top of page

Gedagte vir Vandag

Maandag, 20 Mei 2024

Koos Espach


ONS WYK VANDAG AF VAN DIE GEWONE DAGSTUK SODAT DIE DAGSTUK MEEDOEN AAN GISTER SE PINKSTERFEES.


Die Gees van Pinkster

Die uitstorting van die Heilige Gees

 

Die “Stormwinde en Vuur” van verandering

 

Hand. 2:1-4 – “Toe die dag van die pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. 2 Skielik was daar ‘n geluid uit die hemel soos van ‘n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. 3 Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. 4 Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen.”

 

Christene wêreldwyd het gister Pinksterfees gevier. Handelinge 2 vertel die aangrypende verhaal van die begin van hierdie besondere gebeurtenis. Dit was immers die geboorte van Christus se kerk. Pinksterfees was ‘n belangrike Joodse feesdag waartydens die Israeliete die eerste opbrengs van hulle oes aan die Here kom wy het. Dit het altyd plaasgevind op die vyftigste dag na die eerste Sondag wat direk op die Joodse Paasfees gevolg het. Op Pinksterfees is saam gebid en God gedank en geprys as Besitter van die land, die Gewer van reën en die vrugbaarheid van die grond. Toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal saam bymekaar. In die bovertrek was die apostels wat weens Jesus se opdrag moes wag vir die gawe van die Gees (Hand. 1:4).

 

Pinksterfees bring die gedagte van voltooiing en volheid van die oes wat verby is. Die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag dui op die voltooiing van die werk van Christus. Die Gees bring die werk van Christus tot voltooiing in dié sin dat die Gees die weldade meedeel wat deur Christus verwerf is. Die wonderlike van die Pinkstergebeurtenis word deur hoorbare en sigbare tekens ingelei en begelei. Dit is alles slegs tekens vir die eintlike wonder: Die ingrype van God “uit die hemel” deur die koms van die Gees.

 

Die aanwesiges kon hoor en sien – “die geluid soos van ‘n geweldige stormwind en verdeelde tonge van vuur  wat op hulle neerdaal” – en hulle was van één ding seker: Hierdie dinge het uit die hemel gekom, die Gees van God is oor hulle uitgestort. Die “vuurtonge” het nie ‘n geslote eenheid gevorm nie maar verdeel en neergedaal op elke gelowige wat teenwoordig was. Vyftig dae na Jesus se kruisiging en opstanding op die Paasfees, en 10 dae na Sy hemelvaart, word hulle almal met die Heilige Gees vervul. En ná Petrus se kragtige preek, het 3 000 mense daardie dag tot bekering gekom (Hand. 2:41).

 

So het die koms van die Heilige Gees ‘n magtige demonstrasie geword van die genade en liefde van God en al die negatiewe, in ‘n positiewe verander – daar kom lewe uit die dood, hoop uit wanhoop, haat verander na liefde en oordeel na genade. Pinksterdag was Jesus se spreekwoordelike “betaaldag” wat Hy aan Sy kerk beloof het – “Julle is getuies van hierdie dinge, (Christus se lyding, dood en opstanding). En Ek sal die gawe wat my Vader beloof het, vir julle stuur” (Luk. 24:48-49). Is ek en jy deel van die “julle wat die beloofde gawe van die Vader ontvang het?” Beslis ja! Toe die Heilige Gees daardie dag in Jerusalem oor die gelowiges se lewe gespoel het, het die kerk van alle eeue God se handtekening ontvang om te bevestig dat alles en almal, God se eiendom is.

 

God is nog steeds besig om groot dinge in die wêreld te doen. Die Pinkstergebeure van Lukas se beskrywing, werk steeds kragdadig in die lewe van vandag se gelowiges. “Die groot dinge wat God (daardie tyd) gedoen het” (Hand. 2:11), wil God vandag steeds deur sy Gees doen. Ek en jy moet net bereid wees om daarvan te getuig. Ons kan nie agter verskonings van “min vermoëns; ek kan nie voor mense oor godsdiens praat nie; ek kan nie leiding neem nie; ek kan nie hardop bid nie; ek het nie tyd nie; ek sal eendag wanneer ek ouer is,” skuil nie. Sê nou daardie eerste klomp eenvoudige, sondaar gelowiges, mense soos ek en jy met dieselfde besware, het geweier om deur die Gees gebruik te word? Dan het ons vandag niks geweet van die Evangelie nie.

 

Uit die Gees word tonge gebore, vurige tonge, besielde tonge, geesdriftige tonge, tonge wat kan getuig. Ek en jy wat die Gees besit, kan nie – mag nie – swyg nie. Ek en jy moet mense word wat in die krag van die Heilige Gees ons tonge in diens van Jesus gebruik. Ons moet Jesus se Naam verhef, Sy genade prys, Sy lof besing. Die “tonge soos van vuur” kom op ons, en maak van ons lofprysende getuies van Jesus Christus. Ek en jy is ook deel van die vuur van Christus se saak. Die Here stel belang in ons lof-offers. Hy geniet dit as ons sy Naam verheerlik. Hy verdien dit!

 

“Voor Christus die kerk die wêreld ingestuur het, het Hy eers sy Gees na die kerk gestuur. Dieselfde volgorde behoort vandag nog gevolg te word” (John Stott).

 

Gebed: Gees van genade, ek loof U vir wat U in my lewe en in ons huis en gemeente gedoen het. Dankie vir Pinkstertyd. U maak ons lewe ryk en weer betekenisvol deur u Wind en Vuur, veral in tye wanneer ons geloofsvlammetjies wil uitflikker. Vul my met U krag, sodat ek ook ‘n kragtige getuie vir Jesus, my Verlosser, in hierdie wêreld sal wees. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page