top of page

E-Kerk - Gedagte vir Vandag


Binne die "Sinagoge in Kapernaum"

DIE EVANGELIE VAN JOHANNES


DIE BROOD UIT DIE HEMEL (2) – WERK MET GELOOF


Joh. 6:26-29 – “Jesus antwoord hulle: ‘Dit verseker Ek julle: Julle soek My, nie omdat julle die wondertekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet en versadig geword het. Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie en wat ewige lewe gee. Dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want God die Vader het Hom die mag daartoe verleen.’ Hulle vra Hom toe: ‘Wat moet ons doen om te doen wat God van ons verlang?’ En Jesus antwoord hulle: ‘Wat God van julle verlang, is dat julle moet glo in Hom wat Hy gestuur het.’


Vergelyk ook Fil. 4:9 – “Alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is – watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees - daarop moet julle julle gedagtes rig.”


Jesus antwoord nie op die vraag wat aan Hom gestel is nie. Hy spreek hulle skerp aan dat die ywer waarmee hulle Hom gesoek het, nie uit suiwere motiewe voorkom nie. Hulle het wel die wondertekens van die vermeerdering van die brood gesien en beleef, maar hierdie dinge het hulle nie tot nadenke gestem nie. Hulle soek iemand wat hulle kan bedien en kan wonders doen en op dieselfde manier nog verder voordeel kan trek uit Hom. Jesus het nie die geloof gesoek wat net op die wonderdade gebou was nie, maar as daar tog geloof van daardie aard was, sou dit kon lei tot die ware geloof in Jesus. Maar so ’n wondergeloof was daar nie eens nie. Hulle het net aan die tydelike versorging gedink; hulle motief was selfsug en nie geloof of liefde nie.


Daar is ‘n ander honger wat slegs Jesus kan stil – die honger vir die waarheid. Daar moet vir die daaglikse brood gewerk word, maar dit moet nie tot hoofsaak verhef word nie. Daar is iets wat van groter belang is, naamlik “die voedsel wat nie vergaan nie en wat die ewige lewe gee”. Jesus wil hulle dieet verander deur hulle fokus te verskuif van gewone, verganklike brood, wat slegs tydelik hul liggaamlike honger kan stil (dis immers maar ’n dag nadat hulle van die wonder brood geëet het), na die brood wat aan hulle die ewige lewe kan gee. Daardie voedsel kan Hy gee “want God die Vader het Hom die mag daartoe verleen”. Jesus het Sy Middelaarswerk kom uitvoer met die magtiging en gesag van God die Vader wat Hom gestuur het.


Die skare se reaksie wys dat hulle iets verstaan van die geestelike aard van Jesus se antwoord, en dat Hy nie na gewone brood verwys nie. Hulle verstaan egter nie dat Jésus die brood is nie, en dat hulle deur Hom gevoed sou word as hulle in Hom glo nie. Die skare vra daarom wat hulle moet “doen om die werke, wat God verlang, te verrig”. Onmiddellik dink hulle aan goeie werke wat gedoen moet word om byval by God te vind – gee ons ‘n lys van dinge wat gedoen moet word! Jesus antwoord hulle dat hulle niks moet doen nie – hulle moet hulle “diëte” verander deur eerder te “glo in die Een wat God gestuur” het om die werke te verrig. Die “werke van God” wat Hy van die mens verlang, is eintlik net een “werk” – GLO IN DIE HERE JESUS CHRISTUS!!!! – die inhoud van die geloof is in Hom “wat deur God gestuur is”.


Om “voedsel wat nie vergaan nie en wat die ewige lewe gee” te eet, moet ons diëte verander en dit is “werk”. Ek moet werk aan my geloof deur kerk toe te gaan, gebed, Bybelstudie, naastediens, getuienis en gebruikmaking van al die genademiddele wat God deur die Heilige Gees tot my beskikking gestel het. Diens aan die lewende Christus versterk my geloof! Geloof is ‘n genademiddel! Ons moet vernuwe word. Net die Heilige Gees kan ons vernuwe deur geloof in ons harte te werk. Die ou dinge moet afgelê word en die nuwe mens van Christus moet aangetrek word. Ek kan nie meer kos eet wat nie versadig nie of dinge eet wat my die smaak vir die brood van die lewe laat verloor nie. Dit is dinge soos selfsug, hoogmoed, wellus, gierigheid ens. Die geheim is nie om soseer te probeer om nie selfsugtig op te tree, of nie hoogmoedig te wees nie, of nie my wellus te bevredig nie, of nie net meer en meer te versamel nie, die geheim is om die teendeel van dié dinge te begin doen – die dinge wat Paulus in Fil. 4:9 na verwys!


Die Skrif leer ons die waarheid oor die geestelike wêreld en een hiervan is die dood. Dit is verbasend dat intelligente mense nie ernstig nadink oor hierdie werklikheid nie. Allerhande planne word ontwikkel om van dag tot dag voort te bestaan maar geen tyd word afgestaan aan die tyd wanneer die ewigheid betree word nie. Hier word nie verwys na ‘n begrafnispolis wat sal sorg dat ek en my gesin darem ordentlik begrawe sal word nie, dit verwys na die lewe met ‘n sin vir die ewigheid!!! Jou dagtaak behoort verrig te word tot eer van God “vir die voedsel wat nie vergaan nie en wat ewige lewe gee.” Om jou arms uit te steek en in die hande van God te plaas wanneer die tydelike met die ewige verwissel word, is ‘n sielsverrykende klimaks vir hierdie lewe.


“Ek glo in die son – selfs wanneer dit nie skyn nie; Ek glo God is liefde – selfs wanneer dit nie bewys word nie; Ek glo in God – selfs wanneer Hy nie praat nie” (Robert Schuller).


Gebed: Here, skenk my die genade om in geloof, vas te hou aan U beloftes in U Woord, al word nie een van hulle vir my waar nie; die geloof om seker te weet dat U my gebede sal verhoor, al gee U nie die dinge waarvoor ek vra nie; die geloof om te weet U weet die beste want U is almagtig en U maak nie foute nie. Dankie dat U my die geloof skenk sodat ek weet dat U my altyd stewig vashou. Ek plaas my lewe en belange in U troue sorg en daarom weet ek dat ek die onbekende toekoms met vertroue tegemoet kan gaan. Amen.

Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page