top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag


DIE DOOP VAN JESUS (1) – DIE WIL VAN GOD!

(Mark. 1:9-11; Luk 3:21-22; Joh. 1: 31-34)


Matt. 3:13-15 – “In daardie tyd het Jesus van Galilea af na Johannes toe by die Jordaan gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het dit probeer verhinder deur te sê: ‘Ek moet eintlik deur U gedoop word, en U kom na my toe?’ Jesus het hom geantwoord: ‘Nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen.’ Daarna het Johannes ingestem.”


Matteus begin sy weergawe van Jesus se openbare bediening, met Sy doop. Op dertigjarige ouderdom volg Jesus ook die voetpaadjies vanaf Nasaret in die Noorde, na Judea in die Suide, om in die Jordaanrivier deur Johannes die Doper gedoop te word. Hoekom wou Jesus Hom laat doop? Die Doper het tog gepreek dat mense hulle van hul sonde moet bekeer en het daarna die bekeringsdoop uitgevoer. Dit was nie nodig vir Jesus om Sy sonde te bely en dus die bekeringsdoop te ondergaan nie – Hy is Gód, Hy was van die begin af daar (Joh. 1:1-2)! Johannes het aanvanklik ook half verleë daarvan probeer wegskram maar dan hoor ons Jesus praat vir die eerste keer in die evangelie volgens Matteus: “Nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen.”


Jesus, die sondelose, onderwerp Hom aan die doop wat ander ná bekering en sondebelydenis ondergaan het, omdat Hy gekom het om Sy volk van hulle sondes te verlos. Vir dertig jaar het Jesus as die seun van Josef, sy aardse pa bygestaan met die take van ‘n timmerman. Sy ouers het Hom ook laat besny agt dae na Sy geboorte (Luk. 2:28), en seker ook onderwerp aan die opleiding wat elke Joodse seun op twaalfjarige ouderdom voorberei het om op dertien jaar, die Tora te onderhou en “’n seun van die wet” te word.


Ons moet ook onthou dat die Jode hulleself beskou het as die uitverkore volk van God en hulle besny is, en nie gedoop word nie. Hulle het geglo die doop was vir sondaars en nie-Jode (heidene), en nie vir die afstammelinge van Abraham nie. En nou kom Jesus en verander die geskiedenis – en omdat die Doper saam met Jesus gehoorsaam aan God wil wees, “aan die wil van God wil voldoen, het Johannes ingestem.” Op hierdie manier wys Jesus Sy gehoorsaamheid aan Sy Vader, Sy verbondenheid met Sy volk en met die wêreld.


Die heel eerste ding wat Jesus doen wanneer Hy met Sy aardse bediening begin, is om in die ry te gaan staan om sáám met sondaars, of liewer, die berouvolle sondaars, Homself te onderwerp aan die bekeringsdoop van Johannes die Doper. Beteken dit nou dat ons ook groot gedoop moet word sodat ons “aan die wil van God kan voldoen?” Nee, dit gaan oor Jesus wat sodoende in ons plek kom staan – Homself soos `n sondaar laat behandel, sodat óns sondeskuld betaal kon word en óns vrygespreek kon word: “Christus was sonder sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar behandel sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees” (2 Kor. 5:21). As Jesus in ons plek kom staan deur Hom te laat doop, is Hy gehoorsaam aan God en aanvaar Hy sy roeping om ons straf te dra, om vir ons as sondeoffer in te staan. Dit gaan nie oor groot- of kleindoop nie.


Baie mense is geneig om te dink dat gehoorsaamheid “aan die wil van God” verpligtend is sodat God ons nie moet straf nie, en uit vrees daarvoor, probeer hulle om in gehoorsaamheid, daarvolgens te lewe. Ons gehoorsaam God nie uit plig of vrees of omdat Hy ons dwing nie, maar omdat ons Hom liefhet en vertrou. Sonde is ‘n aaklige werklikheid. Ons kan dit verskillende name gee en soms dit inkleur met mooi verskonings, mooi verkleinwoordjies, maar enigiets wat ons van God skei, is sonde en is altyd ons eie maaksel. Daarom het Hy juis sy Seun na ons toe gestuur om ons gebroke verhouding met Hom te herstel. Uit dankbaarheid vir dit wat Jesus vir ons gedoen het, reageer ons op God se wil en betree ons ‘n nuwe verhouding met die lewende Christus. Ons word één met God net soos Jesus beloof het: “As iemand My liefhet, sal hy my woorde ter harte neem; en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woon” (Joh. 14:23).


Elkeen se keuse is om so naby God te wil wees as wat jy wil wees, om “op hierdie manier aan die wil van God te voldoen”. Jesus het uit liefde gedoen wat ons Vader van Hom gevra het en dus behoort ons Sy voorbeeld te volg, Sy verhouding met God as ons model aan te neem, en uit liefde toe te laat dat God ons denke verander. Om die wonder van die inwonende God te ervaar en aan “Sy wil te voldoen” moet die Heilige Gees ‘n lewende werklikheid in jou en my lewe wees. Onthou, dis ons keuse om so na aan God te wil wees as wat ons wil wees! Dit beteken dat ons héle lewe, ons verhoudings, woorde, dade, gedagtes en gesindhede, onder die beheer van die Heilige Gees staan. Dit is Hy wat ons help om in gehoorsaamheid aan die Woord van God te leef én te doen!


“Christenskap is nie ‘n godsdiens nie, dis ‘n liefdesverhouding met die lewende Christus”

(George Thieme).


Gebed: Dankie Here dat U elke oomblik vir my ‘n lewende werklikheid is. Dankie Gees van waarheid, dat U in beheer is van my lewe, daarom wil ek in dankbaarheid aan ons Vader se wil voldoen. Help my om standvastig te bly in ‘n verhouding met Christus, want dit is ‘n liefdesverhouding wat vir ewig sal hou. Help my om in gehoorsaamheid aan die Woord van God te leef en te doen. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page