top of page

Gedagte vir Vandag

Woensdag, 28 September 2022

Koos Espach


Stefanus se toespraak (20)


Die periode van Moses (12)


Chaos vir die mens wat mondig word sonder God


Hand. 7:41-43 – “Die gevolg was dat hulle destyds ‘n afgodsbeeld gemaak het in die vorm van ‘n kalf en daaraan offers gebring het en feesgevier het tot eer van hulle eie handewerk. Maar God het Hom van hulle afgewend en hulle laat begaan om die sterre te aanbid, soos daar geskrywe staan in die boek van die profete: Was dit vir My, Israel, dat julle brandoffers en ander diereoffers gebring het gedurende die veertig jaar in die woestyn? Nee! Julle het die tent van Molek saamgeneem en die ster van julle god Refan. Julle het hierdie beelde gemaak om te aanbid. Daarom sal Ek julle tot anderkant Babilon wegstuur.”


Die volk draai nie net teen Moses nie, maar ook teen God – presies wat die Joodse Raad baie eeue later, ook doen. Die volk van die Here het sowaar soos die heidene, die heerlikheid van die onsterflike God verruil en ’n beeld van ’n kalf gemaak, ’n beeld van ’n armsalige dier – “Hulle het by Horeb ‘n kalf gemaak, voor ‘n god van metaal gekniel. Hulle het die magtige teenwoordigheid van God verruil vir die beeld van ‘n bees wat gras vreet” (Ps. 106:19-20).


God het Hom van hulle af weggedraai. Die volk het gedink die weiveld van die gode is groener. Dit het hulle duur te staan gekom. Ek dink God se swaarste straf op die mens is om hom aan homself en sy eie begeertes oor te gee (vgl. Rom. 1:24,26,28). Hy los mense nie passief uit nie, maar gee hulle aktief aan die gevolg van hulle sonde oor om hulleself te vernietig. So het Hy die vaders oorgegee aan hulle geliefde afgode, die leërskare van hemelliggame, (’n Joodse spreekwoord vir die sterre aan die hemel). Stefanus verwys dan na die die wegvoering van die twee stamme van Juda, tot anderkant Babilon in 596 en 584 v.C. Die Romeine het die Jode van 66 tot 70 n.C. weggevoer verby Damaskus en in die Romeinse ryk versprei. Telkemale gebeur dit omdat die voorvaders die Here verwerp het.


God laat nie toe dat mense Sy genade vertrap nie. In reaksie omdat die volk hulle eie gode begin aanbid het, straf God hulle, maar op ‘n baie verrassende manier – “God gee hulle oor aan die drange van hulle hart en aan sedelike onreinheid, sodat hulle hulle liggame onder mekaar onteer” (Rom. 1:24); “God gee hulle oor aan skandelike drifte” (Rom. 1:26); “En omdat hulle dit van geen belang ag om God te ken nie, gee Hy hulle oor aan hulle verdraaide opvattings, sodat hulle doen wat onbetaamlik is” (Rom. 1:28). God laat die mens los om te doen wat hy wil, om te doen wat hy begeer “en hulle laat begaan om die sterre te aanbid.” Dit is asof God sê: “Julle het gekies om julle eie pad te loop; lóóp dit nou en kyk waar julle pogings om sonder My te leef, julle bring!” Prof. Stephan Joubert stel dit duidelik: “God gee mense dan hulle mondigheid. As straf gee God mense die sleutels van hulle eie lewe!”


Ons kan nie God én die wêreld dien nie – “Moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld liefhê nie. As iemand die wêreld liefhet, is die Vader se liefde nie in hom nie” (1 Joh. 2:15). God deel nie Sy skepping (ons) met satan nie, daarom eis Hy onverdeelde trou (Eks. 20:5). Om ons begeertes te vermeng met die wêreld, beteken dat ons in ‘n gevaarsone beland waar ons beheers word om ‘n vriend van die wêreld te wil wees, wat buite die konteks van God en Sy wil is. Mense wat wil leef soos hulle wil, sê wat hulle wil en doen wat hulle wil, kry die reg van God af om dit te doen, “ontvang die sleutels van hulle mondigheid.” Maar dan moet hulle ook besef, die natuurlike gevolge van hulle dwaasheid tree dan in.


God en die wêreld is in konflik met mekaar en sluit mekaar uit! Iemand wat hom deur sy eie begeertes laat lei, bewys daarmee dat hy uit die verhouding met die Here wil wees, en eerder in ’n vriendskap met die wêreld wil gaan. Paulus skryf in Romeine 1:26-32 hoe hierdie wêreld van afgode, sonder God lyk. Die “mondige wêreld” is vol haat, misdaad, dood, geweld, losbandigheid en mense wat hulle menswaardigheid verloor het. Wanneer ons ons liefde aan die wêreld verkoop, pleeg ons owerspel en verloën ons God se liefde. Satan het dan hierdie rondte gewen! Die keuse is onafwendbaar. Die enigste oplossing vir hierdie chaotiese duisternis is nie iets of dinge nie, dit is Iemand! Dit is 'n Persoon! Dit is Christus! Net Hy kan mense weer hulle menswaardigheid teruggee!

“Die loon van die sonde is die dood. Goddank dat Jesus my bevry het voor betaaldag aanbreek”

(Reamer Loomis).


Gebed: Here, dankie dat U genade só oneindig groot is, dat U soos ‘n wagtende Vader U arms uitstrek om my terug by U te verwelkom, sonder enige verwyte. Dankie dat U altyd daar is om ‘n stukkende sondaar soos ek te ontvang. Vergewe my my sondes, Here. Om Christus ontwil. Amen.

コメント


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page