top of page

Gedagte vir Vandag

Woensdag, 3 November 2021

Koos Espach


Jesus berei sy dissipels voor vir sy dood – Sy pad na glorie (31)


Jesus bid vir sy dissipels (1)


Verheerliking van die Seun


Joh. 17:1-5 – “Nadat Jesus dit gesê het, het Hy na die hemel toe opgekyk en gesê: ‘Vader, die tyd het gekom. Verheerlik u Seun, sodat die Seun U kan verheerlik. U het Hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee om aan almal wat U Hom gegee het, die ewige lewe te gee. En dit is die ewige lewe: dat hulle U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur U gestuur is. Ek het U op die aarde verheerlik deur die werk te volbring wat U My gegee het om te doen. Verheerlik U My nou ook by U, Vader, met die heerlikheid wat Ek by U gehad het voordat die wêreld bestaan het.”


Jesus sluit Sy gesprek met Sy dissipels af en bevestig dat Hy “klaar die wêreld oorwin het” (Joh. 16:33), en in hulle teenwoordigheid neem Hy die gewone gebedshouding in deur op te kyk na die hemel. Hy begin bid sodat hulle dit kan hoor. Om Sy oorwinning te vier, rig Jesus hom tot Sy Vader en vra God om Hom “as Sy Seun te verheerlik.” Dit is die grondtoon en samevatting van hierdie langste gebed van Jesus wat vir ons opgeteken is.


‘n Paar uur voor Sy kruisiging, is dit Jesus se begeerte dat Hy sy lewe in hierdie uur aan sy Vader sal wy as ‘n aanvaarbare offer vir die sonde van die wêreld (Joh. 17:19); dat die Vader Hom uit die dood sal opwek tot die troon van heerlikheid (Joh. 13:31-32); dat almal dit sal erken as die begin van die koms van God se koningskap oor die hele wêreld en dat die heerlikheid van die Vader sal straal uit Sy liefde om mense te oortuig en te verlos.


Kennis van God word alleen verkry deur die geloof in Jesus Christus wat gekom het om die Vader bekend te stel – “Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste Seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, dié het Hom bekend gemaak” (Joh. 1:18). Daardie kennis behels ook geloof in God, die Sender van Jesus Christus. Hierdie kennis van God lei tot die oortuiging dat Hy “die enigste ware God is”. Dit gaan dus nie om die algemene godskennis wat ook by die heidene voorkom nie, maar die spesifieke kennis dat daar geen ander God is nie. Hy alleen is die ware, die enigste God – “Luister, Israel, die Here is ons God, Hy is die enigste Here” (Deut. 6:4).


Maar daarnaas is kennis van Jesus Christus nodig, en die aanvaarding dat “Hy deur God gestuur is.” Die geloof in God of die kennis van God soos die Jode dit uit die Ou Testament verkry, is nie voldoende nie. God word as die ware, enigste God geken alleen deur die kennis van, en geloof in Jesus Christus. Kennis van Jesus is om te glo dat Jesus die gesant van God is, die mensgeworde Seun wat die Naam “Jesus”, dit is “Redder”, dra en tegelyk die “Christus”, die Gesalfde, die verheerlikte Seun van God is. As ons Hom só ken en in Hom glo, verkry ons die ware kennis van God, en “besit ons die ewige lewe.” Hy, die Volmaakte, was volmaak gehoorsaam, en daardeur het Hy die Vader verheerlik. Hy het die eer van die Vader gehandhaaf en verhoog, en nou wag Jesus dat die Vader Hom in die hemel weer beklee “met die heerlikheid wat Hy by God gehad het voordat die wêreld bestaan het.”


Johannes vertel vir ons dat Jesus reg aan die begin van Sy aardse bediening gesê het: “My voedsel is om die wil te doen van Hom wat My gestuur het, en om sy werk te voltooi” (Joh. 4:34). Hier aan die einde van ongeveer drie jaar lange bediening, kon Jesus in Sy gebed bevestig dat “Hy sy Vader op die aarde verheerlik het deur die werk te volbring wat Hy aan Hom gegee het om te doen.” Hy het alles opgeoffer en kon met Sy kruisdood opreg sê: “Dit is volbring!” (Joh. 19:30) – dit waarvoor Hy aarde toe gekom het, is afgehandel.


Hierdie gesindheid behoort elke volgeling van Christus kenmerk. Die gesindheid van Jesus moet ook in ons wees. Dit moet ons “voedsel” wees, die voedsel wat krag gee om te lewe, “om God se wil in alle dinge te doen en om Sy werk te voltooi.” Ongelukkig is baie van ons diens soms selfsugtig. Ons “dien” ander sodat hulle van ons hou of om bewonder te word, en dikwels om ons eie doelwitte te bereik – “ek sal dit vir jou doen maar dan moet jy dat vir my doen.” Ons gelowiges speel in dieselfde span: Dis ons doel om God te eer en nie onsself nie. Jesus het belowe: “As iemand My dien, sal die Vader hom eer” (Joh. 12:26b). Ek en jy is gered om God te dien, dis nie opsioneel nie.


“Wie Jesus se voorbeeld wil volg, moet besef dat diens aan God en diens aan die nederigstes, vir Hom een en dieselfde ding is” (Dietrich Bonhoeffer).


Gebed: Dankie Jesus, dat U die Vader aan ons kom openbaar het. Nou wéét ek dat ek deel van God se gesin is en kan ek Hom direk ken. Dankie dat U vir my die deur na God toe oopgemaak het sodat ek in die teenwoordigheid van ons Vader kan leef en bestaan. Help my Vader, om my los te maak van die dinge waarin ek vervulling soek en maak my hart oop vir U. Laat die gesindheid van Jesus ook in my wees sodat ek U wil in alles kan doen en U werk kan voltooi. Dankie Vader dat U my in liefde aanvaar. Voed my met die Brood van die lewe want “dit is die ewige lewe: dat ek U ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur U gestuur is.” Amen.

Commentaires


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page