top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag


PAULUS SE PLAN OM ROME TE BESOEK (6) – STRYD TEEN DIE KERK!


Rom. 15:30b-33 – “Stry saam met my deur vir my te bid dat God my veilig mag hou tussen al die ongelowiges in Judea en dat my hulp aan Jerusalem aanvaarbaar mag wees vir die gelowiges daar. En as dit die wil van God is, sal ek vol blydskap na julle toe kom om ‘n tydjie by julle te rus. God wat vrede gee, sal by julle almal wees! Amen.”


Paulus se besoek aan Jerusalem sal ’n stryd wees en juis daarom moet die Romeinse Christen-gemeente in die gebed saam met Paulus “stry”, saam met hom worstel. Die gebed is ’n stryd óm God se wil en mét God se wil. In die voorbidding word hierdie stryd deur die gelowiges in belang van die saak van God en in belang van mekaar gestry. Sy versoek is dat hulle vir twee dinge moet bid: “dat God hom veilig mag bewaar tussen al die ongelowiges in Jerusalem en dat die gemeente in Jerusalem die kollekte wat hy aan hulle gaan oorhandig, sal aanvaar.”


Oral waar Paulus die evangelie verkondig het, het hy die Jode kwaad gemaak. Sy evangelie het ingedruis teen hulle jarelange seremoniële wette wat hulle van geslag tot geslag gekoester het. Die wet van Moses was hulle alfa en omega, (besnydenis, godsdienstige feesdae ens.), terwyl Christus, Paulus se Alfa en Omega was. Paulus se splinternuwe denke oor God het hom met die tradisies van die Jerusalemgemeente laat bots. Sy beginselvastheid het hom nie net in die moeilikheid met ongelowiges laat beland nie, maar selfs binne die kerk het dit van hom ‘n omstrede persoon gemaak. Dit sou vir hom ‘n kwade dag wees indien die Jerusalemgemeente sou weier om die geld wat hy ingesamel het, te aanvaar omdat hulle hom as die oorsaak van skeuring beskou.


Net die blote gedagte dat die kerk vandag nog bestáán, is ‘n groot wonder en het niks met die mens se vermoëns of genialiteit te make nie. Vanaf die vroegste tye het die mens probeer om God se werk in die wiele te ry, mense wat hulle eie koppe volg en hulle eie weë skep. Die Kerk sélf, was baiekeer aan die voorpunt van hierdie verkeerde weë (Christene wat in die naam van God oorlog gevoer het gedurende die Kruistogte; die Rooms Katolieke Kerk met sy leer van die aflaat). Maar helaas, die Kerk is nie in die hande van mense gelaat nie. Net wanneer die mens dink dat hy al die kennis het om op sy eie aan te gaan en sélf te besluit wat die beste vir God se Kerk is, stuur God mense met besonderse insig wat kan onderskei tussen reg en verkeerd.


So het God vir Paulus gebruik om die kerk terug op koers te kry met onder andere, die Brief aan die Romeine. Die man op wie se lewe die Romeinebrief miskien die meeste invloed gehad het, was Martin Luther. As ‘n student in die regte, beland hy in ‘n geweldige haelstorm en maak hy ‘n belofte aan God dat hy voltyds vir God sal werk indien God sy lewe sou spaar. Hy het sy woord gehou en terwyl hy vromer begin leef het, besef hoeveel sondes hy het en daarom vir ure lank sy sondes bely en vir dae aaneen gevas het. Ten spyte van al sy toewyding as monnik, kon hy nie vrede met God vind nie. Daar word vertel dat hy God begin haat het omdat God van hom, ‘n sondebevange sondaar, die onmoontlike verwag het – om in sy magtelose toestand aan God se standaarde te voldoen.


Luther het sy lewe lank na ‘n genadige God gesoek. In sy sielsworsteling kom hy op die blye evangelie-antwoord van Romeine 1:17 af – “In die evangelie kom juis tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek enkel en alleen omdat hulle glo. Dit is soos daar geskrywe staan: ‘Elkeen wat deur God vrygespreek is omdat hy glo, sal lewe.’ ” Luther se reaksie: “Toe ek deur die Heilige Gees die boodskap werklik begin verstaan het – toe ek ingesien het hoe die regverdigmaking van sondaars voortvloei uit die genade van God deur die geloof … het ek soos ‘n nuwe, weergebore mens gevoel … waarlik, Paulus se woorde was vir my soos die poort na die paradys.” Die feit dat God elke mens wat glo in Jesus Christus, uit genade vryspreek en nie uit goeie werke nie, het die wekroep van die Hervorming, 500 jaar gelede geword.


God maak sondaars vry, sê Paulus. Hy red nie net goeie mense nie, maar ook slegte mense wat nie op eie stoom by die hemel kan uitkom nie. God steek Sy genadige hand uit en tel elke sondaar op wat glo in Jesus Christus, tot binne-in die hemel. Ons hoef God nie te probeer beïndruk met goeie werke om ons sonde-rekening af te skryf nie, ons moet net glo in die evangelie, glo in Jesus Christus, dan is al my en jou sondes op Jesus se rekening geplaas. “Stry saam deur vir al die ongelowiges te bid en ’n beter gesindheid aan die kant van die gelowiges, te bevorder.”


“As ons die Brief aan die Romeine werklik begryp, het ons ‘n oop deur na al die rykste skatte van die Bybel” (Johannes Calvyn).


Gebed: O Here, ek is swak en nietig en verkoop aan wêreldse waardes, maar dankie, U het my vrygekoop. Maak my daarom deur U krag ‘n bidder om vir die ongelowiges te bid en ’n beter gesindheid aan die kant van die gelowiges, te bevorder. Here, ek bid vir elkeen wat nog in die donker staan, dat hulle U grootheid en almag kan raaksien, sodat U majesteit kan sien skyn in al U werke, en U absolute Koningskap in nederigheid sal aanvaar. Amen.

Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page