top of page

Gedagte vir Vandag

Vrydag, 26 November 2021

Koos Espach


Jesus voor die Joodse Raad (3)


Die grootste verraad ooit


Matt. 26:60b-64 – “Eindelik het daar twee vorentoe gekom en gesê: ‘Hierdie man het gesê: Ek kan die tempel van God afbreek en in drie dae weer opbou.’ Toe staan die hoëpriester op en sê vir Hom: ‘Verweer jy jou glad nie? Wat van die getuienis wat hierdie mense teen jou inbring?’ Maar Jesus het niks gesê nie. Die hoëpriester sê toe vir Hom: ‘Ek stel jou onder ‘n eed by die lewende God dat jy vir ons moet sê: Is jy die Christus, die Seun van God?’ Jesus antwoord hom: ‘Dit is soos u sê. Daarby sê Ek vir julle: Van nou af sal julle die Seun van die mens sien waar Hy aan die regterhand sit van Hom wat magtig is, en julle sal Hom sien kom op die wolke van die hemel.”


Vergelyk ook Joh. 18:19-21 – “Die hoëpriester het Jesus toe ondervra oor sy dissipels en oor sy leer. Jesus het hom geantwoord: ‘Ek het in die openbaar met die mense gepraat. Ek het hulle altyd in die sinagoges en in die tempel geleer, waar al die Jode bymekaar kom; en Ek het niks in die geheim gesê nie. Waarom ondervra u My? Ondervra dié wat gehoor het wat Ek vir hulle gesê het. Hulle weet wat Ek gesê het.”


Om 'n klag teen Jesus te formuleer, is daar minstens twee getuies nodig om 'n godslasterlike oortreding te bevestig (Deut. 19:15). Uiteindelik praat twee getuies van die afbreek en opbou van die tempel. Daar was die verwagting van ’n gesuiwerde tempel saam met die bevryding van die Romeine deur ’n rewolusionêre Messias. Die twee valse getuies toon duidelik dat hulle Jesus se bedoeling dat Sy vyande Sy liggaam sal afbreek, misbruik om 'n klag teen Hom te lê.


Om die saak tot ’n punt te voer, tree die hoëpriester nou op. In die Ou Testament staan ’n regter om sy vonnis te vel. Tegnies mag die hoëpriester nie Jesus dwing om Homself te inkrimineer nie, maar dis ’n vraag of die hoëpriester hom daaraan sou steur. Jesus se swye is opvallend. Deur Jesus onder eed te plaas, probeer die hoëpriester Jesus forseer om te antwoord. Met stille waardigheid het Jesus geswyg en teen die onwaardige beskuldiging het Hy niks tot sy verdediging aangevoer nie. Dan stel die hoëpriester die vraag of “Hy die Christus, die Seun van God is.”


Jesus weet dat sy belydenis die onmiddellike aanleiding tot Sy dood sou wees, maar spreek onbevrees en beslis die antwoord op die vraag uit. Op die duidelikste manier denkbaar, ruim Jesus alle onsekerheid uit die weg wie Hy werklik is en bevestig Sy identiteit. Daaraan voeg Hy twee Messiaanse uitsprake van die Ou Testament toe, die een om sy verhoging tot die “setel van mag aan die regterhand van die Vader aan te kondig” (Ps. 110:1), en die ander, “Sy koms op die wolke as Wêreldregter” (Dan. 7:13). Uit die Skrifwoorde is dit vir elkeen duidelik dat Hy, die magtelose gevangene, Homself aankondig as “die Messias, die Seun van God, die verwagte Seun van die mens wat as wêreldregter sou kom om te oordeel.” Hy het Hom met God gelykgestel en dit is strafbaar met die dood.


Johannes vul hierby in sy evangelie die vrae wat handel oor Jesus se volgelinge aan en wat Hy hulle geleer het. In Sy antwoord verwys Jesus nie na sy dissipels nie. Vir Hom sou dit ’n pynlike vernedering gewees het om te vertel dat een Hom verraai, ’n ander Hom verloën en die ander Hom in die steek gelaat het. Maar afgesien van Sy eie lyding, wil Jesus Sy dissipels beskerm en die aandag volledig op Hom vestig. Vyf maal sê Hy nadruklik “Ek”, om daardeur te laat begryp dat die verhoor om Hom alleen gaan en nie om Sy dissipels nie. Verder wys Jesus daarop dat dit nie moeilik is om ten opsigte van Sy leer, getuies te vind nie. Daar is baie wat Hom gehoor het; hulle weet wat Hy gesê het en is daarom bevoeg om te kom getuig. Hy het “in die openbaar met die mense gepraat, in die sinagoges en in die tempel gepreek waar al die Jode”, Fariseërs sowel as Sadduseërs, gereeld bymekaarkom. Daar is dus baie wat Hom gehoor het. Hy het niks “in die geheim” gesê nie.


Waar laat dit ons? Elkeen van ons beland in situasies waarin ons ‘n antwoord moet gee. As ons die waarheid praat, kom ons in die moeilikheid; maar as ons ‘n wit leuentjie vertel, dan is ons moontlik uit ons moeilikheid. Sommige het die kuns van halwe waarhede so vervolmaak dat wanneer hulle die dag die waarheid praat, word hulle nie geglo nie. Dit is onchristelik om stories aan te dik of miskien het dit net nie dieselfde betekenis, as die waarheid voorgehou word nie (die vis wat weggekom het). ‘n Klein leuentjie word vertelstories en word afgemaak as ‘n wit leuentjie. Dit is nie nodig om eie prestasies aan te blaas om só persoonlike eer in te oes nie. Die waarheid het nie leuens nodig om aandag te trek nie. Jesus het nie gehuiwer om “ja” te antwoord nie. Indien ek en jy aan Jesus se kant staan, sal ons Sy ware identiteit raaksien en ook openlik bevestig dat ons die regte kant gekies het.


“Die waarheid bestaan; dit is net die leuen wat uitgedink moet word” (Georges Braque).


Gebed: Here, die feit is dat mens soms onder eed geplaas moet word omdat ons deel is van ‘n oneerlike wêreld. Plaas asseblief ‘n wag voor die deur van my mond. Ek dien net een groot Waarheid, en dit is die Waarheid van die Woord. Help my om as Christen, in die waarheid te leef en dat ander mense my ken as iemand wat die waarheid praat, iemand wat op my woord geneem kan word. Jesus, ek weet dat U die Seun van God is en daarom wil ek U Naam aanroep, grootmaak sodat dit tot U verheerliking sal strek. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page