top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag


DIE EVANGELIE VOLGENS JOHANNES


JESUS VERSKYN AAN SY DISSIPELS (2) – VERTEENWOORDIGER VAN DIE HOOGSTE GESAG!

(Matt. 28:16-20; Mark. 16:14-18; Luk. 24:36-49)


Joh. 20:21-22 – “Vrede vir julle!’ Sê Hy weer vir hulle. ‘Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook.’ Nadat Hy dit gesê het, blaas Hy oor hulle en sê: ‘Ontvang die Heilige Gees! As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe; as julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie.”


Vergelyk ook Matt. 28:20b – “En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”


“Die dissipels was baie bly toe hulle die Here sien.” Hulle Leermeester wat Vrydag gesterf het, leef drie dae later, Sondag! Die doderyk het tweede gekom! Hy dra weliswaar nog die tekens van die kruisiging aan Hom, maar op daardie oomblik herhaal Hy sy toesegging van vrede. Daardie vrede is die grondslag vir die uitvoering van die opdrag wat hulle nou van Jesus ontvang. Jesus se verhaal eindig nie met Sy opstanding en verskyning aan Sy dissipels nie, dit gaan voort deur Sy opdrag vir die kerk, wat die plan van God wat uitgewerk moet word deur Sy getuies, insluit. Daardie Sondag môre het hulle weggedraai van die leë graf en huistoe gegaan; daardie selfde aand word hulle uitgestuur om die opstandingsboodskap te gaan verkondig!


Dit het die geweldige implikasie dat God sy plan déúr élke Christen-gelowige se medewerking laat verwesenlik. ‘n Ontsaglike verantwoordelikheid word op élke gelowige geplaas om te weet dat God hom of haar wil gebruik om hierdie moeilike taak moontlik te maak.


Wat ons egter nie moet miskyk nie is die feit dat Jesus na ons toe kom van “anderkant die dood, anderkant die graf”, om Sy vredesgroet vir ons te gee. Dit bevestig dat Hy die stryd om vrede, suksesvol deurgevoer het en dat Hy opgestaan het, dat Hy lééf, daarvan getuig die wonde aan Sy hande, voete en sy. Wanneer ons dus van Hom getuig is dit in die teenwoordigheid van die lewende Jesus Christus wie se vrede, oorgedra moet word aan alle mense – “Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook” – dit is nie ‘n “sommer-maar-net” opdrag nie. Ons gelowiges het Sý vrede ontvang om dit aan te gee; ons word geseën om met Christusharte vir ander tot seën te wees.


Die uitvoering van die opdrag vereis ook ampstoerusting, en dit gee Jesus nou aan Sy apostels. Ons gelowiges hoef nie die sending van Jesus in eie krag aan te pak en uit te voer nie. Jesus gee aan ons sy Gees om ons te ondersteun. Ons bekwaamheid kom nie uit onsself nie, maar word deur die Gees tot ons beskikking gestel! In die krag van die Gees en deur die bereidwillige gehoorsaamheid van die gelowige, word Jesus se sending in hierdie wêreld verder gevoer. Christus het ons vandag en elke dag nodig om Sy liefde te weerspieël en om só te leef dat die wêreld Sy voorbeeld in ons kan sien en daarom ook sal begeer om Sy volgeling te wees.


Die toerusting met die Heilige Gees beteken ook dat die apostels met besondere gesag beklee word ten opsigte van die vergewing of nie-vergewing van sondes. Dit beteken nie dat ons nou met die gesag waarmee ons deur Christus beklee is, op ons eie kan besluit wie gered kan word en wie nie. Die Skrif leer dat alleen God die mag het om sonde te vergewe, en daardie mag word deur Jesus Christus gedeel: “Wie kan sondes vergewe behalwe God alleen?” (Mark. 2:6b). Daardie bevoegdheid berus by God en by Christus. Maar wanneer ons in die uitvoering van ons amp en onder die leiding van die Heilige Gees teenoor mense verklaar dat hulle sondes vergewe word of nie, verleen God sy gesag aan so ’n uitspraak en is dit Hý wat die verklaring van die gelowige waarheid maak.


Waar ons die lig van Christus in mense se lewens in dra en in die krag van die Gees begin optree, kom die hemel in beweging met vergifnis, met die vrede wat tussen God en mense, tussen mense en mense bring. Die vrede en herstel wat God gee, kom waar die Gees in hulle werk en mense bewus word van hulle sonde, en waar hierdie bewussyn tot skuldbelydenis en vergifnis lei. Die aangee van die vrede en vergifnis word begelei deur die Gees.


Ons is geroep om te getuig. Die opstanding van Jesus Christus vereis van ons om daaroor te praat, om daarvan te vertel. Die Heilige Gees staan gereed om ons te omgord met Sy krag sodat ons Sy kragtige getuie kan wees – net daar waar Hy ons geplaas het om te leef, te werk en te getuig. ‘n Aktiewe volgeling is ‘n Geesvervulde volgeling want as ons nie getuig daarvan nie, word die vergifnis van sonde nie ‘n werklikheid in mense se lewens nie.


“Ons taak as leke is om ons verhouding met Christus met soveel intensiteit uit te leef dat dit aansteeklik sal wees” (Paul Tournier).


Gebed: “O, Heilige Gees, bereider van God se koninkryk! O Helper en Bevryder, laat Gods beeld in my blyk! Gee my die krag tot dade om in U Naam te bou, gesterk deur U genade.Maak my in U getrou” (Liedboek 437:2). Amen.

Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page