top of page

Gedagte vir Vandag


JESUS SE EERSTE TOESPRAAK VOLGENS DIE EVANGELIE VAN MATTEUS : DIE BERGREDE!

(Matt. 5-7)


JESUS SE VIERDE VOORBEELD VAN GROTER GETROUHEID AAN DIE WET :


DIE AFLÊ VAN ‘N EED (2) – CHRISTENE GLO IN DIE WAARHEID!


Matt. 5:34-36 – “Maar Ek sê vir julle: Moet glad nie ‘n eed aflê nie, nie by die hemel nie, want dit is die troon van God; nie by die aarde nie, want dit is die rusplek vir sy voete; nie by Jerusalem nie, want dit is die stad van die groot Koning. Jy moet ook nie jou kop op die spel plaas as jy ‘n eed aflê nie, want jy kan nie een haar wit of swart maak nie.”


Vergelyk ook Joh. 8:44b – “Hy (satan) was van die begin af ‘n moordenaar. En hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leuentaal praat, is dit volgens sy aard, want hy is ‘n leuenaar en die vader van die leuen.”


Die skrifgeleerdes en Fariseërs het die kuns vervolmaak om sekere “formuletjies” ook by hulle vertolking van eedsweer, by te voeg. Hulle het ’n hele rangorde ten opsigte van eed aflê, ontwikkel – “by die hemel, by die aarde, Jerusalem of jou kop” – en daarmee die eed verswak en gevolglik, nie bindend te verklaar. Slegs “’n eed in die Naam van die Here” was as bindend beskou, maar Jesus wys hierdie onderskeidings radikaal af omdat elke eed tog nog in wese, vir God as getuie inroep. Die “hemel is die troon van God; die aarde is die rusplek van Sy voete; Jerusalem is Sy stad en oor jou kop” jou hele lewe, beskik nie jy self nie, maar God. Dit is nie nodig om God as getuie te roep nie. God is klaar daar – God is alomteenwoordig. Teenoor hierdie misbruike eis Jesus nou: “Moet glad nie ‘n eed aflê nie.”


Die waarheid is dat die lewe nie in kompartemente opgedeel kan word nie. ‘n Kompartement waar God teenwoordig is en ‘n ander kompartement waar God nie teenwoordig is nie. Daar kan dus nie ‘n sekere standaard of gedrag in die kerk wees en ‘n ander standaard of gedrag by die werk, skool of waar ookal. God kan nie “uitgenooi” word na sekere plekke en nie na ander nie, GOD IS ORAL!! God hoor nie net sekere woorde wat deur die mens ge-uiter word in Sy Naam nie, Hy hoor álle woorde. Daarom moet alle eedswering, indien nodig, beskou word as heilig want elke eed wat geneem word is in die teenwoordigheid van God.


Ongelukkig leef ons in ‘n wêreld waar beloftes baie maklik gemaak word en om ‘n eed te neem word nie baie versigtig mee omgegaan nie. Vergun my om my eie opinie op papier te waag. Eedswering of eedaflegging word deesdae maklik gedagteloos en ligsinnig geneem. Ek wil nie veralgemeen nie, maar het eedswering in ons howe en inswering in spesifieke ampte, waar ookal, nie ‘n blote formaliteit geword nie, in plaas daarvan dat mense besef dat hulle God as getuie inroep? Word erns nog gemaak met beloftes (eedswering) byvoorbeeld tydens doopplegtigheid, bevestiging in ‘n amp asook kerkamp, huweliksbevestiging? Het dit nie maar net deel van ‘n ritueel geword nie?


Dink maar aan die huweliksbelofte: “Tot die dood ons skei” word in baie gevalle nie lank daarna, in die skeihof ontken! Dit het ‘n leë tradisie geword instede van realiteit. ‘n Ander voorbeeld is beloftes van die politici – politieke verdrae en onderhandelings beteken deesdae niks. Die mens het die eed wat hy geneem het met sy aanstelling, heeltemal vergeet en sy “erewoord” het verander na wat hý wil en iets waarby hý voordeel kan trek.


Nog ‘n voorbeeld van ‘n eed wat maklik gebreek word is kerklidmaatskap. Wanneer die Belydenisvrae deur die leraar aan die voornemende lidmaat gevra word, is die antwoord daarop altyd: “Ja!” God is as getuie geroep om later net deur die mens, verbreek te word – so maklik, asof dit beskou is as lidmaatskap van ‘n rugby- of gholfklub. As ek nie van die reëls hou nie, kry ek ‘n ander klub waar die reëls my pas. “Dit is beter dat jy nie belowe nie as dat jy belowe en nie betaal nie” (Pred. 5:4). Dit is satan se manier om te probeer om God van Sy troon af te stoot.


Jesus wil dat ons die waarheid praat. Hy wil hê ons moet op ons woord geneem kan word. Jesus wil ons as eerlike mense deel maak van God se huisgesin. Omdat Hy sy Naam aan ons bekend gemaak het, kan ons Hom ken, Sy Naam aanroep, bely en prys. Om te probeer wees en op te tree soos die skrifgeleerdes en Fariseërs wat nie net leuens verdra het nie, maar selfs nuwe gesofistikeerde metodes ontwikkel het om die leuens te verskoon, is om satan, die kunstenaar van leuens, te dien.


Om ‘n leuen te vertel is om satan na te boots. Die leuen is die fondament van opponering teen God, Christus en die waarheid. Christene glo in die waarheid, leef die waarheid, het die waarheid lief en is toegewy aan die waarheid want dit bevry ons. “(Ons) is gered deurdat die Gees (ons) vir Hom afgesonder het en deurdat (ons) die waarheid glo” (2 Tess. 2:13b). “En (ons) sal die waarheid ken en die waarheid sal (ons) vry maak” (Joh. 8:32). Egtheid van woorde word baie gou deur mense bevraagteken veral wanneer leë beloftes gemaak is onder eed. “’n Regverdige mens dink voor hy antwoord; goddelose mense sê net slegte dinge” (Spr. 15:28).


“’n Leuen is ‘n sneeubal, hoe langer jy hom rol, hoe groter word hy” (Martin Luther).


Gebed: Here, maak my woorde en dade vry van oneerlikheid en onopregtheid. Maak my gees en gedagtes nuut sodat ek alle valsheid kan aflê en ek oral en altyd, die waarheid praat. Moenie dat ek ‘n vals eed aflê nie want ek weet U haat dit (Sag. 8:16-17). “Laat (ons) aan U toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid” (Joh. 17:17). Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page