top of page

Gedagte vir Vandag

Dinsdag, 9 Julie 2024

Koos Espach


Paulus voor Agrippa (1)

 

Ons Advokaat leer ons wat gesê moet word

 

Hand. 26:1-3 – “Agrippa sê toe vir Paulus: ‘Jy kan maar jou saak stel.’ Met ‘n handbeweging het Paulus sy verdediging begin: 2 ‘Koning Agrippa, ek ag my gelukkig dat ek my vandag juis voor u teen al die beskuldigings van die Jode kan verdedig, 3 veral omdat u so goed bekend is met al die Joodse gebruike en twisvrae. Ek versoek u dus om geduldig na my te luister.”

 

Goewerneur Festus eer koning Agrippa deur die leiding van die byeenkoms aan hom oor te gee. Met ’n onseremoniële: ‘Jy kan maar jou saak stel’, stel Agrippa vir Paulus aan die woord. Paulus het sonder ’n advokaat, sy geboeide hand uitgestrek en met sy verdediging begin. Vir Paulus was dit ’n teken van sy afhanklikheid as apostel van die Here. Toe hy homself verdedig het, was die Heilige Gees sy Advokaat wat hom bygestaan het en die regte woorde gegee het om van Jesus te getuig. 

 

Paulus se inleidende woorde getuig van opregte blydskap want hy stel sy saak voor ’n vooraanstaande Jood. Hoewel Agrippa min belang gestel het in godsdienstige sake, was hy seker beter op die hoogte daarvan as Festus. Festus en Agrippa het ook nie vir Paulus laat kom om hom oor godsdienstige sake te ondersoek nie, maar Paulus se hele toespraak het eintlik gewentel om die Jode se godsdienstige gebruike. Daarom pleit Paulus dringend by Agrippa om geduldig na hom te luister, want dit gaan ’n lang toespraak wees oor sake wat nie eintlik hulle belangstelling is nie. Soos altyd, is Paulus ook hier in verbinding met die hemel. Daar gebeur vir hom niks sonder die wil van God en die bystand van die Heilige Gees wat sy Krag is wanneer hy oor Jesus getuig nie (Hand. 1:8).  

 

Die Griekse woord vir die Heilige Gees as Trooster is ‘Parakletos’ – geroep om aan iemand se sy te staan om van hulp te wees. Hierdie term word ook in die regspraak gebruik wanneer verwys word na regshulp, verdediging, advokaat, bemiddelaar of iemand wat as raadgewer of voorspraak vir ’n ander optree, asook versterker. Die Gees kom as God se Advokaat om God se saak in die wêreld te bly verdedig. As God se Advokaat, oortuig Hy ons van ons sonde en wys hoe Jesus alles weer regmaak. Die Heilige Gees vervul dus hier aan Paulus die rol van Advokaat wat vir hom “op daardie oomblik sal leer wat gesê moet word” (Luk. 12:11-12).

 

Voor Jesus se kruisiging, opstanding en hemelvaart, het Hy aan sy dissipels bekend gemaak dat Hy gaan terugkeer hemel toe. Nog meer: Hy wou nie langer op aarde bly as wat nodig was nie, want dit sou nie tot voordeel van sy kerk wees nie. Die goeie nuus egter was dat Jesus in sy plek die Heilige Gees as sy Verteenwoordiger na ons toe gestuur het om by ons, sy kerk, te bly. Jesus se weggaan moet gesien word as die noodsaaklike gebeure in die openbaring van ons gelowiges se verlossing. Die voordeel lê daarin dat Hy dan verheerlik sal wees in die hemel om heerskappy te voer oor alle dinge in die hemel en op aarde.

 

Die Heilige Gees as Advokaat (Joh. 16:7-11), sal bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde en dat die reg aan Jesus se kant is. Sy aanklag teen die wêreld gaan oor drie sake: Sonde, geregtigheid en oordeel, en die Gees bewys oortuigend dat die wêreld nie net ’n foutiewe opvatting oor hierdie dinge het nie, maar die eintlike skuldige is ten opsigte van al drie sake. As Advokaat bewys die Gees oortuigend dat sonde in sy wese daarin bestaan dat daar nie in Jesus geglo word nie. Die verwerping van Jesus Christus is sonde, en daaraan is die wêreld skuldig. Deurdat God Hom opgewek en in die hemel opgeneem het, het God bewys dat die reg aan Jesus se kant is, en dat alles wat Jesus verkondig het, die werklike geregtigheid was.

 

Ons Advokaat lewer die bewys dat Jesus teruggeroep is na die lewe met sy opstanding. Dit beteken dat die owerste van die wêreld deur Christus oorwin is en self in die oordeel verkeer. Hy het gekom om dit te bewys en om sodoende as Advokaat die aanklag teen ons gelowiges om te keer, in ’n aanklag teen die vyandige wêreld en te bewys dat die wêreld wat in sonde van ongeloof verkeer, geen aanspraak op reg aan sy kant het nie en in werklikheid reeds veroordeel is.

 

In die kragtige teenwoordigheid van die Gees moet die wêreld kan agterkom dat hulle nie aan die kant van God staan nie. Iemand wat nie aan God wil behoort nie kan maar weet dat hy of sy veroordeel is. Skrikwekkend! Dankie tog! Ons Advokaat is ons belangrike ‘verbindingslyn’ tussen hemel en aarde. Hy sorg dat ek en jy op koers bly deur Jesus Christus se woorde vandag en elke dag te lewe. Hy maak Jesus se wil aan ons bekend en soos ons alte goed weet, is Jesus weer in die allernouste kontak met sy Vader, daarom is die drie-enige God deur die bemiddeling van ons Advokaat, by elke gelowige betrokke. Is dit nie goeie nuus nie?

 

“Ons ontvang nie die Heilige Gees ómdat ons glo nie, maar sódat ons kan glo” (Dorothé van Gasa).

 

Gebed: Dankie Gees dat U as my Advokaat oral teenwoordig is, maak nie saak waar ek my bevind in hierdie verskeurde wêreld nie. Dankie dat U dit moontlik maak dat ek onafgebroke in gemeenskap met my Saligmaker en Verlosser, Jesus Christus kan leef en nooit verlate kan wees nie. Ek bid dat ons land en die wêreld se mense, deur U oortuig sal word dat Christus die Seun van God is en die enigste Oplossing is vir al die probleme wat ons ervaar. Amen.

Bình luận


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page