top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag


JESUS SE LYDENSTYD : SEWE DAE WAT DIE WÊRELD VIR ALTYD VERANDER HET!


JESUS SE PAD NA GLORIE (DAG 26) – JESUS TERUG NA PILATUS!


Luk. 23:11 – “Herodus en sy soldate het Jesus toe met veragting behandel. Hy het Hom ‘n deftige kleed laat omhang, met Hom die spot gedryf en Hom daarna na Pilatus toe teruggestuur.”


Joh. 18:38b-40 – “Pilatus gaan weer uit na die Jode toe en sê vir hulle: ‘Ek vind geen skuld in hom nie. ‘Maar julle is gewoond dat ek vir julle gedurende die paasfees iemand loslaat. Wil julle hê ek moet die koning van die Jode vir julle loslaat?’ Hulle skreeu toe terug: ‘Nie vir Hom nie, maar vir Barabbas!’ En Barabbas was ‘n rower.”


Pilatus se eerste hooghartige poging om die saak van hom af te skuif deur Jesus na Herodus te stuur, het nie geslaag nie. Herodus bewys sy minagting vir Jesus, wat beweer dat Hy die Christus is, deur vir Hom ‘n deftige kleed om te hang en terug te stuur na Pilatus toe. Hy word verplig om met die verhoor voort te gaan. Pilatus gaan buitentoe en verklaar in ondubbelsinnige taal aan die Jode dat daar geen grond vir ’n aanklag teen Jesus bestaan nie maar omdat hy bang is vir sy onderdane, ontbreek dit aan die moed van sy oortuiging. Moontlik vrees hy ’n oproer onder die Jode of selfs dat hulle ’n klag teen hom by die keiser sou kon aanhangig maak.


Pilatus stel hulle teenoor mekaar – Jesus Christus teenoor Jesus Barabbas (Matt. 27:17b) – Die volk moet kies tussen Jesus Christus, Seun van dié Vader teenoor Jesus Barabbas, seun van ‘n vader. Die haat van die Jode teen Jesus kom tot uiting in hulle geskreeu en bowenal, het die owerpriesters hulle aangespoor om Barabbas bo Jesus te kies (Matt. 27:20), nie omdat hulle van hom gehou het nie, eerder hoeveel hulle Jesus gehaat het! Die Jode kies die rower bo die goeie Herder: “Wie nie deur die hek in die skaapkraal ingaan nie, maar van ‘n ander kant af inklim, is ‘n dief en ‘n rower” (Joh. 10:1).


Daar is niemand wat nou tydens hierdie belaglike verhoor vir Jesus getuig nie! Waar is al die volgelinge wat Sy wondertekens gesien het en Hom gehoor preek het? Sy dissipels wat vir drie jaar saam met Hom geleef het? Die blindgeborene man wat getuig het hy glo, nadat Jesus hom gesond gemaak het (Joh. 9:38)? Die regeringsamptenaar wie se kind lewend gemaak is (Joh. 4:43-54)? Die lamme by Betesda (Joh. 5:1-17)? Die duisende wat gevoed was met vyf brode en twee vissies (Joh. 6:1-15)? Lasarus en sy susters, Marta en Maria, wat getuies was van Lasarus se opwekking uit die dood (Joh. 11)? Die menigte wat ‘n paar dae vantevore Jesus tegemoet gegaan het tydens Sy intog in Jerusalem, palmtakke geswaai en Sy lof besing het (Joh. 12:12-18)? Is hulle nie dalk deel van hierdie gepeupel wat nou skreeu: “Nie vir Hom nie, maar vir Barabbas?”


Hulle geskreeu klink nie juis na die reaksie van mense wat oortuig was of beïndruk was met die preke, werke en wonders van Jesus nie! Vir die meerderheid Jode was die kruisgebeure van ‘n Saligmaker onaanvaarbaar en ondenkbaar! Dat die Messias, die Koning wat hulle moes verlos van die Romeinse druk, aan ‘n vloekhout sterf, was vir hulle ‘n aanstoot: “Ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit ‘n aanstoot” (1 Kor. 1:23).


Ons staan elke dag voor keuses: God of sonde; Jesus of Barabbas? Ewige lewe of ewige dood. Die grootste geluk op aarde word gevind in die nuwe lewe wat ons in oorvloed ontvang van Jesus: “Jesus Christus het gekom sodat ons die lewe kan hê, en dit in oorvloed” (Joh. 10:10). Jesus het na ons toe gekom nie net om ons te vertel van die lewe hierna nie, maar om nou en hier vir ons die ewige lewe te skenk. Hy het dit moontlik gemaak dat ons waarlik kan lewe: “Wie die Seun (Jesus) het, het die lewe; wie nie die Seun van God het nie (Barabbas), het ook nie die lewe nie” (1 Joh. 5:12).


Dit is tragies dat alle mense nie wil glo en aanvaar dat Jesus Christus ons sondeskuld op Hom geneem het nie! Sommige aanvaar Hom met blydskap en word gered, ander verstoot Hom en gaan verlore! Dit moet so wees. By God is daar nie amnestie vir almal nie. Christus is die skeidingmaker – Dis óf Hy of Barabbas! Niemand kan op die skeidingslyn met een voet aan Christus se kant, en die ander aan Barabbas se kant staan nie. Ongelukkig kan daar ook nie na willekeur heen en weer oor die lyn gespring word nie: “Wie nie teen ons is nie, is vir ons” (Jesus se eie woorde in Mark.9:40). “Termometer-Christene” is of warm of koud – word warm tydens lofprysing, bid saam en is geestelik op ‘n “high”. ‘n Dag later tussen kollegas of vriende, daal die kwik van hulle geloof tot die vlak van die wêreld af.


Omdat Jesus Christus bereid was om die lydensweg tot op die bitter einde te voltooi, het daar hoop gekom vir die hooploses; gevallenes word weer opgerig; mense wat in sonde en ellende, nie uit eie krag kon opstaan nie, is deur Jesus met Sy sterk hand opgetel. Jesus Christus verander “termometer-Christene in “termostaat-Christene” – ‘n termostaat wat nie aanpas by sy omgewing nie, maar sy eie temperatuur reël! Die opstanding wat Hy bewerk, is nie net tot mense in Israel gerig nie, maar ook vir jou en my. Dit hang natuurlik af wat jy antwoord op Jesus se vraag: “Maar jy, wie sê jy, is Ek?”


“In Jesus sien ons alles wat ons van God kan weet; in Hom het ons ook alles wat ons ooit van God kan nodig hê” (Athanasius).


Gebed: Seun van God, ek dank U dat U dit vir my moontlik gemaak het om ‘n kind van God te word. “Daar is net een Here: Jesus Christus, deur wie alles bestaan en deur wie ek lewe (1 Kor. 8:6). Hou my naby U deur U Gees sodat ek die Waarheid sal ken en liefhê. Verhelder my verstand en hou aan om my hart te vernuwe sodat ek nie die pad van geestelike groei verlaat nie. Dankie dat U Woord die Waarheid is, dat Uself die Waarheid is en dat U Gees my in die Waarheid lei sodat ek kan onderskei tussen waarheid en leuen. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page