top of page

Gedagte vir Vandag

Maandag, 11 September 2023

Koos Espach


Paulus in Tessalonika (5)

Die oproer in Tessalonika (5)


Meer as oorwinnaars


Hand. 17:8-9 – “Die mense en die stadsbestuur was ontsteld toe hulle dit hoor, 9 maar nadat hulle van Jason en die ander gelowiges die nodige waarborg gekry het, is hulle losgelaat.”


Hier in Tessalonika, die hoofstad van die destydse Masedonië, is dit uit die beskuldiging duidelik dat Paulus vir drie agtereenvolgende sabatte die koningskap van Christus verkondig het. Paulus en Silas het egter verdwyn en Jason, wat aan hulle huisvesting verskaf het, en nog ‘n paar ander gelowiges word deur ‘n klomp leeglêers voor die stadsbestuur gesleep. Rome is in gevaar. Hierdie mense wat die wêreld in opstand bring, sê daar is ‘n ander koning. Sy Naam is Jesus. Dit kan mos nie – Jesus Christus en die wêreld, hierdie groot Romeinse wêreld, met sy keisers. Nooit! En die aanklag: Oproer in die wêreld en ‘n ander koning!


Aangesien die keisers baie gevoelig was vir hulle persoonlike eer en voorregte, was die volk en stadsbestuur dadelik ontsteld. Moontlik het die volk gevrees vir die verlies van hulle eie politieke voorregte as hulle Paulus en Silas sou laat begaan. Die stadsbestuur kon ook deur die Romeine verantwoordelik gehou word vir ’n moontlike oproer, en dit moes ten alle koste vermy word. Gelukkig het die stadsbestuur van Tessalonika met groter verantwoordelikheid as dié van Filippi opgetree. Hulle het besef dat daar nie voldoende getuienis teen Paulus-hulle is om hulle aan te kla nie. Buitendien het die aanklag van die betogers ‘n sterk politieke kleur gehad. Nadat hulle van Jason en die ander gelowiges die nodige waarborg gekry het dat hulle nie die openbare rus verder sou versteur nie, is hulle losgelaat.


Die insident herinner sterk aan Jesus se verhoor voor Sy kruisiging. Toe Jesus deur Pilatus oorgelewer is om gekruisig te word, het Pilatus vir die Jode gevra of hy hulle koning moet kruisig? Die owerpriesters het ‘n verskriklike keuse daardie dag in Jerusalem geneem toe hulle uitgeroep het: “Ons het nie ‘n koning nie; ons het net die keiser” (Joh. 19:15). Die antwoord kom van die owerpriesters, juis die mense wat verantwoordelik was om die volk uit die Skrifte voor te lig omtrent die koms van die Messias en die ware aard van Sy koningskap.


Die Jode het geweier om die Seun van God wat na die wêreld gekom het, te erken en as Koning te aanvaar. Die mense se woede was só opgesweep teen Jesus dat hulle ’n uitspraak gedoen het wat strydig was met hulle staatkundige aspirasies. Hier in Tessalonika word deur die mond van ‘n klomp leeglêers, wéér die keuse van die Jode geopenbaar. Die keiser van Rome word bo Jesus Christus verkies. Tog was die keiser vir die Jode ‘n haatlike persoon; maar die haat teenoor Jesus meer intenser!


Hulle sien uit na die dag wanneer die Romeinse juk van hulle afgegooi sal word en weier volstrek om hulle onvoorwaardelik aan die keiser te onderwerp. Maar nou verklaar hulle daar kan nie ‘n ander koning wees nie, net die keiser. In werklikheid is dit die waarheid: hulle het die heerskappy van God verwerp en hulle geskaar by die keiser in die stryd teen Christus. Die gruwel van die geval is dat dit juis die godsdienstige leiers van die Jode was wat die voortou geneem het teen Hom wat gekom het om al die Skrifte in vervulling te bring, en in die Messiaanse sin, werklik die Koning van die Jode, en van die wêreld is.


As ek en jy daardie dag ook deel was van die gepeupel, sou dit nie vir ons ook ‘gek’ geklink het dat ‘n swerwende timmermanseun Homself as ‘n koning uitgee nie? Net so is die aanklag teen Paulus en die gelowiges, waar. Hier is gesante van ‘n ander, groter Koning as die keiser van Rome. Hulle keer die wêreld om en bring beroering onder die mense van die stad. Óók waar! Oral waar die Naam van Jesus Christus verkondig word, word die wêreldorde omgekeer – omdat die werke van die duisternis moet padgee. Beslis waar! Europa se donkerheid onder die heerskappy van die keiser van Rome, begin hier in Masedonië en moet voor die Ewige Lig wyk. Die Lig begin skyn in die duisternis en alles gaan anders lyk! Vir ewig waar!


‘n Klomp nikswerd leeglêers skreeu dit uit: “Die mense wat die hele wêreld in beroering bring is nou hier in ons stad, Tessalonika!” (v. 6). Volkome waar! Romeinse dekrete, oorheersing en mag van baie jare, het verdwyn voor die Lig van die Weg, die Waarheid en Liefde. Toe Paulus gepraat het van die oorwinning wat hy deur Jesus Christus behaal het oor sy teenstanders, was die woord ‘oorwinnaars’ nie groot genoeg om dit te beskryf nie, daarom praat hy van ‘meer as oorwinnaars’: “Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet” (Rom. 8:37).


Jesus het ons eerste liefgehad. Hy het die liefdesverhouding met ons begin, ongeag ons omstandighede. Hierdie oorwinnende liefde is vir almal bedoel. Die liefde van God open die deur tot redding, maar wie daardie liefde nie met geloof in Jesus Christus beantwoord nie, gaan verlore! Onbeantwoorde liefde is gefrustreerde liefde, halfpad liefde, liefde wat nie sy doel bereik het nie. Ek en jy moet Jesus toelaat om ons te bedien met omhelsende liefde, innerlike aanraking, bewuswording van Sy alomteenwoordigheid deur God die Heilige Gees. Ek en jy is “meer as oorwinnaars.” Ons behaal hierdie oorwinning nie naelskraap nie, dit is ‘n klinkende sege. Van die liefde van Christus kan niemand ons skei nie. Die werklikheid van Sy liefde dra ons, wat ook al met ons mag gebeur. En ons moet daarop antwoord: Ek het U ook lief!


“God het elkeen van ons só lief asof daar net een van ons is om lief te hê” (Augustine).


Gebed: Dankie Here dat U ‘n God van omgee is, ‘n God wat nie net ‘n enkeling of ‘n nasie lief het nie, maar ‘n God wat die wêreld so lief gehad het dat U vir elkeen wat glo, die ewige lewe gee. Here, dit is onbeskryflik om te dink: Ek maak ook vir U saak. Dankie Here! Amen.


Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page