top of page

E-Kerk - Gedagte vir Vandag


DIE WOORD IS GENADE EN WAARHEID


Joh 1:15-18 – “Johannes getuig van Hom en roep uit: ‘Dit is Hy wat ek bedoel het toe ek gesê het: Hy wat ná my kom, is my vóór, want Hy was voor my reeds daar.’ Uit Sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee; die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie; Sy enigste Seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, dié het Hom bekend gemaak.”


Vergelyk ook Kol 2:9 – “In Hom is die volle wese van God beliggaam, en in verbondenheid met Hom deel julle in sy volheid.”


Johannes neem ons weer terug na die getuienis van Johannes die Doper. Hy is die eerste om deur sy getuienis te bevestig dat die Woord mens geword het. Hy róép dit eintlik uit met oortuiging en vrymoedigheid. Die Naam van Jesus word nog nie genoem nie, maar met eerbied word na Hom verwys, al was Hy ses maande jonger as Johannes – Hy wat my mindere was, het my meerdere geword.


Die Woord was immers ewig, Hy was God, en wat Hy was, het Hy gebly toe Hy mens geword het. Daarteenoor was Johannes die Doper ’n tydgebonde, nietige mens, wie se lewe tog betekenis gekry het juis deur sy getuienis aangaande die Woord. In alles het hy homself onderwerp aan Jesus. Hy het erken dat elke gelowige in totale afhanklikheid lewe op Jesus. Ons afhanklikheid word in een woord opgesom – genade, en Jesus is die volkome bron van volheid van die genade.


Daar is ’n oorvloed (volheid) by die Woord wat mens geword het. Alles wat God in Sy ontferming aan die mens wil meedeel, is in oorvloed aanwesig in die vleesgeworde Woord. Daarin deel “ons almal”, dit wil sê almal wat tot geloof gekom en die bevoegdheid ontvang het om kinders van God te word (v 12). Uit die volheid ontvang ons “genade op genade”. Dit word dus ’n onophoudelike stroom van genade uit die volheid van die Woord.


Die wet van Moses staan teenoor die genade en waarheid in Christus – die ou bedeling het plek gemaak vir die nuwe, en Moses teenoor Jesus. Deur Moses het God die wet aan sy volk gegee. Dit was 'n wonderlike onthulling wat God se wil vir die mens is, en ook wat God se goedertierenheid teenoor die mens is. Moses was maar net die bemiddelaar deur wie God sy wet gegee het. Daardie wet was wel die openbaring van die waarheid, maar nie van die genade nie.


Daarteenoor staan Christus, wel ook as Middelaar gegee, maar meer nog as dié Een wat persoonlik gekom het en self die volheid van “die genade en die waarheid” is. Hierdie “waarheid” is meer as die ware kennis; dit is ook die vasstaande, onomstootlike werklikheid van die liefde en trou van God. Juis dit is die kenmerk van die nuwe bedeling – dit is ’n tyd van genade. En nou word die naam van die Woord voluit genoem: Hy is Jesus Christus, “die genade en die waarheid”.


In die vorige verse het dit reeds geblyk dat wat gesê word op Christus betrekking het, maar wanneer die nuwe bedeling nou aangekondig word, word die brenger van die tyd van genade by sy Naam genoem. “Jesus” is die naam van ’n mens wat in die geskiedenis leef en Sy rol speel; en “Christus” is die naam van die Gesalfde van God, wat gekom het om die beloftes van die ou bedeling en die eise van die wet te vervul.


Wat ons ook van Christus ontvang is die openbaring van God aan ons. Die Seun kon die Vader bekend maak omdat Hy “die naaste aan die Vader is”. So ’n verhouding bestaan tussen die Seun en die Vader want “die Woord was by God” (1:1). Wanneer die Seun hier op aarde as mens optree, bly Hy nog steeds in dieselfde verhouding tot die Vader. Op grond van daardie verhouding kan Hy optree as die Een wat die Vader bekend maak of openbaar. Hy ken die Vader intiem en is ons enigste ware bron deur Wie ons die Vader kan ken. Dit is die “genade en waarheid” wat deur Christus gekom het: die kennis van God ons Vader.


“In Jesus sien ons alles wat ons van God kan weet; in Hom het ons ook alles wat ons ooit van God kan nodig hê” (Athanasius)


Gebed: Dankie Jesus dat U genade en waarheid vir ons die Evangelie kom oopsluit het. Op U kan ons vertrou want U skenk ons insig in die kern van die Evangelie – om te kan glo. Amen.Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page