top of page

Gedagte vir Vandag

Vrydag, 16 Junie 2023

Koos Espach


Eerste sendingreis: Barnabas en Saulus word uitgestuur (36)

Paulus en Barnabas in Antiogië in Pisidië (21)


Vir die ewige lewe bestem


Hand. 13:48 – “Toe die heidene dit hoor, was hulle baie bly oor die woord van die Here en het hulle dit toegejuig. Almal wat vir die ewige lewe bestem was, het gelowig geword.”


Vergelyk ook Joh. 17:1-3 – “Nadat Jesus dit gesê het, het Hy na die hemel toe opgekyk en gesê: ‘Vader, die tyd het gekom. Verheerlik u Seun, sodat die Seun U kan verheerlik. 2 U het Hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee om aan almal wat U Hom gegee het, die ewige lewe te gee. 3 En dit is die ewige lewe: dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur U gestuur is.”


Ons het die afgelope paar dae verneem hoe die nie-Israeliete reageer op alles wat Paulus gesê het en hulle was baie bly oor die verhouding wat die ewige God ook met hulle wil hê. In teenstelling met die Jode was hulle harte ontvanklik vir die woorde wat hulle hoor en met hulle hande vat hulle gretig wat die lewende God hulle gee. Hulle glo in Hom en sê ja vir die verhouding wat Hy met hulle wil hê. Uit die manier wat hulle optree, word dit duidelik dat hulle in ‘n verhouding met God wil wees, dat hulle ewig aan God verbind wil wees of, soos Paulus dit stel, dat hulle vir die ewige lewe bestem is.


Die ewige God wil ‘n ewige verhouding met alle mense hê. Van Sy kant af doen God alles wat nodig is om dié boodskap aan mense oor te dra: Hy skenk die ewige lewe! Die aand van Sy inhegtenisname, het Jesus selfs in Getsemane daaroor gebid: “U het (My) immers die volmag oor die hele mensdom gegee om aan almal wat U (My) gegee het, die ewige lewe te gee.” Ongelukkig aanvaar almal dit egter nie.


Na Jesus se verklaring dat Hy die wêreld oorwin het (Joh. 16:33b), kyk Hy op na die hemel en met ‘n feestelike gebed om Sy oorwinning te vier, rig Hy hom tot Sy Vader: “Vader, die tyd het gekom. Verheerlik u Seun, sodat die Seun U kan verheerlik.” Dit is die grondtoon en samevatting van hierdie langste gebed van Jesus wat vir ons opgeteken is. ‘n Paar uur voor Sy kruisiging is dit Jesus se begeerte dat Hy sy lewe in hierdie uur aan sy Vader sal wy as ‘n aanvaarbare offer vir die sonde van die wêreld (Joh. 17:19); dat die Vader Hom uit die dood sal opwek tot die troon van heerlikheid (Joh. 13:31-32); dat almal dit sal erken as die begin van die koms van God se koningskap oor die hele wêreld; “dat mense God sal ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur God gestuur is”, en uit sy liefde mense te oortuig en te verlos.


Kennis van God word alleen verkry deur die geloof in Jesus Christus wat gekom het om die Vader bekend te stel – “Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste Seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, dié het Hom bekend gemaak” (Joh. 1:18). Hierdie kennis behels ook geloof in God, die Sender van Jesus Christus. Hierdie kennis van God lei tot die oortuiging dat Hy “die enigste ware God is”. Dit gaan dus oor die spesifieke kennis dat daar geen ander God is nie; Hy alleen is die ware, die enigste God – “Luister, Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste Here” (Deut. 6:4).


Daarnaas is kennis van Jesus Christus nodig, en die aanvaarding dat Hy deur God gestuur is. Kennis van Jesus is om te glo dat Jesus die gesant van God is, die mensgeworde Seun wat die Naam Jesus, dit is Redder, dra en tegelyk die Christus, die Gesalfde, die verheerlikte Seun van God is. As ons Hom só ken en in Hom glo, verkry ons die ware kennis van God wat ons die ewige lewe gee. Tydens Sy gebed het Jesus in Getsemane reeds al iets van 'n Godverlatenheid begin ervaar. Daar tussen die olyfbome en ʼn paar slapende dissipels, moes Jesus finaal kies en skielik was Sy keuse ontsettend beperk: Gehoorsaamheid aan Sy Vader of ongehoorsaamheid ... die dood of die lewe.


Goddank, Jesus het presies die regte keuse gemaak. Hy het op sy knieë voor God in gebed neergeval, want aan sy Vader se voete sou Hy die regte antwoord vind. Daar in Sy beangste oomblik was God se wil, Jesus se enigste pad wat Hy moes loop, om sodoende vir my en jou die weg na die ewige lewe te baan. Dit is alleenlik dáár aan die voete van ons hemelse Vader, waar ons óók die regte antwoorde op ons worsteling en lyding kan kry. Dit is alleenlik dáár, aan die voete van ons liefdevolle Vader, waar ek en jy sal ontdek dat ons bestem is vir die ewige lewe en watter pad die regte pad is wat ons moet loop. Die ewige God is alle mense genadig! Almal moet dit besef en dankbaar dit leef óf in ontkenning, dit verwerp! Dit bly elkeen se eie keuse.


“Jesus het met Sy Getsemane-gebed, die deur vir ons gelowiges, na God toe oop gebid, nie oop gebéúr of oop geforséér nie” (Anoniem).


Gebed: Dankie Jesus, dat U vir my die deur na God toe oopgemaak het sodat ek in die teenwoordigheid van ons Vader kan leef en bestaan. Dankie Vader dat U my in liefde aanvaar. Voed my met die Brood van die lewe want “dit is die ewige lewe: dat ek U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur U gestuur is.” Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page