top of page

Gedagte vir Vandag

Woensdag, 9 Februarie 2022

Koos Espach


Jesus sterwe (11)


Niks kan ons van die liefde van Christus skei nie


Matt. 27:54-56 – “Toe die offisier en die soldate wat saam met hom vir Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat gebeur, het hulle baie bang geword en gesê: ‘Hierdie man was werklik die Seun van God.’ Daar was ook baie vroue wat op ‘n afstand gestaan en kyk het. Dit is hulle wat vir Jesus van Galilea af gevolg en vir Hom gesorg het. Onder hulle was Maria Magdalena, Maria die moeder van Jakobus en Josef, en die moeder van die seuns van Sebedeus.”


Gelyktydig met die getuienis van die kosmiese gebeurtenisse en die voorhangsel in die tempel, word by die kruis self ’n ander getuienis afgelê. Die Romeinse offisier en sy soldate wat die teregstelling uitgevoer het, word ook deur die tekens oorweldig. Vir hulle staan dit vas dat Jesus nie ‘n gewone mens was nie en ironies genoeg, word die offisier die eerste mens om Jesus ná Sy kruisiging, as Seun van God te bely. As heiden bely hy in die taal van die Christendom dat “hierdie man werklik die Seun van God was.” Sy uitspraak is ’n aanduiding dat Christus, die Oorwinnaar, reeds begin het met Sy segetog deur die wêreld! Hier by die kruis word dit glashelder dat God se heil inderdaad vir alle mense op aarde bedoel is.


Kort tevore was hierdie Romeinse offisier en soldate nog deel van die spotters wat ‘n pers mantel om Jesus gehang het, ‘n doringkroon op Sy kop en ‘n stok in Sy hand gesit het. Nou prys die offisier God en verklaar openlik dat Jesus onskuldig is (Luk. 23:47). Dit is te betwyfel of hulle die volle omvang van die kruisgebeure verstaan het. Dit is ook te betwyfel of die offisier die volle implikasie van sy woorde besef het. Tog is hy nie skaam om Jesus as God se Seun te bely nie. Dit kon vir hom in die moeilikheid laat beland het by sy bevelvoerders – veral die opmerking dat Jesus onskuldig is. Hoe dit ook al sy, die kruisgebeure maak harde heidensharte sag. Sedertdien het duisende heidene al by die kruis in aanbidding en oorgawe hulle geloof in Jesus Christus bely.


Anders as Jesus se dissipels wat gevlug het, het ’n groep “vroue op ‘n afstand gestaan en kyk” hoe Jesus gekruisig is en gesterf het. Hulle was selfs ooggetuies van waar Hy begrawe is. Hulle was almal innig verbonde aan Jesus soos blyk uit hulle bereidwilligheid om “Hom van Galilea af te volg en met die nodige te bedien” – enduit getrou! Hulle toewyding bring mee dat hulle ook die eerste getuies is van die leë graf en Hom na Sy opstanding sien. Ek en jy kan by hierdie vroue van Galilea leer wat geloofsmoed behels. Hulle vorm die kern van ‘n nuwe geloofsfamilie wat ons opnuut laat besef dat dit oor en oor die moeite werd is om Jesus te volg.


Dikwels kla mense dat hulle dit moeilik vind om te bly glo en te vertrou op God, veral wanneer die lewe teen ons draai, wanneer ek en jy in wanhoop geen doel vir ons omstandighede kan vind nie en ons in die versoeking kom om God se dade te bevraagteken. Dit is een ding om sterk in ons geloof te staan wanneer alles net goed gaan en die son, spreekwoordelik, onafgebroke op ons skyn. Die toets van ons geloof kom egter wanneer die pyn en lyding van die wêreld, “die dood ons dag vir dag bedreig” (Rom. 8:36).


Die essensie dan, is om met ‘n standvastige geloof God te bly vertrou. God het ons gelowiges vrygespreek van al ons sondes en Christus, die onskuldige, in ons plek veroordeel. My en jou skuldbrief is aan die kruis vasgespyker, ons het amnestie gekry, die Gees het hierdie vryspraak vir ons ‘n werklikheid gemaak, “niks of niemand kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here” (Rom. 8:39b).


Ten einde al hierdie twyfel uit ons lewe uit te verban, moet ons onthou dat God se liefde deur die Heilige Gees geopenbaar word en niks “kan ons van die liefde van Christus skei nie.” In alles moet die eer van God gesoek en Sy liefde geopenbaar word. Die Heilige Gees getuig nie alleen dat ek en jy kinders van God is nie, Hy getuig ook dat ons erfgename saam met Christus is. Geen mens kan ons vryspreek nie, net God kan. Daar is redding vir elkeen wat na die Seun aan die kruis opkyk en soos die Romeinse offisier bely dat “Hy die Seun van God is.” En ons wat deur Hom vrygespreek is, kan seker wees dat ons aan Hom behoort, ons wat deur Sy Gees versterk word wanneer ons swak is, ons wat in verbondenheid met Hom lewe, ons wat deel het aan Sy lyding, sal ook deel hê aan Sy heerlikheid. Wat ’n heerlike vooruitsig!


“Welke teenstand ons ook al vandag sien of ervaar, ons moet nie daaraan twyfel dat ons Here weer sal kom en deur al die ondernemings van die mens breek om ‘n pad vir sy Woord oop te maak” (Johannes Calvyn).


Gebed: God van liefde, ek kniel in stomme verwondering voor U neer oor U onpeilbare liefde, “die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here.” Dankie dat U liefde nie van verdienste afhang, of dat ek eers U liefde waardig moet wees nie. Daarom is dit verstommend, U gee dit aan my uit genade! Ek dank en loof U daarvoor! Ek wil net op die pad wees waar U Gees my lei want dit is vir my die beste – vir tyd en ewigheid. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page