top of page

Gedagte vir Vandag

Donderdag, 20 Julie 2023

Koos Espach


Die Kerkvergadering in Jerusalem (5)

Die vraag oor die besnydenis word verwys na ‘n vergadering in Jerusalem (5)


Die Goeie Herder se wyer horison


Hand. 15:15-18 – “Die profete sê dieselfde. Daar staan geskrywe: 16 Daarna sal Ek terugkom, en Ek sal die vervalle huis van Dawid weer opbou, en Ek sal sy bouvalle herstel en dit weer regmaak, 17 sodat al die ander mense die Here kan soek, ja, al die heidennasies wat Ek geroep het om my eiendom te wees, sê die Here wat hierdie dinge doen. 18 ‘Dit is van ouds af bekend.”


Lukas maak dit nie duidelik dat Jakobus, die broer van Jesus, beskou is as ’n apostel nie. Hoewel dit moontlik is dat dit wel die geval was, al was hy nie een van die twaalf nie. Dan moet ons ook onthou hy was nog nie ’n gelowige vóór Jesus se opstanding nie, maar het wel die kwalifikasie gehad dat hy ’n getuie van die opstanding was. Daarom kon hy nou die leiding neem en met gesag hier ’n belangrike rol speel om die Skrif, die gebeure en die gelowiges se interpretasie daarvan bymekaar te bring. In ons teksvers haal hy die profeet Amos 9:11-12 aan wat sy tema van die hele profesie bevat, naamlik dat die heidene wat Christene word, nie besny hoef te word nie, maar wel dat God hom oor hulle ontferm en dat hulle deel sal verkry aan die seëninge van die volk van God.


Jakobus beroep hom op die profete om te bewys dat dit God se wil was vir die bekering van die heidene en die skepping van ’n nuwe volk. So ontstaan daar ’n volk wat bestaan uit Jode en heidene en word Jesus se woorde van Johannes 10:16 vervul: “Ek het nog ander skape, wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister, en hulle sal een kudde wees met een herder.”


Jesus rig Sy oog op “ander skape, wat nie van hierdie kraal is nie”, hierdie kraal van Israel, waar klein groepies heidene hulle ook as bekeerlinge by die Joodse-sinagoges begin aansluit het. “God het die wêreld so liefgehad ...” (Joh. 3:16). Daarom het Jesus na die wêreld gekom en nie nét na Israel nie. Die goeie Herder het nie slegs gefokus op die klein kuddetjie Jode rondom Hom nie, Hy het ‘n wêreldwye horison gesien wat die Vader se liefde vir die wêreld bevestig. Die weg na Hom toe staan oop vir élkeen wat in Jesus Christus glo. Ook onder die volke buite Israel het Hy sy skape, maak nie saak van ras of nasie nie.


Oral in die wêreld is daar skape wat deur God bestem is om ingebring te word in Sy kraal, en ten opsigte van die bereiking van hierdie skape bestaan daar ’n dringendheid: “Ek moet hulle ook lei,” sê Jesus. Hierdie moet spreek nie maar net van ’n wesenlikheid nie, maar van ’n verpligting wat deur God opgelê is en wat die Herder aan ’n doelgerigde opdrag bind. Die ander volke moet ook die stem van die Herder hoor (Joh. 10:3-4), en deur die werking van die Gees sal daar mense, “my ander skape”, wees wat gehoor gee en deur die prediking en getuienis tot geloof kom. Dan word dit “een kudde met een herder”. Om hierdie kudde te vergader en in een kraal saam te bring, was dit noodsaaklik dat die goeie Herder sy lewe vir hulle en ons afgelê het.


Dis só jammer vandag se Christene het hulle in baie groepe en denominasies afgesonder, wat verskillende vorms van dissipelskap, leerstellings en selfs sisteme, aangeneem het. (Kyk maar net na al die verskillende kerke in een dorp.) Ongelukkig het die ego van die mens veroorsaak dat hierdie verskillende groepe soms erg van mekaar verskil. Ten spyte van hulle verskille, word Jesus Christus wêreldwyd deur gelowiges aanbid as Here God, die verenigde Herder. Ons moet nooit toelaat dat ons geloof ‘n eng persoonlike saak tussen ons en Jesus Christus word nie. Om in Jesus te glo verbind dit ons aan alle ander Christus-gelowiges. Hy is ook hulle hoop, vreugde en Leidsman (Herder) tot die lewe, ten spyte van verskille. Hulle is deel van “die ander mense wat die Here kan soek, ja, al die heidennasies wat Hy geroep het om sy eiendom te wees.”


Jesus het ook gesê dat al die “skape” wat na Sy stem luister, “een kudde sal wees met een herder”. Hy het die toekomstige tyd gebruik om aan te dui na ‘n toekomstige koninkryk wat anderkant ons leeftyd lê. In die hemel sal verdeeldhede en verskille wegval en Christus sal Álles in almal wees. Voor Sy hemelvaart het Jesus sy dissipels die wêreld ingestuur, hulle almal, ook die twyfelaars (Matt. 28:17). Gaan maak die mense My volgelinge, het Hy gesê. Doop hulle en leer hulle. Ook die twyfelaars moet gaan dissipels maak, gaan doop en onderrig gee. Is dit nie vreemd nie? Jesus vertrou dus uit die staanspoor Sy volgelinge, selfs dié wat sukkel om te glo, om sy kerk te vestig. Die Goeie Herder het Sy lewe gegee en weer ontvang – om dit ook aan die “skape van een kudde” te gee. Ek en jy kan met vrymoedigheid hierdie lewe neem wat Jesus aanbied en dit ontvang in al sy volheid en liefde. Ons moet dit ook deel met ander in liefde, bemoediging en hoop. Hy vertrou ons. Elke dag. “Al die dae tot die voleinding van die wêreld” (Matt. 28:20).


“As ons fokus op ons verskille, is ons fokus op mekaar. As ons fokus op ons eenheid, is ons fokus op Christus” (Onbekend).


Gebed: Jesus my Herder, dankie dat U my ook kom haal het en in U kraal ingebring het. Ek bid vir U kudde oor die wêreld heen dat hulle, hulle ook sal verbly in U verenigde liefde. Ek bid ook vir die kudde wat hulle nog buite U kraal bevind, maak hulle bymekaar en bind ons, in U, tesame. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page