top of page

Gedagte vir Vandag

Maandag, 24 Julie 2023

Koos Espach


Die Kerkvergadering in Jerusalem (7)

Die besluit van die vergadering (1)


Kry konsensus uit die waarheid van die Woord


Hand. 15:22 – “Daarna het die apostels en die ouderlinge saam met die hele gemeente besluit om mense uit hulle geledere saam met Paulus en Barnabas na Antiogië toe te stuur. Hulle het vir Judas, wat ook Barsabbas genoem is, en vir Silas gekies, manne wat die agting van die gelowiges geniet het.”


Uiteindelik is dit dus die vergadering van gelowiges wat aandui dat die verbintenis tussen die verhale wat vertel word en die interpretasie van die Skrif vir hulle sin maak en dan ’n besluit daaroor neem. Die samesprekings wat met so ’n heftige woordewisseling begin het, het ’n gunstige afloop gehad. Oor die beginsels is ook volle eenstemmigheid bereik. Daarna is die saak ook aan die gemeente voorgelê en ook hulle was eenstemmig daaroor. Geloofsonderskeiding is dus om saam te soek na ’n gemeenskaplike konsensus wat gebore word uit die oortuiging dat God reg gehoor en sy Woord reg geïnterpreteer word, soos wat dit in die lewe gestalte kry in die stories van God se werk onder ons. Eers dan neem die geloofsgemeenskap ’n besluit.


Daarna het die apostels en die ouderlinge saam met die hele gemeente besluit om ’n afvaardiging te kies van manne uit die gemeente van Jerusalem om Paulus en Barnabas na Antiogië te vergesel. Vir dié doel kies hulle Judas, wat ook Barsabbas genoem is en Silas, om die besluit van die vergadering daar bekend te gaan maak.


Kerkeenheid is nie maar net ‘n geestelike saak nie. Dit is sigbaar en tasbaar en vra somtyds offers. Dit is nodig om ons eie opvattings ondergeskik te stel aan die eise van die evangelie – eers God, dan ons. Hy moet meer word en ons minder! Dit is so belangrik dat ’n mens nie die Bybel gebruik om mekaar af te kraak nie. Die Bybel is nie ’n geweer waaruit ons tekste soos Bybel-koeëls op mekaar afskiet ten gunste van een of ander standpunt, of om iemand in die gemeente of vergadering se standpunt te laat geld nie. Nee, gelowiges soek saam en lank genoeg – tot die punt van voldoende konsensus – na waarheid uit die Woord. Dit geskied totdat die sake waaroor die besluit geneem moet word, voldoende deur die Woord belig is en helderheid bereik is.


Ons word deur die Heilige Gees geroep tot ‘n intiemer omgang met Hom en dit gaan gepaard om die eise van ‘n Christelike lewe te aanvaar in gehoorsaamheid aan Hom. Dit is daarom elkeen van ons se verantwoordelikheid om hierdie unieke verhouding met die Drie-eenheid, uit te bou. Ten spyte van pynlike verskille tussen ons moet ons nie mekaar veroordeel nie, maar aanvaar. Uiteenlopende faktore bring soms ernstige spanning tussen ons Christene, selfs in dieselfde kerk. Dink maar net aan eenvoudige sake soos die sing van Engelse liedjies; orrel- of klavierspel tydens ‘n diens; arms omhoog tydens sang; groet en welkom heet voor die diens – sommige sê God is heilig en dat ons respek moet toon met gewyde stilte. Ander sê ons moet seker maak dat kinders die Here leer ken, en dat ons eredienste vir hulle toeganklik moet wees.


In die kerk is ons deel van Christus se liggaam en die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam ‘n eenheid waar elkeen sy funksie vervul om die liggaam op te bou in liefde (Ef. 4:16). Kom ons stel as gelowiges dit ten doel om met die hulp van die Heilige Gees ‘n gesamentlike krag te wees teen al die verdeeldheid. Ons moet die band wat ons as Christene saambind, sigbaar en tasbaar maak, selfs al vra dit om so bietjie van ons eie troontjie af te klim. Sonder om te verval in ‘n klomp wettiese voorskrifte, doen ons tog saam dinge tot eer van die Here. Kom ons leef dan van Maandag tot Sondag tot eer van die Here!


“Ons kan ons as Christene nie genoeg verootmoedig oor die skeuring en tweedrag wat deur die eeue in die kerk van Christus bestaan het nie; dit is ‘n sonde teen God, in stryd met die bede van Christus, en word veroorsaak deur die duisternis van ons verstand en die liefdeloosheid van ons hart” (JH Bavinck).


Gebed: Hemelse Here, dankie dat ek deel kan wees van U liggaam. Maak my geestelik sensitief en opreg met my verhouding tot U. Help U kerk op aarde om verenig op te tree sodat U koninkryk ook op aarde sal kom, net soos in die hemel. Amen.


Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page