top of page

Gedagte vir Vandag


Ons herinner elkeen om Maandae tot Saterdae om 09h30 in te skakel by Fochville-Noord se Facebook blad en te luister na ‘n kort boodskappie by “Dagstukkies” en direk daarna, “Storietyd vir Kinders” deur Marina Theron. Indien julle nie Facebook het nie, skakel in op ons Kerk se Webblad by http://www.ngfochvillenoord.co.za/e-kerk. Kom ervaar saam met ons gemeente, geloofsgemeenskap op 'n nuwe manier.


JESUS SE UITNODIGING WORD VERWERP DEUR DIE JODE.

(Matt. 11:2-12:50)


DIE UITNODIGING VAN JESUS (1)

(Luk. 10:21-22)


LOF AAN DIE VADER WAT HOM AAN DIE NEDERIGES OPENBAAR!


Matt. 11:25-26 – “Daardie tyd het Jesus gesê: ‘Ek prys U, Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit U genadige bedoeling.”


Vergelyk ook Jes. 29:14 – “Daarom gaan Ek nog ongehoorder dinge doen met hierdie volk: die een ongehoorde ding na die ander, sodat die wysheid van sy wyse manne sal verdwyn, die verstand van sy verstandige mense tot niet sal gaan.”


Dieselfde tyd wat Jesus die oordeelsuitsprake teenoor die inwoners van Kapernaum, Betsaida en Gorasin doen, prys Hy sy Vader oor die diepe misterie van Sy genade wat die Vader, deur Hom, aan almal aanbied, selfs al verwerp hulle dit. Jesus prys sy Vader dat Hy juis Sy koninkryk aanbied aan die eenvoudiges, ofte wel, die nederiges, dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is (Matt. 5:3). Jesus prys God dat Hy selfs aan kinders dit openbaar om Hom te ken, terwyl die slim en geleerde Jode, die Fariseërs en skrifgeleerdes wat dink hulle weet, eintlik nie weet nie, en daarom het die ware koninkryk vir hulle verborge gebly.


Jesus spreek hierdie teenstelling uit, nie omdat Hy enigsins intellek veroordeel nie, maar intellektuele hoogmoed veroordeel – die intellektueles wat glo hulle het niks en niemand nodig om hulle iets te leer nie. God het Jesus na sy eiendomsvolk gestuur om Sy koninkryk op aarde te verkondig en te bou, maar die godsdiensleiers van daardie tyd, was nie juis beïndruk met Hom nie, terwyl sommige van die nederiges, hom aanvaar het; die “slim en geleerde mense” het probeer om Jesus te ontmoedig, terwyl baie van die “die eenvoudiges”, die sondaars, die randfigure, Hom verwelkom het.


William Barclay het dit pragtig opgesom toe hy gesê het “dat die evangelie nie in jou kop is nie, maar in jou hart! Al Jesus se waarhede wat Hy geopenbaar het is vir ons verborge totdat dit deur gehoorsaamheid verstaan word. Ons sal dit nooit verstaan deur filosofies daaraan te dink en probeer uitredeneer nie. Deur gehoorsaam en geduldig te glo aan die beloftes wat God in die Bybel aan ons maak, en die Heilige Gees toelaat om ons gees in harmonie met Hom te bring, sal ons bewus raak van God se teenwoordigheid wat ons op ‘n besonderse manier verryk. Die gawe van die Gees sal in ons lewe groei en deur geloof word die diepste waarheid van God, ons eie.” Ons moet natuurlik net versigtig wees om nie deel van die “slim en geleerde mense” te word nie, maar eerder “iemand wat gewillig is om die wil van God te doen, dan sal ons weet …” (Joh. 7:17).


Onafhanklikheid in ‘n geestelike sin, verwys na selfgesentreerdheid, selfvoldaanheid en selfsugtige optrede – die self, die “eie ek.” Dít is waarteen Jesus reeds met Sy Bergpreek (Matt. 5:3) waarsku! Daar is mense wat nie afhanklik wíl wees nie. Gesonde, slim en welvarende mense kan mos nie afhanklik wees nie. Ons het hard gewerk vir wat ons het en ons moet darem ietsie vir onsself ook doen. Ons kom sélf reg. Ek is my eie baas en het niemand nodig nie. Ek is oor niemand verleë nie. Klink dit bekend? Daar is ongelukkig mense, Christen-mense, wat baie swaar afskeid neem van hulle vernaamheid en hulle egoïsme. Hulle dwing om hulleself te laat geld en hul eie belange só te dien, dat hulle vergeet van Jesus wat Sy dissipels se voete gewas het.


Wat ons ook al besit en wat ons is, is God se wil. Daarom sal ons gelukkiger wees as ons in nederige en afhanklike gesindheid God bedank vir al Sy gawes. Ons kan nie struikel as ons op ons knieë is nie. As ons onsself Christene wil noem, moet ons bereid wees om ons afhanklikheid by God te erken. Ons moet bedelaars by God wees. Ons kan nie self regkom nie want ons is innerlik bankrot. Ons is geestelik só arm dat ons nie eers vir God met ons goeie naam of ‘n voortreflike godsdiens beïndruk nie. Immers, nederigheid is die hart van ons geloof.


By Jesus se voete kan ons leer hoe om in nederigheid, God te behaag! By Jesus kan ons hoor en sien hoe ons in nederigheid moet leef. Ons het ‘n versekering – ‘n lewenspolis – Jesus bied dit: “... want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel” (Matt. 5:3b).


“Geen mens kan die werk van God doen voordat hy deur die Heilige Gees met krag omgord word nie” (Campbell Morgan).


Gebed: Hemelse Vader. Ek erken my geestelike bankrotskap voor U. Ek bely ek is afhanklik van U genade. Ek kan nie dit verdien nie en ook nie daarvoor werk of betaal nie. Ek het U nodig in my héle menswees. Ek kan U niks aanbied nie behalwe my sondige self. Dankie dat ek uit genade aan U kan behoort en afhanklik van U te mag wees. U is die Bron van alle ware wysheid, kennis en krag. Skenk my deur U Gees, die genade om daagliks te vernuwe en bekragtig te word met U wysheid en kennis, en standvastig, daarin te bly. Amen.

Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page