Wat ons sê is dieselfde wat in ons harte is. Dit is “vredeliewend” want ander gemeentelede word nie verkeerd “opgevryf” nie. Dit is “inskiklik” want ons tree billik op teenoor almal. Ons is toegeeflik en buigsaam sonder om ons beginsels in te boet. Ons is “bedagsaam” want ons kan goed “luister” (1:19) en sien om na mekaar se belange. Dit is “vol medelye” want ons tree op volgens die voorbeeld wat Jesus vir ons gestel het. Ander kan ons “goeie vrugte” sien en aanvoel want die geloof wat in ons harte is kom buitekant tot dade in openbaring. Ons is “onpartydig” want ons takseer nie ander op hul baadjies nie (2:1-7) en behandel almal met liefde. Ons tree “opreg” op want ons staan in ‘n lewende verhouding tot die dinge waarvan ons praat, sonder voorgee of verborge motiewe.


Die vrug van die wysheid wat ons dus behoort te dra, is die vrugte van ‘n nuwe lewe. Hierdie wysheid wat van God afkom is ware wysheid en vrede wat ons as gelowiges in Jesus Christus uitstraal. Dit bring ons in die regte verhouding met God en ons medemens. Ons tree dan met wysheid op wanneer ander kan sien dat dit nie ons sin is wat afgedwing word nie, maar God se sin wat saak maak.


“Die som van ware menslike wysheid is kennis van God en kennis van onsself” (Johannes Calvyn).


Gebed: Here, wysheid begin by U en U gee die insig. Skenk ons die insig om weg te breek van wysheid wat “aards, sinlik en duiwels” is en die vermoë te kan besit om te weet hoe U wil hê ons lewe ingerig moet word en hoe ons in elke konkrete situasie moet optree, sonder “naywer en selfsug.” Here, dinge wat “duiwels” is, is die wye pad hel toe en dit is nie waar ons wil wees nie. Ons wil by U in die hemel wees waar ons vir ewig vry van sonde is en gedurig in U liefde en heerlikheid sal wees. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page