top of page

Gedagte vir Vandag

30 April 2021

Koos Espach


JESUS ONDERWEG NA SY LYDING, DOOD EN OPSTANDING (76)

(Matt. 16:21–25:46)


Jesus se gesag in Jerusalem bevraagteken (22)

(Matt. 21:1–22:46)


Die gelykenis van die boere en die wingerd (3)

(Mark. 12:1-12; Luk. 20:9-19)


Nou is dit klaar!


Matt. 21:42-46 – “Toe sê Jesus vir hulle: ‘Julle het tog al in die Skrif gelees: Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. Dit is deur die Here gedoen en is ‘n wonder in ons oë. Daarom sê Ek vir julle dat die koninkryk van God van julle weggeneem sal word en aan ‘n volk gegee sal word wat die vrugte daarvan sal lewer. ‘Wie op hierdie klip val, sal verpletter word, en die een op wie hy val, sal hy vermorsel.’ Toe die priesterhoofde en die Fariseërs Jesus se gelykenisse hoor, het hulle besef dat Hy op hulle sinspeel. Daarom wou hulle Hom gevange neem, maar hulle was bang vir die skare, omdat dié Hom as ‘n profeet beskou het.”


Na aanleiding van Jesus se vraag wat “die eienaar van die wingerd met daardie boere gaan doen” (v. 40) wat ál sy gestuurde slawe mishandel en selfs sommiges vermoor het, en daarna ook sy seun om die lewe gebring het, maak Jesus hierdie verdoemende gevolge aan die Joodse kerkleiers bekend: “Daarom sê Ek vir julle dat die koninkryk van God van julle weggeneem sal word en aan ‘n volk gegee sal word wat die vrugte daarvan sal lewer.” Hulle antwoord op Jesus se vraag, is ook hulle eie skulderkenning en strafaankondiging. Hulle het in die strik getrap en hulle eie oordeel geteken. Hulle moeilikheid is geboek! Die koninkryk van God (die wingerd) sal van hulle (huurboere/verbondsvolk) weggeneem word wat nie die Erfgenaam van God respekteer het nie – nie vrugte gelewer het op die regte tyd nie. God sal die koninkryk (wingerd) aan 'n nasie gee wat wel die vrugte van die koninkryk sal lewer.


Hierdie woorde van Jesus het eintlik ‘n aaklige geskiedenis daaragter. Vir eeue lank het God deur verskeie profete, by Sy verbondsvolk gepleit om aan Hom getrou te wees. Die volk het een na die ander Ou Testamentiese profete se pleidooie wat hulle na die Here toe teruggeroep het, geïgnoreer. Ten einde laaste het God geduldig, steeds probeer om hulle tot ander insigte te bring, deur nóg twee profete te stuur. En wat maak die volksleiers met hulle? Johannes die Doper wat by die volk gepleit het om “hulle te bekeer, want die koninkryk van God het naby hulle gekom” (Matt. 3:2), se onthoofde kop het hulle gebruik om ‘n ete te versier.


Die belangrikste Profeet, Jesus, het daarna voortgegaan om dieselfde boodskap van “die volk wat hulle moet bekeer, want die koninkryk van die hemel (God) het naby gekom” (Matt. 4:17) te preek. Hy het aanvanklik, selfs saam met Sy twaalf dissipels, hulle beywer om eers die boodskap aan “die verlore skape van die volk Israel” (Matt. 10:5-6) te bring. Jesus het ernstig onder die volk gewerk, want “God het Hom na hulle toe gestuur” (Matt. 15:24). Dit het egter geleidelik duidelik geword dat die volksleiers Hom verwerp het: “Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis die belangrikste klip in die gebou was.”


Dit het vir God duidelik geword dat Hy nie meer in ‘n spesiale verhouding met hulle kon leef nie. Hulle keuse om “die belangrikste klip” af te keur, het tot gevolg gehad dat hulle nie langer die uitverkore volk van God sou wees nie. Paulus bevestig dit deur meer sout in hulle sondige wonde in te vryf: “Die Jode het nog altyd gesondig, maar nou het hulle die maat van hulle sondes volgemaak. Nou is dit klaar: die oordeel van God het hulle begin tref” (1 Tess. 2:16).


Hoe dieper Jesus in liefdevolle diensbaarheid tot die verbondsvolk neergebuig het, hoe hoër het hulle leiers se haat en minagting teenoor Hom gestyg. “Daarom dat die koninkryk van God van hulle weggeneem is en aan ‘n volk gegee is wat die vrugte daarvan sal lewer.” Met die Jode het dit toe gebeur. Die wingerd, wat niks mee verkeerd was nie, is van die Joodse leiers weggeneem. Die Joodse godsdiens het inmekaar getuimel omdat die volksleiers Jesus verwerp het en die tempel word in 70 n.C. as bevestiging hiervan, verwoes. God hét die wingerd aan ander gegee, wat Hom op die regte tyd sy vrug gee. Joodse gelowiges in Jesus Christus, en ál die gelowiges uit ander nasies wat deur hulle getuienis deel van God se volk geword het, het die wingerd van God ontvang.


Wat beteken dit vir my en jou, wie kan almal deel van hierdie wingerd ontvang, wie kan ‘n burger van hiérdie koninkryk van God word? Enigiemand! Élkeen wat hulle vertroue in God stel en Hom gehoorsaam, élkeen wat “die belangrikste klip in die koninkryk van God” aanvaar en in Hom glo, het ‘n ope uitnodiging:“Die Gees en die bruid sê: ‘Kom!’ En elkeen wat dit hoor, moet sê: ‘Kom!’ En elkeen wat dors het, moet kom; en elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry, verniet! (Op. 22:17).


God se genade sluit niemand uit nie en die goeie nuus is, dis grensloos, dis verniet! Die “belangrikste klip wat deur die Joodse leiers afgekeur is” het vir elke mens die keuse bewerkstellig. Hy “is die versoening nie net vir óns sondes nie, maar ook vir dié van die hele wêreld” (1 Joh. 2:2). Vir dié wat steeds hardkoppig hulle eie koninkrykie bou met hulle eie klippies, en hulle nié aan die liefdevolle wil van God onderwerp nie, hulle wat “aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, die straf van God bly op hom” (Joh. 3:36). “Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word” (Joh. 1:12). Jesus se uitnodiging vir my en jou verlossing is só wyd, dat dit alle mense van alle tye insluit. Ons moenie nou dom wees nie. Luister na Hom en maak die regte keuse – vandag nog!


“Waar God ook al in ‘n mensehart as koning regeer, daar is die koninkryk van God gevestig”

(Paul W Harrison).


Gebed: My Verlosser Here, help my om U nougeset te gehoorsaam. Help my om verder te bou aan U koninkryk wat die regte vrugte sal lewer. Ek wil graag ‘n “lewende steen wees, opgebou tot ‘n geestelike huis in Christus, om ‘n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus, vir U welgevallig is” (1 Pet. 2:5). Alleen sal ek dit nie kan vermag nie, maar “ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee” (Fil. 4:13). Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page