top of page

Gedagte vir Vandag

Donderdag, 15 Junie 2023

Koos Espach


Eerste sendingreis: Barnabas en Saulus word uitgestuur (35)

Paulus en Barnabas in Antiogië in Pisidië (20)


Jesus, hou my vas


Hand. 13:48-49 – “Toe die heidene dit hoor, was hulle baie bly oor die woord van die Here en het hulle dit toegejuig. Almal wat vir die ewige lewe bestem was, het gelowig geword. 49 Die woord van die Here het dwarsdeur die hele streek versprei.”


Vergelyk ook Joh. 10:26-30 – “Maar julle (die Jode) glo nie, omdat julle nie van my skape is nie. My skape luister na my stem; Ek ken hulle, en hulle volg My. 28 Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. 29 Dié wat my Vader vir My gegee het, is die belangrikste van almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. 30 Ek en die Vader is een.”


In teenstelling met die Jode, was die heidene daaroor verheug dat die evangelie ook vir hulle bedoel was. Hulle het God geprys vir hierdie woorde wat deur Paulus uit Jesaja 49 aangehaal is: “Ek het U gegee as ‘n lig vir die nasies, sodat U verlossing kan bring tot in die uithoeke van die aarde.” Dit kan wees dat die godvresendes nog nie die ware betekenis van hierdie woorde begryp het nie, en natuurlik het die heidene nog nie daarvan geweet nie. Dit maak vir hulle egter nie saak nie, hulle het nou gehoor dat die geskrifte van die Jode waarop die Jode so trots was, die heil ook aan hulle toegesê het. “Almal wat vir die ewige lewe bestem was, het gelowig geword.”


God skenk die ewige lewe, (Joh. 10:28), en bepaal ook aan wie Hy dit gee, (Rom. 8:29, 30). Jesus het op ‘n keer tydens die fees van die tempelwyding in Jerusalem aan die Fariseërs, nog van sy “Ek is ...” uitsprake bekend gemaak: “Ek is die ingang vir die skape ...”; “Ek is die die goeie herder ...” (Joh. 10). Jesus het deur hierdie beeld hulle probeer oortuig om skape te word wat na Sy stem luister, maar hulle het Hom nie geglo nie. Daarteenoor reageer die “skape van Christus” positief op die stem, die woord, van die Herder: Hulle luister en hulle volg Hom. Hulle is in ‘n verhouding met Hom.


En dan verklaar Hy dat Hy vir Sy “skape” die ewige lewe gee: “Ek gee hulle die ewige lewe ..., en bevestig Hy sy woorde met nadruk: “Dié wat my Vader vir My gegee het, is die belangrikste van almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie.” Lees dit weer! Is dit nie elke gelowige in Jesus Christus, se lewenspolis nie? Ons kan net soos die heidene van destyds “baie bly word oor die woord van die Here en dit toejuig.”


Die ewige lewe wat God gee, is ’n lewe waaraan die dood nooit ’n einde kan maak nie! Dit is nie net in die toekoms weggelê nie, Jesus gee dit nóú reeds in hierdie lewe. Hy beskik oor die mag om lewe te skenk wat oor die dood heen strek, en so iets kan alleen God doen, en “Hy en die Vader is een!” Die skape wat so begenadig is, sal “nooit verlore gaan” nie. Hulle kan nie afdwaal van die herder en buite sy bereik en bewaring beland nie. So iets sal nooit gebeur nie. As iemand eenmaal in geloof die “skaap” van hierdie goeie Herder geword het, word hy of sy die eiendom van die Herder.


Hiervolgens wys Jesus weer op die verkiesende genade van God. Met nadruk word hierdie versekering herhaal: “Niemand sal hulle uit my hand ruk nie.” Geen dief of rower kan so slu en sterk wees dat hy ’n kind van God uit die mag en arms van Jesus Christus kan ruk nie. Al is die gelowige in Jesus Christus geneig tot twyfel of selfs tot ’n val, kan hy of sy daarvan verseker wees: Jesus sal hom of haar nooit loslaat nie (Jes. 43:1-2). Ons is Sy eiendom en Hy sal ons met alle mag beskerm.


Dit is die enigste ware basis van sekerheid in hierdie lewe – dat Jesus my en jou vashou. Geen gelowige wat weet hóé sterk die Here hom of haar vashou sal ooit wil los nie! Geen gelowige wat weet hóé sterk die Here se houvas is, sal ooit sê: “Ag nou hoef ek nie meer om te gee nie, Hý hou my mos ...” Nee! Daarom sê die Here uitdruklik: “Dit is húlle wat My volg.” Die feit en die wete dat Jesus ons nie los wanneer ons Hom los nie, maak dat ek en jy Hom nie wíl los nie! Ek en jy kan maar net verheug wees hieroor en bloot sug: Here Jesus, hoe buitengewoon goed is U! Die feit dat U as Plaasvervanger vir my sondes vasgespyker is aan ‘n kruis, veroorsaak dat ek aan U wíl vashou! Asseblief, moenie my los nie. Trek U hand tog nooit terug nie! Wees asseblief teenaan my, al die dae van my lewe.


“Ons kan op geen manier God se guns wen of Sy vryspraak verdien nie, en ons hoef ook nie. Van begin tot einde is dit ‘n saak van gratis genade” (William Barclay).


Gebed: Here Jesus, in U Naam lê my ewige behoud en is my toekoms gewaarborg! As gesalfde Profeet dui U vir my die pad van verlossing aan. As gesalfde Priester van God bewerkstellig U hierdie verlossing deur U offer. Dankie dat U heers as Gesalfde Koning van God oor my sodat ek nooit uit God se gratis genade kan wegraak nie, “niemand my uit U en God se hand kan ruk nie.” Ek bid vir elkeen wat nog nie U Herderstem gehoor het nie, of gehoor het en voor U waarheid weifel, dat hulle die regte en enigste Ingang na die hemel sal vind, die Ingang Jesus Christus! Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page