top of page

Gedagte vir Vandag


JESUS WORD TEENGESTAAN EN BELY. SY DADE VAN BARMHARTIGHEID TEENOOR JOOD EN HEIDEN.

(Matt. 13:54–16:20)


DIE OORGELEWERDE GEBRUIKE VAN DIE VOORGESLAGTE (3).

(Mark. 7:1-13)


BAROMETER VAN ONS HART – WAG OP GOD!


Matt. 15:7-9 – “Huigelaars! Die profeet Jesaja het julle mooi opgesom toe hy gesê het: Hierdie volk eer My met hulle mond, maar hulle hart is ver van My af. Dit help niks dat hulle My probeer dien deur leerstellings van mense as gebooie van God voor te hou nie.”


Vergelyk ook Jes. 29:13 – “Die Here het gesê: ‘Hierdie volk is naby My met die mond, hulle eer My met wat hulle sê, maar hulle hart is ver van My af, hulle dien My soos mense dit wil hê, nie soos Ek wil nie.”


Jesus se antwoord ontmasker die Fariseërs en skrifgeleerdes se skynheiligheid en ook geldgierigheid wat die krag uit God se Woord ontneem. Hy wys hulle op hulle slim plannetjies wat hulle beraam het om die “korbangebruik” te ontwikkel, sodat die Joodse seuns toegelaat is om hulle ouers se versorging na te laat deur die onderhoud van hulle ouers, eerder vir die tempel as ’n offergawe te gee. Die godsdienstige leiers se gebruik het dus voordeel daaruit getrek en die ouers het skade gely. Dié manier van doen kom onder dieselfde oordeel as wat Jesaja oor leiers uitgespreek het wat allerhande voorskrifte vir die mense leer, maar “hulle eie harte is ver van God af.”


Jesus skroom nie om hulle deurtrapte “huigelaars” te noem nie! Hulle het godsdiens gebruik (misbruik), om ander redes as om God te verheerlik – dis immers duidelik dat wie sy vader eer, God ook eer, en so God se gebod onderhou. Wie egter iets aan God toewy, sonder om werklik sy vader te eer, eer God wel met sy lippe terwyl sy hart ver van God is. Dan bestaan hulle vergeefse diens aan God in die onderhouding van hulle eie leerstellings, en nie God se gebooie nie. Dit is soortgelyk aan ‘n vormgodsdiens wat ten hemele skree, ’n skyngodsdiens waarin menslike opvattings in die plek van God se wil gestel word.


Dit is nie genoeg om godsdienstig te lyk nie. Dit is die werk van toneelspelers. Hulle moet op die verhoog voorgee wie hulle nie regtig is nie. Die maskers wat hulle dra, stel iemand anders voor behalwe hulleself. Maar tog, weet God wie en wat hulle agter daardie maskers is. Toe Jesus op aarde was, was die godsdienstiges maklik uitkenbaar. Hulle was die manne wat ‘n sekere manier aangetrek het, op ‘n sekere manier geloop het – stadig en afgemete – die boekrolle wat hulle gedra het, moes sigbaar wees vir almal om te sien. Die gesigte ernstig, veral wanneer die talryke wette, selfgeskepte reëls, moete en moenies met ‘n stroperige stemtoon, aan die volk voorgehou is. Maar Jesus het dwarsdeur hulle gekyk en die gesindhede van hulle harte geken en hulle “huigelaars” genoem!


Die woordeboek gee vir die woord “huigelaar” ‘n hele paar ekwivalente: hipokriet, skynheilige, geveinsde, pilaarbyter, klipchristen. Jesus sê sulke mense “eer Hom met hulle mond, maar hulle hart is ver van Hom af.” Hoe ver? Só ver dat my vroomheid en skynheiligheid grens aan harteloosheid en onbarmhartigheid? Só ver dat my diensbaarheid ter wille is van persoonlike wins in plaas van God se verheerliking? Té ver vir persoonlike betrokkenheid by my gemeente omdat my besige program dit net nie moontlik maak nie? Té ver vir Bybelstudie en gebedskontak? Té ver om Jesus Christus te ken in my lewe en om saam met my besluite te neem? Só ver dat my uiterlike vertoon nie werklike inhoud van ‘n verhouding met God het nie? Té ver sodat die liefdesgebod in die slag bly, want dit is die moeilikste van alles om na te kom!


Aiden Wilson (A.W.) Tozer, ‘n Amerikaanse Christen-Pastoor het gesê “om Christus te ken, is anders as om net kennis te neem van Hom. ‘n Ware Christen voel ‘n heilige liefde vir Christus wat hy nog nooit gesien het nie; praat elke dag vertroulik met Christus wat hy nie kan sien nie; glo waaragtig om hemel toe te gaan op die verdienste van Christus; maak homself leeg om met Christus gevul te word; verneder homself sodat Christus meer kan word; is op sy sterkste wanneer hy swak is omdat Christus by hom is; ryk, al is hy arm want Christus is sy skat; gelukkig wanneer hy op sy slegste voel want Christus vertroos hom; hy sterf sodat hy kan lewe; gee sodat hy kan ontvang; sien die onsienlike, hoor die onhoorbare en weet van die dinge wat die verstand te bowe gaan.” (Vrylik vertaal.)


Wat God van my en jou verwag, is dat ons eerlik na onsself sal kyk en ons harte ondersoek, want dit is ‘n goeie barometer om te bepaal of ons in ‘n verhouding met die lewende Christus is. As daar nie ‘n liefdesverhouding tussen ons en God is nie, het ons nog net kennis geneem van Sy bestaan. Ons gelowiges is nie toneelspelers nie, “ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al hoe meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word” (2 Kor. 3:18). Ons is anders – ons is vir God opsygesit en Hy verwag van Sy kinders om nie skynheilig te wees nie, maar heilig. “Wees heilig want Ek is heilig,” staan opgeteken in ‘n hele paar plekke in die Bybel. Wag op die Here, wees heilig, “laat Sy waarheid ons lei en ons daarin onderrig, want Hy is ons God, ons redder, in Hom stel ons elke dag ons verwagtinge” (Ps. 25:5).


Is dit nie wonderlik nie? Dink net, as ons wag dat God Hom in ons openbaar, sê Hy dat Hy ons in Sy waarheid sal leer; dat Hy sal doen wat Hy belowe het; dat Hy in álles die oneindige God vir ons sal wees. Is dit dan nie die moeite werd om elke dag met só ‘n gesindheid te begin nie? Wanneer ons wakker word, stiltetyd hou en oor God nadink, ons diepste behoeftes en begeertes voor Hom in gebed neerlê, ons dagtaak verrig en daarna streef om gehoorsaam en heilig te leef; ja, in álles op God wag sodat ons kan ontvang wat ook al Hy oor ons wil uitstort. Vertrou op die Here, dien Hom met hart en mond, “laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom; Hy sal sorg” (Ps. 37:5).


“Mense wat sê hulle gaan nie kerk toe nie omdat daar te veel skynheiliges sit, durf nie in ‘n spieël kyk of hulle beste vriende in hulle huise innooi nie” (Anoniem).


Gebed: God van waarheid, hou my opreg en eerlik en beskerm my deur die werk van die Heilige gees, teen elke vorm van skynheiligheid. Here, laat my op U wag, maak my heilig want U is heilig. Gee dat ek gewillig sal wees om myself vir U af te sonder, om aan U eise van heiligheid te beantwoord, sodat ek al hoe meer aan Jesus se gesindheid sal voldoen. Gee vir my die vrug van U Gees in my lewe om heilig te leef, want U het my reeds U kind gemaak. Amen.

Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page