top of page

E-Kerk - Gedagte vir Vandag


Die Evangelie van Johannes


Inleiding


Vergun ons om die volgende reeks Dagstukkies oor die Johannes Evangelie met u te deel. Miskien is die onwillekeurige vraag dalk: “Hoekom begin ons nie by Matteus en hou volgens die Bybel se volgorde nie?” Johannes verskil van die ander drie Evangelies in taal en inhoud. Dit is ook die Evangelie waar die meeste oor Jesus Christus geskryf word. Jesus se menslike aard word deur Johannes pragtig verbeeld en is hy meer besorgd oor wat Jesus gesê het eerder as wat Hy gedoen het.


Die primêre doel met die skryf van Johannes, is Evangelisties van aard en spesifiek om ons gelowiges te bemoedig op ons geloofspad. Sy tema is dat Jesus die Seun van God is en vir gelowiges die ewige lewe gee. Johannes se doel met hierdie skrywe word vir ons baie mooi opgesom, wanneer hy sê: ”Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo, in sy Naam die lewe kan hê” (Joh 20:31). Dus, Johannes se doel is om iets meer te bereik as die blote vertelling van alles wat Jesus gedoen en gesê het. Vir hom gaan dit om die geloof “dat Jesus die Christus is, die Seun van God.”


In die ander drie Evangelies – Matteus, Markus en Lukas, wat ook die Sinoptiese Evangelies genoem word, word meer klem gelê op Jesus se rondreis deur die land en van die dade wat Hy doen om die lyding van mense te verlig. Johannes laat die klem meer val op die betekenis van gebeurtenisse, en hierdie betekenisse word telkens deur Jesus verklaar in betreklike lang gesprekke en die meeste van die aksie, is in Jerusalem. Dit gaan dus hier nog minder om ’n lewensbeskrywing van Jesus as by die ander Evangelies. Die getuienis van Jesus word vooropgestel. ’n Ander kenmerk van hierdie Evangelie is uitsprake oor die Heilige Gees. Trouens, alleen Johannes wys op Jesus se uitsprake oor die koms en werk van die Heilige Gees.


Nog ’n kenmerk moet hier genoem word: by die tekening van Jesus Christus word die aksente anders gelê as by die Sinoptiese Evangelies. Dit blyk al uit die benaming wat gebruik word. Daar noem Jesus Homself die “Seun van die mens”, maar in Johannes is dit die “Seun van God” of meestal net “die Seun”. Die klem val sterk op die verhouding van die Seun tot die Vader, en die betekenis daarvan vir Jesus se verhouding tot ons gelowiges. Ook word die mensheid van Jesus op die voorgrond gestel terwyl Hy tog ook juis die heerlikheid van die Vader openbaar. Van die begin af word Hy as die Christus bekend gestel en selfs by die Hebreeuse benaming “Messias” genoem.


Beskikbare gegewens lei tot die gevolgtrekking dat Johannes, die seun van Sebedeus en wat ook bekend gestaan het as die “geliefde apostel” van Jesus, die evangelie in Efese geskryf het tussen 90 en 100 n.C. Johannes kom stel Jesus aan ons voor as die Een deur wie ons God leer ken – Jesus die Woord, God se Spreekbuis. In sy Evangelie word God vir ons deur Jesus se woorde en dade, bekend gemaak.


Gebed: Here, hoe meer ons van die Evangelie van Johannes lees, hoe meer onrustig voel ons dat dit ongekend en vreemd bly. Dankie dat ons hierdie dieptes van die verhaal opnuut kan ontdek wat ons op ‘n geestelike verdiepingstog sal lei om U te ken as die Seun van God wat vir ons kom sterf het. Here, skep vir ons ontvanklike harte om met ‘n liefdesgesindheid, die Johannes Evangelie te dóén en dit deel van ons geestelike ervaring sal word. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page