top of page

Gedagte vir Vandag

Woensdag, 16 Junie 2021

Koos Espach


JESUS ONDERWEG NA SY LYDING, DOOD EN OPSTANDING (109)

(Matt. 16:21–25:46)


Jesus se vyfde toespraak: Ellende-aankondigings teen die skrifgeleerdes en Fariseërs (10)

(Matt. 23:1-36)


Jesus veroordeel huigelary (4)

(Mark. 12:40; Luk. 11:39-42; 20:47)


Christene praat die waarheid!


Matt. 23:21-22 – “Wie by die tempel ‘n eed aflê, lê ‘n eed af by die tempel en by God wat daarin woon. En wie by die hemel ‘n eed aflê, lê ‘n eed af by die troon van God en by God wat daarop sit.”


Vergelyk ook Matt. 5:37 – “Laat julle ‘ja’ eenvoudig ‘ja’ wees en julle ‘nee’, ‘nee’. Wat meer gesê word as dit, kom van die Bose.”


Die verkeerde gebruik van eedswering is deur Jesus ontmasker as ‘n huigelagtige omgang met waarheid. Of ons by die tempel, altaar of hemel sweer, is dit so goed asof dit by God self is, want die tempel is Sy woning, die offer word deur die altaar geheilig en die hemel is die plek van God se troon. God is altyd en oral teenwoordig, daarom is dit wys dat ons in ons alledaagse lewe, gewoon maar net “ja” moet sê en dan “ja” gaan doen, en omgekeerd, wanneer ons “nee, nee” is. Hy gee as’t ware vir ons Christengemeenskap ‘n opdrag om af te sien van eedswering as ‘n wyse waarop die geloofwaardigheid van ons woord (uitsprake en beloftes) gesteun en bevestig moet word.


Sommige het die kuns van halwe waarhede so vervolmaak dat wanneer hulle die dag die waarheid praat, word hulle nie geglo nie. Dit is onchristelik om stories aan te dik al het dit miskien net nie dieselfde betekenis, as die waarheid voorgehou word nie (die vis wat weggekom het). ‘n Klein leuentjie word vertelstories en word grappig afgemaak as ‘n wit leuentjie. Dit is nie nodig om eie prestasies aan te blaas om só persoonlike eer in te oes nie. Die waarheid het nie leuens nodig om aandag te trek nie. Elke woord wat ons as gelowiges in Christus uiter, is in die teenwoordigheid van God. Daarom moet ons “ja, ja” wees en ons “nee, nee”. God ken buitendien die intensie van ons hart.


As kinders van God erken ons dat Hy oor ons hele lewensbestaan, heerskappy voer en daarom kan ons geloofskinders se “ja, ja” wees en ons “nee, nee”. Wanneer ons nie die waarheid praat nie, speel ons in die hand van die bose. “Omdat ek ‘n Christen is, kan jy my te alle tye op my woord neem”, is woorde wat as onkreukbare wyse van ons, op alle terreine, gebruik moet word. Ons woord moet ons eer wees. My en jou karakter en die manier hoe ons lewe, behoort ‘n eed heeltemal onnodig te maak. Die waarheid van ons woorde en ons beloftes het geen waarborg nodig nie.


Oral waar ons vrae moet beantwoord of informasie moet verskaf en dit met ons handtekening bevestig word, oral waar ek en jy ons bevind – by familie, in die huwelik, die owerheid, die kerk, wanneer ons kwaad word, moed verloor – ORAL – moet ek en jy ons waardigheid as God se kinders behou. Ons word geroep om die waarheid te praat in elke situasie waarin ons die verantwoordelikheid het om te kommunikeer. Dit sal dan nie nodig wees om God op ‘n lighartige wyse in te roep om vir die waarheid in te staan nie. ‘n Eenvoudige ja of nee is genoeg, sê Jesus.


Dit word vertel van ‘n predikant wat tydens ‘n preek vir die gemeente gevra het of hulle weet waar die plek in die wêreld is waar daar die heel meeste gejok word? Sy antwoord was skokkend: “Die plek reg voor die kansel waar elke gelowige ten minste driemaal verskyn om "ja" te sê. En hoe dikwels verander daardie "ja" nie in ’n "nee" nie?” Dit is eintlik die plek waar ons sekerheid moet kry om op ons eie beloftes vas te kan staan in ons geloof, want ons “ja” is voor God wat Sy trou in Jesus Christus bewys het, Jesus wie se ja Sy ja was en Sy nee, nee!


Hoe ken mense my en jou? Is ons woorde betroubaar? Kan ander op ons woorde peil trek? Is ons ‘ja’ eenvoudig ‘ja’ en ons ‘nee, nee’? Praat en leef ons die waarheid? Beelddraers van God kan positief op al die vrae antwoord. Mense wat nog onder die heerskappy van die sondige natuur leef, praat soos die vader van die leuen – vals en onbetroubaar! Jesus wil ons as eerlike mense deel maak van God se huisgesin. Omdat Hy sy Naam aan ons bekend gemaak het, kan ons Hom ken, Sy Naam aanroep, bely en prys. As ons daarop aanspraak maak ons volg die Jesus van Johannes 14:6, leef en praat ons die waarheid en is dit nie nodig om ‘n eed te sweer om dit te bekragtig nie, ‘n eenvoudige ja of nee is genoeg. Wat is my en jou reaksie hierop?


“Wanneer jou ‘ja’ jou ‘ja’ is en jou ‘nee’ jou ‘nee’, kan die predikant die waarheid oor jou praat die dag van jou begrafnis” (Anoniem).


Gebed: Here, ek tree soms op soos ‘n swakkeling. Ek praat dikwels, teen my gewete, saam met ander oor dinge wat ek nie wil praat nie maar om ‘in’ te wees, praat ek saam terwyl ek voel ek wil eintlik verskil. Here, laat U waarheid my lei en onderrig my daarin. Sit ‘n wag voor my mond, Here, hou tog wag oor wat ek sê (Ps. 141:3). Laat my só lewe dat mense nooit van my sal verwag om ‘n eed af te lê nie. Bring my by die waarheid Here, Laat my “ja eenvoudig ja wees en my nee, nee”. Amen.

Commentaires


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page