top of page

Gedagte vir Vandag


JESUS SE GESAG IN SY WONDERDADE – DRIE GENESINGS!

(Matt. 8:1 tot Matt. 9:34)


EERSTE GENESING: DIE GENESING VAN ‘N MELAATSE (2) – ONVOORWAARDELIKE EN ONBEPERKTE MEDELYE!

(Mark. 1:40-45; Luk. 5:12-16)


Matt. 8:4 – “Jesus sê toe vir hom: ‘Jy moet dit vir niemand vertel nie, maar gaan wys jou vir die priester en bring die offer wat Moses voorgeskryf het. Dit sal vir die mense die bewys wees dat jy rein geword het.’”


Vergelyk ook Lev. 14:1-32 – “Wanneer iemand gereinig moet word wat gely het aan ‘n velsiekte wat hom onrein maak, moet die priester hom ondersoek. As hy genees is, … moet hy twee ramlammers en ‘n jaaroud ooilam …, ‘n graanoffer en ‘n halwe liter olyfolie na die priester toe bring. Die priester moet dan die persoon wat gereinig word, saam met sy offergawes in die teenwoordigheid van die Here bring …”


Melaatsheid het dié wat daaraan gely het, kulties onrein gemaak. Hulle is dus uit die gemeenskap en uit die tempel uitgesluit. Op grond van hulle onderskeid tussen rein en onrein, het die destydse godsdiensleiers uitsprake gemaak oor wat “in” en wat “uit” was. Dit was daarom een van die mees gevreesde siektes van die antieke tyd en in hierdie melaatse se geval, was hy “uit.”


Dit was die tragiese situasie en lewe van hierdie melaatse. Hy het kontak verloor met almal en alles, selfs met sy vrou en kinders, die gebruik van sy huis en ander besittings. Hy moes in ‘n grot of soortgelyke skuiling woon saam met ander melaatses. As daar nie iemand was wat vir hom kos geneem het nie, het hy spoedig gesterf. Hoe hy tot by Jesus gekom het sonder dat iemand hom ontdek en met klippe bestook het, was op sigself ‘n wonderwerk. As jy regtig begeer om by Jesus uit te kom, sorg God vir ‘n geleentheid. Iemand het gesê dat ‘n soekende sondaar en ‘n soekende Verlosser mekaar altyd sal vind.


Tydens Jesus se Bergpreek het Hy onder meer gesê dat “Hy nie gekom het om die wet ongeldig te maak nie maar om dit juis sy volle betekenis te laat kry” (Matt. 5:17). Teen hierdie agtergrond handhaaf Jesus hier baie duidelik die eise van die wet om die gemeenskap van die melaatse met die res van die volk te herstel deur die voorgeskrewe offer: “Gaan wys jou vir die priester en bring die offer wat Moses voorgeskryf het” soos in Levitikus 14:1-32 voorgeskryf is.


Jesus verbied hom ook om aan niemand iets van sy ondervinding te vertel nie. Dit geskied, nie omdat Jesus die feit dat Hy die Messias was, geheim wou hou nie, maar omdat Hy ’n verwronge Messiasopvatting moes bestry. Jesus wou deur selfopenbaring hulle geleidelik opvoed tot die ware insigte in verband met die Messias van die Skrifte, daarom dat Hy alle oorhaastige en ontydige bekendmakings wou voorkom.


Jesus wou nie as ’n populêre wondergeneser of nasionale bevryder beskou word nie, maar hier steek Hy sy hand uit na ’n man wat onrein is, raak hom selfs aan en ontmasker sodoende die rigiede godsdiensgebruike en mensgemaakte reëls van sy aardse tyd. Jesus kyk verby die kieme en bakterieë wat melaatsheid veroorsaak, kyk verby menslike voorskrifte oor wat “in of wat uit” is, en trek die melaatse in die godsdienstige en sosiale ruimte in. Sy genesing of reiniging, is ‘n bysaak, Jesus demonstreer die liefdeskarakter van ons Vader. God is immers nie ‘n straffende God nie, maar ‘n God van deernis, barmhartigheid en liefde vir onrein sondaars!


Jesus illustreer hier dat ons dieselfde behoort te doen. Dit is ons roeping as kerk om nie ons lyf “tempel” te hou en besluit wie “in of uit” is nie maar juis mense in te nooi en in ons kring te verwelkom. Wanneer ons vir ander begin omgee, raak ons deel van die seën wat God vir mense gee. Raak Hy eintlik deur ons, ‘n werklikheid vir mense rondom ons. Hy begin om deur ons vir ander tot ‘n seën te wees: “Wees barmhartig soos julle Vader barmhartig is.” (Luk 6:36). Dit raak ‘n geloofsgewoonte van omgee, om dus ’n hart vir ons naaste te hê, om hande en voete aan ons gevoel van barmhartigheid en omgee te gee.


Omgee is ’n lewe van diens, 'n lewe waarin ander mense se belange vir jou net so swaar weeg soos jou eie, 'n lewe waarin jy jou hulpbronne, tyd, invloed en vaardighede gebruik om vir ander te sorg, of dit nou is om hulle te beskerm, te versorg, te koester of vir hulle regte op te kom. Jesus se ja vir hierdié melaatse man, is eintlik ‘n ja vir almal wat uitgesluit is van die gemeenskap met ander in die teenwoordigheid van God. Hoe lyk dit? Kan jy soos Jesus tussen die armes en stukkendes inbeweeg, hulle omarm en God se liefde en barmhartigheid aan hulle bewys, hulle intrek in jou Christelike en sosiale lewe in?


“God het meer as meegevoel vir ons, Hy het medelye. Hy is só betrokke by menslike ellende dat Hy toegelaat het dat gewone mense sy Seun aan ‘n kruis kon vasspyker” (Ferdinand Deist).


Gebed: Here Jesus, ek kom pleit vandag, soos daardie melaatse van destyds op my knieë by U. Ek bid dat U u hand na só baie mense wat siek is, sal uitsteek. Omvou hulle met U omgee liefde want Here, ek as mens is maar stram om dit te doen. Daar is só baie mense op die buiterand van die samelewing waarheen hulle siektes hulle verban het, help hulle dat hulle besef, hulle sondes niks meer is as enigeen van ons s’n is nie. Skenk my die oë, hart en arms wat sal uitreik na iemand wat U oor my pad stuur wat in my ‘n gevoel van omgee wakker maak. Moenie dat ek dit ignoreer nie, maar doen wat U op my hart lê. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page