top of page

Gedagte vir Vandag


JESUS SE GESAG IN SY WONDERDADE.

(Matt. 8:1 tot Matt. 9:34.)


DIE DOGTERTJIE VAN DIE JOODSE RAADSLID (3)

(Mark. 5:21-43); Luk. 8: 40-56)


DIE EGTHEID VAN GELOOF BRING REDDING!


Matt. 9:23-26 – “Daarna het Jesus by die huis van die raadslid gekom. Toe Hy die fluitspelers sien en die klomp mense wat te kere gaan, sê Hy: ‘Gaan weg, want die dogtertjie is nie dood nie, sy slaap net.’ Maar hulle het Hom uitgelag. Nadat die mense uitgejaag was, het Hy in die huis ingegaan, die dogtertjie se hand gevat en sy is uit die dood opgewek. Berigte hieroor het deur daardie hele omgewing versprei.”


Vergelyk ook Mark. 5:35 en 36b – “Terwyl Jesus nog met die vrou praat, kom daar mense van Jaïrus se huis af en sê vir hom: ‘U dogter het gesterwe. Waarom val u nog ons Leermeester lastig?’ Jesus sê toe vir Jaïrus: ‘Moet jou nie ontstel nie. Bly maar net glo!”


Dit is opvallend dat Matteus in vergelyking met Markus en Lukas, die vertelling van Jaïrus se dogter, baie verkort. Matteus is nie eintlik geïnteresseerd in die besonderhede van die gebeure nie, maar in die betekenis daarvan – in hierdie geval: die geloof van Jaïrus. Volgens Markus en Lukas, het die dogter op sterwe gelê en volgens Matteus, was sy reeds dood. Dit plaas die geloof van Jaïrus op die voorgrond: ten spyte daarvan dat sy dogter dood is, stel hy nogtans sy vertroue in Jesus.


Terwyl Jesus, Jaïrus en die menigte mense wat steeds Jesus omring, op pad na Jaïrus se huis toe stap, stop Jesus eers om ‘n vrou wat al 12 jaar aan bloedvloeiing gely het te help. Jaïrus kry op daardie stadium die boodskap: “U dogter het gesterwe. Waarom val u nog ons Leermeester lastig?” Menslik gesproke maak dit Jesus se verdere optrede sinloos. Die mense sou sê: “Jaïrus, dit is verby. Álles is verby. Jy was te laat. Jy moes vroeër al gekom het. Moenie vir Jesus verder pla nie. Hy kan nou niks meer vir haar doen nie. Jou dogter is nie meer siek nie, sy is dood!” Jesus moedig Jaïrus egter aan om “aan te hou glo.” Jesus se bomenslike krag is in staat om situasies wat menslik gesproke hopeloos lyk, te verander! Buitendien, “wat vir die wêreld die onsin van God is, is groter wysheid as die wysheid van mense, en wat vir die wêreld die swakheid van God is, is groter krag as die krag van mense” (1 Kor. 1:25).


Markus vertel vir ons dat “Jesus met sy een oor gehoor wat daar deur die boodskappers gesê is, en vir Jaïrus aangemoedig om aan te hou glo!” (Mark. 5:36). Jesus hoor steeds elke woord wat die duiwel in ons oor fluister en is gereed om Sélf met ons te praat, te sê om “aan te hou glo.” Daarom moet ons die ore van ons hart gedurig op Hom gerig hou en wanneer ons ontmoedigende berigte ontvang, moet dit sommer tweede natuur wees om eers te vra: “Jesus, wat sê U hieroor? Wat is U advies?” Ons sal dan die identiese woorde hoor: “Moet jou nie ontstel nie. Bly maar net glo!” Hierdie woorde het Jaïrus in staat gestel om nie paniekerig huistoe te hardloop nie, maar om kalm te bly en Jesus na sy huis toe te lei.


So dikwels, wanneer vrees ons beetpak, hardloop ons weg van Jesus af om self iets aan die saak te probeer doen. Daar is baie dinge in die lewe wat ons nie verstaan nie en die tyd waarin ons leef speel hierin ’n groot rol. Die nuutste ontdekkings sluit in “I-phones, I-pad’s, I-pod’s, I-mac’s en I-don’t know wat nog!” Vir die 21ste eeuse mens het alles in die lewe ’n logiese verduideliking. Maar geloof is iets heeltemal anders. Geloof is nie maklik nie, veral in die tyd waarin ons lewe – die sogenaamde postmoderne tyd. Dit is ‘n tyd waarin mense vir hulleself die reg toe-eien om letterlik alles te bevraagteken.


Neem byvoorbeeld die “COVID-19” pandemie. Ek wonder hoekom mense so erg is oor toiletpapier, die pakke verdwyn letterlik van die winkelrakke af. Die virus val mos nie jou maag aan nie. Ek raadpleeg toe vir Goo Gle, my sekretaresse, en vra: “Why is everyone buying toilet paper?” Ek kom op ’n paar interessante artikels af. Die een sielkundige sê dit bring gemoedsrus in onseker tye as jou kaste oorloop van die voorraad witgoud. Ons dink soms nie lekker nie. Is dit nie beter om op Jesus te leun, en nie op enigiets anders nie, veral nie op ons eie vermoëns nie. Ons hoop lê mos nie in ons voorraad toiletpapier nie, maar in ons God.


Geloof maak dit moontlik dat ons kan bid. Ons glo mos in God omdat die grafkelder van Jesus Christus leeg is. Ons glo mos in gebed. Ons glo mos dat God ons gebede hoor en beslis iets aan die COVID-19 virus sal doen. Kom ons bid daarom dat God elke mens sal bystaan, veral die mense wie se immuniteitsvlakke baie laag is. Mag Hy Sy beskermde arms om hulle vou. Kom ons bid ook dat God die mediese mense baie wysheid sal gee om gou ’n entstof te ontdek. Mag God hierdie virus in sy wortels laat opdroog! Ons God is mos baie groter as enige virus.


“Hy wat in ‘n rivier val, klou waarskynlik aan ‘n boomtak vas waardeur hy homself red. So klou ons ook te midde van sondes, in dood en ellende aan Christus vas met ‘n geloof wat swak is. En tog red geloof, hoe klein ook al, ons, heers dit oor die dood en vertrap dit die duiwel onder sy voete” (Martin Luther).


Gebed: Vader, U weet alles. U sien die onsekerheid, die angstigheid en die verwardheid wat tans wêreldwyd ervaar word. Ons hoop is in U. U is die Antwoord vir al ons probleme. Ons tree vandag in vir elke persoon wat deur die COVID-19 virus bedreig word. Here, pas ons elkeen op, asseblief. Dankie vir die wonder van geloof. Dankie dat U geloof in my sondaar-hart gewek het sodat ek met sekerheid kan weet dat U leef, dat Jesus vir my sondes gesterf het én opgestaan het uit die dood sodat ek vir altyd kan leef. Vergewe my wanneer ek ook soms twyfel, veral wanneer dit donker word rondom my. Help my om “my nie te ontstel nie en maar net te bly glo!” Amen.

Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page