top of page

Gedagte vir Vandag

Maandag, 17 Januarie 2022

Koos Espach


Jesus word gekruisig – Die Via Dolorosa (1)

(Mark. 15:21-32; Luk. 23:26-43; Joh. 19:17-27)


“Ibis ad crucem”: Jy sal gekruisig word


Matt. 27:31 – Nadat die soldate Jesus klaar bespot het, het hulle die mantel uitgetrek en weer sy eie klere vir Hom aangetrek. Toe lei hulle Hom weg om Hom te kruisig.”


Vergelyk ook Joh. 19:16-17 – “Toe het Pilatus Jesus op hulle versoek oorgelewer om gekruisig te word, en hulle het Jesus weggeneem.”


Die Evangelies se weergawes van Jesus se kruisiging, opwekking en verskynings daarna, is deel van die evangelie waaroor al vier die Evangelie-skrywers die meeste met mekaar ooreenkom. Tog het elke skrywer in hierdie opsig hulle eie beklemtoning. Alhoewel ons besig is met die Evangelie volgens Matteus, gaan ons al vier die evangelie-skrywers se weergawes plaas en daarmee probeer om die volgorde van gebeure so na as moontlik, te beskryf. (Dit is saamgestel volgens ‘n “Vergelykende Tabel van die Vier Evangelies” soos opgestel in “Die Bybel in Praktyk.”)


Die afgelope ongeveer vyftien uur was die Paasfees vir Jesus beslis nié ‘n fees nie. Dit is feitlik ongelooflik om te glo dat daar só baie gebeur het sedert Hy saam met Sy dissipels in die Bovertrek die paasmaaltyd genuttig het. Selfs die maaltyd was waarskynlik vir Jesus gespanne – Hy het geweet daar is nog ‘n kruisiging wat op Hom wag.


Jesus se voorafgaande lyding was bloeddorstig en barbaars. Behalwe dit, moes Hy baie verduur: Een van Sy vriende het Hom verraai; Sy uitmergelende worsteling in Getsemane; Sy inhegtenisname; dissipels wat weghardloop; Petrus se verloëning; die foltering om vals beskuldig te word vir Godslastering voor die Joodse Raad deur die “godsdienstiges” van daardie tyd; die eensaamheid in ‘n koue sel; die “verhoor” voor 'n onregverdige en ruggraatlose regter; ‘n bloedlustige skare mense se herhaalde geskreeu: "Kruisig Hom, kruisig Hom!”; ‘n spotters-doringkroon wat pynigend Sy kop deurboor; die verskriklike grusame géseling; en uiteindelik, na ongeveer vyftien ure, wil ons amper sug: “Het Pilatus Jesus op hulle versoek oorgelewer om gekruisig te word.”

Normaalweg is kruiselinge nakend na die kruis geneem. Dit is dus ’n toegewing dat die soldate weer Jesus “sy eie klere laat aantrek het.” Dit was ook die gebruik dat die veroordeelde sy eie kruis of soms die dwarsbalk daarvan self moes dra. Ook hierdie smaad en lyding word Jesus nie gespaar nie. Met sy stukkende gegéselde liggaam het Hy die kruis “vir Homself” gedra, wat dit bevestig dat Jesus alleen, sonder menslike hulp, die volle beker van lyding vir die sonde ledig.


Jesus was geen passiewe slagoffer van hierdie verskriklike gebeurtenis nie. Hy het Sy kruis opgeneem en struikelend onder hierdie stuk vloekhout, die Via Dolorosa (Weg van Smart) begin loop. Hy het die “Weg van Smart” met moeite maar tog liefdevol aangepak omdat Hy geglo het dit was God se wil vir Hom. “Hy was verag en nie deur die mense gereken nie. Hy was deur die mense verstoot, ‘n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai” (Jes. 53:3). Die géselwonde het verder oopgeskeur, die doringkroon dieper in Sy kop ingeboor. ‘n Bloedspoor volg Hom en Sy kragte word tot op die uiterste toe beproef. Waarom? Waarom die kruis? Waarom Golgota?


Daar was ‘n kruis en ‘n Golgota omdat God se liefde vir my en jou dit vereis het! Iemand moes betaal vir die sonde van die mens, van ons, ek en jy! “Die loon wat die sonde gee is die dood”, sê Paulus (Rom. 6:23a). En God is ‘n God van liefde maar terselfdertyd ook ‘n God wat regverdig is. Hy kon nie toelaat dat Sy skepsels, Sy verteenwoordigers op aarde, Sy beeld, verlore gaan nie. Daarom moes iemand betaal vir ons sondes want ons kan dit nie self doen nie. In Sy groot liefde het God sy Seun geoffer. Jesus moes as Prins van die hemel, die vodde van die mens op aarde kom aanneem en deur Sy lyding en sterwe, was dit die “genadegawe wat God gee, sodat ons die ewige lewe in Christus Jesus ons Here” kan hê (Rom. 6:23b).


Hoe antwoord ons op hierdie liefdesdaad van God en Jesus? Die kringloop van die Almagtige word voltooi wanneer ons deur God se genade, Hom aanneem as Verlosser en Saligmaker. God se genade is ryk. Deur Christus se bloed is ons verlos en vergewe “kragtens die ryke genade van God” (Ef. 1:7). God het ons uitgekies nie “omdat” nie, maar “ten spyte van” wie ons is. As “kunswerk” van God behoort ek en jy dan, nee, móét ons dan, onberispelik lewe sodat ons God kan verheerlik en Sy grootheid prys (Ef. 1:14).


“Dit is maklik om die kruis op Jesus se skouers te sien; ‘n bietjie moeiliker wanneer dit ons naaste se kruis is; beslis die moeilikste wanneer dit ons eie kruis is” (Mieczyslaw Malinski).


Gebed: Liewe Jesus, ek kan U nooit genoeg bedank dat U die kruis gekies het nie want nou kan ek lewe – omdat U die kruis opgeneem het, kan ek nou die lewe in al sy volheid opneem. Omdat U die “Weg van Smart” na Golgota moes loop om te gaan sterf, word ek uitgelei na die ewige lewe. Omdat U my sonde gedra het, kan ek volmaakte vergifnis geniet! Hoe groot is U liefde nie vir my nie, o Jesus, my opgestane Verlosser! Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page