top of page

Gedagte vir Vandag


JESUS SE EERSTE TOESPRAAK VOLGENS DIE EVANGELIE VAN MATTEUS : DIE BERGREDE!

(Matt. 5-7)


DIE LIG VIR DIE WÊRELD (2) – DIE EFFEK VAN ONS GELOOF IN JESUS MOET HELDER SKYN!


Matt. 5:14-16 – “Julle is die lig vir die wêreld. ‘n Stad wat op ‘n berg lê, kan nie weggesteek word nie; ook steek ‘n mens nie ‘n lamp op en sit dit onder ‘n emmer nie maar op ‘n lampstaander, en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.”


Vergelyk ook 1 Tess. 1:6 – “En julle het ons voorbeeld gevolg en volgelinge van die Here geword. Onder baie moeilike omstandighede het julle die woord aangeneem met ‘n blydskap wat van die Heilige Gees kom.”


Wat is die implikasie om ‘n lig vir die wêreld te wees? Die wêreld is feitlik in totale donkerte gehul wanneer dit by die waarheid van die evangelie, wat die meeste saak maak, kom. Niemand kan ooit volkome tot die lig beweeg sonder Jesus nie. Lig moet gesien kan word en Jesus het ons as geloofsgemeenskap “aangesteek” om vir ander lig te gee – dit is immers doelloos en sinloos as ons wat “lig is”, nie daardie lig met ander deel nie!


Jesus sê dat dit nie weggesteek moet word onder ‘n emmer nie. Die antieke huise in Israel was baie donker binne. Die lampe wat gebruik was, is ‘n bakkie met olie met ‘n pit drywend binne. Dit was nogal ‘n proses om die lamp brand te maak sonder vuurhoutjies van vandag. Die lamp is op ‘n staander geplaas maar wanneer die mense die huis verlaat het, was die lamp onder ‘n emmer gesit vir veiligheidsredes. ‘n Stad op ‘n berg se huislampe, (daar was nie straatligte nie), kon van alle kante af gesien word en het tydens ‘n maan- en sterrelose aand as rigtingwyser die pad aangedui.


“Ons goeie werke moet gesien kan word”, sê Jesus. Dit moet nie net goed wees nie, maar iets wat ander bekoor. Dit moet “ons Vader wat in die hemel is, verheerlik.” (Interessant dat Jesus nie sê dat Hyself verheerlik wil word nie, nee, Hy het self gesê: "Ek soek egter nie na eer vir Myself nie; daar is Een wat eer vir My soek, en Hy is regter” (Joh. 8:50). Maar hoe moet ons dan ons lig laat skyn sodat ander dit kan sien en “ons Vader verheerlik kan word?” Christene is nie verlos van hulle sondes om geheime Christene te wees nie. Geloof is nie iets wat privaat is nie, natuurlik is dit persoonlik, want dit gaan oor my persoonlike verlossing. Dit is individueel my eie omdat God my in Jesus Christus as individu red. Ek weet nie hoe jy daaroor voel nie, maar Jesus het vir my sondes in die openbaar gesterf en nie privaat of in die geheim nie, daarom kán my geloof nie privaat of ‘n geheim wees nie!


Daarom moet ons as geredde gelowiges daardie geloof aan ander wys – omdat geloof in Jesus elke faset van ons lewens aanraak, moet die effek daarvan sigbaar wees – en kán ons dit nie “onder ‘n emmer plaas nie.” Gelowige dissipels se “lig moet voor die mense skyn” in hul woorde en werke buite die kerkgebou se mure, oral waar ons ons bevind. Ons taalgebruik moet ‘n lig wees wat donkerte verplaas en nie inpas by die donkerte wat ons omhul nie, en nee, dit is nie vroomtaal nie, dit is my geloofstaal!


Ons moet aan die wêreld wys dat Christus die Verskil ís en ‘n verskil aan my máák. Die wêreld van ongeredde mense het lig nodig en ons as “ligdraers” van Christus, moet daardie lig wees. Dit is Sy opdrag: "Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.”


Jesus het ons verlos om die wêreld te belig met die evangelie. Die moeilikste is om dit woordeliks oor te dra, veral aan diegene wat dit onwelkom vind. Ons moet egter getrou bly aan ons opdrag en Jesus het belowe dat “ons krag sal ontvang wanneer die Heilige Gees oor ons kom en ons Sy getuies in die wêreld is” (Hand. 1:8). Maar hoe laat ons daardie liggie wat soms so flou is, se effek helderder laat skyn?


Dit moet sigbaar wees vir almal om my. Die sigbaarheid van my lig moet soos “’n Stad wat op ‘n berg lê en nie weggesteek kan word nie.” Die invloed van my “lig” moet verder strek as my huis en my gemeente, daar waar dit nie só werk in die gewone samelewing nie. Almal behoort te sien en te ervaar dat ek die Here dien en God daardeur verheerlik. “Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld deur die woord van die lewe uit te dra” (Fil. 2:15-16). En dit kan nie wag vir eendag wanneer ek oud is nie, dit mag dalk te laat wees.


Ons gelowiges se “goeie werke” behoort só te wees “dat ander mense kan sien” daar moet “Iemand anders” agter dit wees. IEMAND wat die deugde van die seënspreuke van Matteus 5:3-11 deur ons gelowiges laat lééf en toepas in ‘n samelewing waar mense nie sag is teenoor mekaar nie; ander vertroos wanneer hulle treur nie; alles in ons vermoë doen om reg te laat geskied nie; wat nie vrede maak nie en eerder om vredeswil stilbly! Hoe skyn ons ligte? Is dit sigbaar in alle rigtings sodat almal dit kan sien en hoor? Sal ander die “Here aanneem as ons voorbeeld gevolg word?” Sal ander mense besef hierdie anderste soort optrede móét en ís van Elders geïnspireer? Of is dit dalk andersom dat ons só min verskil maak, dat ander mense nie eers weet dat ek ‘n gelowige dissipel van Jesus Christus is nie?


“Action speaks louder than words!”


Gebed: Ewige God, Vader van alle lewe, wees asseblief my Gids sodat my lig so skyn dat ander kan sien ek is ‘n mens van die Lig. Laat my woorde en dade U behaag. Laat my lewe soos ‘n mens van die lig wees en moenie dat ek meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie. Help my o Gees dat ek ‘n lewende ligbaken van die evangelie sal wees in ‘n wêreld wat donker, ongelowig en onkundig is. Ek kies vandag om my nie te skaam vir die evangelie van Jesus nie, en ek “wil gebruik maak van elke geleentheid om “lig te wees”, want ons leef in ‘n goddelose tyd” (Ef. 5:16). Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page