top of page

Gedagte vir Vandag


JESUS SE EERSTE TOESPRAAK VOLGENS DIE EVANGELIE VAN MATTEUS : DIE BERGREDE!

(Matt. 5-7)


JESUS SE SESDE VOORBEELD VAN GROTER GETROUHEID AAN DIE WET :


LIEFDE VIR DIE VYAND (4) – DIE DOELWIT VAN GEESTELIKE GROEI!

(Luk. 6:27-28, 32-36)


Matt. 5:44 en 48 – “Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle vyande liefhê … Wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is.”


Vergelyk ook Ef. 5:1-2 – “Omdat julle kinders van God is en Hy julle liefhet, moet julle Sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook liefgehad en om ons ontwil sy lewe as ‘n offergawe gegee het, ja, ‘n offer wat vir God aanneemlik was.”


Sjoe! Jesus maak dit nou baie moeilik wanneer Hy afsluit met hierdie gedeelte oor getrouheid aan die wet. Eintlik maak Hy dit menslik onmoontlik. Hoe kan ek volmaak wees soos God? Jesus se versoek is eintlik te oorweldigend! Moet ons regtig in elke opsig so volmaak wees soos ons Vader? Ek meen, selfs Paulus het gesê “ons het almal gesondig en is ver van God af” (Rom. 3:23); ons is van nature geneig om God en ons naaste te haat (Kategismus antw. 5); “Daar is nie een wat regverdig is nie, selfs nie een nie” (Rom. 3:10). Ons kwalifiseer nie as volmaaktes nie – altans nie op grond van ons eie vermoëns nie! Om die waarheid te erken, dit is inderdaad nét volmaakte mense wat énige van Jesus se opdragte in die Bybel sal kan nakom. En géén mens is volmaak nie!


Wag! Moenie moedeloos word nie. Hierdie volmaaktheid waarna Jesus verwys, is anders. Dit is ‘n volmaaktheid van volkome oorgawe en toewyding aan God, om Hom en ons naaste lief te hê en te dien, ten spyte van ons foute. Om soos Noag, Abraham, Job, Dawid, Petrus, Paulus en nog vele ander Bybelhelde, God te dien ten spyte van hul menslike tekortkominge! Ons moet net bereid wees om onsself as lewende offers aan God te gee. God sal dan ons denke vernuwe sodat ons kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed, aanneemlik en volmaak is (Rom. 12:1-2). Gevolglik dínk en dóén ons anders. Uit dankbaarheid leef ons dan ‘n nuwe lewe wat nie aan hierdie sondige wêreld gelyk is nie.


Jesus roep ons in hierdie verband tot perfeksionisme in ons liefdesdaad, júís vir dié wat dit nie verdien nie. God gee sulke opdragte omdat Hy van ons verwag om gehoorsaam te wees. Ons is perfek geskep en as Sy skepping het ons sekuriteit! Deur Sy genade het ons die Heilige Gees ontvang wat ons daagliks toerus om die doel wat God vir ons het, te bereik. “Ons beroem ons op Christus en vertrou nie op uiterlike dinge nie” (Fil. 3:3). Ons kan in volkome oorgawe en toewyding God met ons hele hart dien – ons leef vanuit die onuitputlike Bron! Daarom kan en moet ons liefhê sonder grense, soos Hy – dít is die verband! As ons ons liefde wil beperk volgens óns keuse, verloor dit sy Christelike karakter.


Om iets te wýs, bring ons natuurlik nog nie by volmaak uit nie. Hierdie “volmaaktheid” gaan nie oor perfeksionisme nie. Om aan die totale wet van God te kan voldoen, is volmaak, en ons weet mos dat dit heeltemal onmoontlik is om na te kom. Wat wel belangrik is, is of ons daarheen op pad is – die pad van liefde, geregtigheid en geloof, wat ons met oorgawe moet loop. “En ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin. God is liefde; wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hiérin het die liefde sy doel volkome met ons bereik: ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus” (1 Joh. 4:16-17).


As ons dan volgens Johannes “in hierdie wêreld net soos Jesus deur die liefde leef”, dan moet ons bereid wees om soos Jesus die ander wang te draai; soos Jesus die ekstra kilometer te loop – Hy het nie in Getsemane gestop nie, maar was bereid om verneder te word terwyl Hy die Via Dolorosa voltooi het tót by Golgota; soos Jesus vir ons vyande te bid terwyl hulle die spykers deur Hom dring; soos Jesus liefde sonder grense te gee aan die onwaardiges juis om hulle waardig te laat voel.


Met die hulp van die Heilige Gees, kan ons nie geestelike babas bly nie, maar kan ons strewe om te groei in volmaaktheid van liefdesgehoorsaamheid. Kan ons strewe om getrou te wees aan die wet wat “meer inhou as dié van die skrifgeleerdes en die Fariseërs” van destyds (Matt. 5:20). Kan ons strewe om gehoorsaam te wees aan die “ses teenstellings” wat Jesus vir ons voorgehou het in Matteus 5:21-48 en wat Hy ons wil leer in die hele hoofstuk 5. Dit “hou veel meer in” as die nakoming van ‘n lang lys bepalings en uiterlike reëls van destydse godsdiensleiers, dit “hou ‘n ander soort gehoorsaamheid in”: ‘n Liefdesgehoorsaamheid soos Jesus op aarde kom uitleef het. Dit beteken ons moet ons eie begeertes kruisig en Sy liefde en genade met die hulp van die Heilige Gees, in hierdie wêreld prakties uitleef!


“Christenskap bied nie oplossings nie, dit gee doelwitte en gee ons dan krag om na daardie doelwitte te beweeg” (Paul Harnick).


Gebed: Hemel Vader, ek kan nie volmaak wees nie. Ek faal totaal daarin want my menslike vermoëns en die houvas wat die sonde op my het, beperk my. Ek het hulp nodig Here. Dankie dat ek ‘n koninkrykskind is en daarom mag put uit U onuitputlike Bron. Dankie dat U deur U Gees my nuut maak. Nou kan ek lewe as ‘n nuwe mens wat as die beeld van U geskep is (Ef. 4:24). Dankie Gees van God dat U my toerus met die krag sodat ek immers kan poog om volmaak te wees. Slegs met U hulp sal dit moontlik wees om met ‘n onverdeelde hart, my vyande ook lief te hê, want “ek is tot alles in staat deur U wat my krag gee.” Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page