top of page

E-Kerk - Gedagte vir Vandag


Vaderliefde par Excellence (2)

Luk 15:11; 17; 20 – Verder het Jesus gesê: ”Daar was ‘n man wat twee seuns gehad het.....”; V 17-18 – “Toe kom die jongste tot inkeer en sê: ‘Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan.....”; V 20 – En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan.”


Vergelyk ook Ps 51:6 – “Teen U alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is in U oë.”


Die mag wat die sonde op die jongste seun gehad het was só groot, dat slegs so 'n uiterste lyding van liggaam en gees hom tot inkeer kon beweeg. Hy besef dat sy enigste weg tot lewensbehoud dié is van terugkeer na sy vader en skuldbelydenis aan sy voete. Met hierdie vaste besluit staan hy uit sy ellende op en kies hy die pad na sy vaderhuis.


Maar wat sal hy by sy aankoms doen, watter storie gaan die beste klink? Moet hy die waarheid probeer verberg en met leuens sy spore probeer toedek? Hy begryp egter dat hy daarmee slegs die kwaad sal vererger. Daar is net een weg: hy sal met die volle waarheid voor die dag kom en gaan bely: "Pa, ek het teen God en Pa gesondig! Ek is nie meer werd om Pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van Pa se dagloners” (15:18b-19).


Hy het sy reg op seunskap verbeur. Hy het immers sy seunsaandeel klaar ontvang en opgemors. Maar om daar in die vaderhuis slegs 'n huurling te wees, sou hemel wees. Hy wat so vol selfvertroue vertrek het, sou nou as verlore seun, sonder enige vertroue in homself of in wat hy van geboorte af is, terugkeer. Daarmee het hy die eerste stap op die weg van boetedoening geneem: hy het tot kennis van sy sonde gekom. Was dit uit berou dat hy tot sy sinne gekom het of dalk bekering? Of was dit spyt oor sy huidige toestand? Was dit herstel van die verhouding of was dit 'n plan vir oorlewing om terug te keer? Indien dit nie volkome bekering was nie, was dit ten minste 'n begin van sy draai. Hy besef sy plan het misluk en hy besef hoop is by sy vader te vind. Hy het beleef hoe dit met die mens gaan wat van die gebooie van die Here afwyk, en dat dit die enigste weg tot bekering en redding aandui.


Die jongman gaan huistoe – met sy storie. Nog voordat hy sy hele storie kan vertel, sien sy pa hom, hardloop na hom toe, omhels hom. Een ding word die seun egter nie gespaar nie, hy moet sy skuldbelydenis uitspreek. Die jongman begin met sy storie – hy wil nog verduidelik dat hy nie werd is om as 'n seun aanvaar te word nie, maar sy pa val hom in sy rede en gee vir hom 'n kleed – soos Josef se pa vir sy witbroodjie lank gelede. Duidelik is hierdie pa nie baie kwaad en vies nie.


Die liefde wat hy nou van die vader ondervind, moes die smart van die belydenis oneindig verhoog het. Tog het dieselfde liefde hom meer vrymoedigheid gegee om met die volle waarheid voor die dag te kom. Eers met die uitspreek van die skuldbelydenis, het in sy siel die bande wat hom aan die roemlose verlede gebind het, verbreek. Daarteenoor word die voorgenome versoek: "Behandel my soos een van Pa se dagloners" nooit uitgespreek nie.


Dis baie mense se storie. Ons elkeen het sy eie storie – stories wat nie by die kerk vertel word nie. Ander moet tog nie sleg dink van my nie. Soms is dit 'n storie waar jy jouself verneder. Ek glo ek het te veel drooggemaak, te groot sonde gepleeg en is nie werd om ‘n kind van God te wees nie. Eintlik is ek ‘n mislukking in my geestelike lewe. Ek is maar net ‘n gemiddelde outjie. Ek is nie so slim soos so-en-so nie. So-en-so is 'n groter Christen as ek. So-en-so is meer suksesvol as ek. Ons stories vertel ons van ons waarde. Ons waarde word egter deur God wat ons geskep het, bepaal. Ons kan dit nie verdien nie, dit word uit genade en met liefde, aan ons geskenk. Dit is die liefde wat die kwaad nie toereken nie, en wat alle dinge bedek (1 Kor 13:5, 7).


Waar die seun wat in sonde verlore was hom in verootmoediging en diepe skuldbelydenis voor die vader stel, het hy by uitnemendheid die seun geword wat die hart van sy vader uitermate aangryp en verbly........ en hierdie pa, het 'n ander storie oor hom....... ‘n storie vir lewe!


“Wanneer die lewe jou op jou knieë dwing, is dit die beste posisie om in te bid”

(Ethel Barrymore).


Gebed: Here, soos die jongste seun in U storie, het ons ook al baie verkeerde keuses gemaak. Baie van hierdie keuses het misluk en ons laat struikel. Dankie Heer, dat U ons nie gelos het toe ons geval het nie, maar ons opgehelp het en verby die mislukkings van die verlede laat beweeg het. Dankie dat U oneindige liefde en goedheid hierdie mislukkings uitwis en alles nuut maak, beter as ooit. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page