top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag


ISRAEL EN DIE EVANGELIE (1) – TE TROTS VIR GOD SE GENADE!


Rom. 9:30-33 – “Wat is nou ons gevolgtrekking? Dit: heidene het nie God se vryspraak gesoek nie, maar dit wel gekry – die vryspraak deur die geloof. Israel, daarenteen, het ‘n wet gesoek waardeur hulle God se vryspraak sou kon kry, maar by so ‘n wet het hulle nie uitgekom nie. Waarom kon hulle nie die vryspraak kry nie? Omdat hulle nie op die geloof wou bou nie, maar op hulle eie prestasies. Hulle het oor die struikelblok gestruikel waarvan daar geskrywe staan: ‘Kyk, Ek sit in Sion ‘n klip neer waaroor ‘n mens struikel, ‘n rots waarteen jy jou stamp, maar wie in Hom glo, sal nie teleurgestel word nie.’ ”


Vergelyk ook Jes. 8:14 – “Hý sal vir julle ‘n veilige beskutting wees, maar vir die twee koninkryke Juda en Israel sal Hy ‘n klip wees waarteen ‘n mens jou stamp, ‘n rots waaroor jy struikel.”


Paulus gaan voort met sy betoog en kom tot die gevolgtrekking, dat die grootste gedeelte van Israel die vryspraak nie deelagtig geword het nie, omdat hulle op hulle eie inspanning en vroom prestasies wou bou en nie op God se verlossingsplan nie. Die heidene, daarenteen, het nié God se vryspraak gesoek nie, maar dit gekry, “die vryspraak deur die geloof.” Die weë skei dus by Jesus Christus en dis die geheim van hierdie teenstrydigheid – die Jode volhard op hulle eie pad om vryspraak te verkry deur die wet te onderhou, terwyl die heidene dankbaar die vryspraak in geloof in Jesus Christus aanvaar het.


Israel het die wet nagejaag wat hy gemeen het sal help om die vryspraak te verdien. Hierdie wet kon hulle ongelukkig nie onderhou nie omdat hulle die sin van die wet nie begryp het nie. Hulle het ‘n kredietbalans by God probeer opbou sodat God by hulle in die skuld kon wees. Omdat God dan by hulle in die skuld was, móés Hy hulle redding deur vryspraak verseker. Israel het oor die “steen” gestruikel, die “steen” wat vir hulle ‘n veilige beskutting moes wees, het ‘n “steen” des aanstoots geword!


Die heidene daarenteen, was asof hulle die kruis gesien het en erken het: “As God my só lief het, kan ek Hom met my hele hart, siel en verstand vertrou.” Hulle was dus in die skuld by God en God se liefde deur Jesus Christus vertrou en aanvaar – “So sê die Here my God: ‘Ek gaan in Sion ‘n klip neersit, ‘n uitgesoekte klip, ‘n hoekklip wat fondament aan fondament sal sluit. Wie op My vertrou, hoef nie te vlug nie’ ” (Jes. 28:16).


Vandag weet ons dat God sondes vergewe as ons dit bely (1 Joh. 1:9). Ons weet van God se vryspraak, maar is nie altyd seker hoe om aandag te gee aan die metode van God se vryspraak nie. Ons wil ons eie metodes volg om vergifnis van sonde te verkry – reg te lewe of immers, probeer om reg te lewe; lidmaat van ‘n kerk wees of immers, darem op die “kerk se boeke” te wees; maandeliks ‘n bydrae te gee indien die begroting dit toelaat; lees darem nou en dan Bybel en bid gereeld want ons is van kleins af geleer om dit te doen en ja, ek is darem gedoop ook.


So volg hulle net soos die Jode in Paulus se tyd hulle eie kop en verwag dit is genoeg om outomaties vryspraak te ontvang. Hulle vertroue en geloof in wat Jesus Christus, ons Here, gedoen het, is slegs ‘n visioen en nie ‘n waaragtige feit nie. Die gevolg: Christus word ‘n struikelblok, ‘n steen des aanstoots in plaas van die hoeksteen waarop gebou moet word. Die mens se prestasies het Christus se prestasies vervang.


Geloof is die dankbare vertroue op God se guns en beloftes. Maar dié weg wou Israel nie gaan nie. Hulle wou die weg deur wetsonderhouding en deur eie prestasie, die guns van God en Sy vryspraak verdien. Dit het meegebring dat hulle oor die struikelblok gestruikel het, die steen, die Messias waarop God, soos op ’n hoeksteen, sy gemeente wil bou. Wie in Hom glo, sal nooit beskaamd staan nie. Wie egter nie in Hom glo nie, maar meen om self sy eie geregtigheid uit te werk, sal ontdek dat Hy ’n klip is waaroor ’n mens struikel en ’n rots waarteen jy jou stamp. Vir mense wat nie uit God se genade wil lewe nie, vorm die Vleesgeworde Genade van God ’n aanstoot en struikelblok.


“Man's imperfection could never satisfy God's perfection; nothing that man could do could even begin to repay what God has done for him” (William Barclay).


Gebed: Hemelse Vader, ek wil by U aanleun met absolute vertroue in U Goddelike almag en goedheid en ek wéét, om in Jesus Christus te glo, sal ek nooit beskaamd staan nie. Waar ek soms nog ongelowig is, kom asseblief my ongeloof te hulp. Help my om my geloof uit te leef in alles wat ek doen en sê, daarom wil ek bid vir elkeen wat nog in die donkerte van ongeloof staan, om aan U beloftes vas te hou en ‘n opregte verhouding met U bou sodat U lig ook in hulle sal skyn. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page