top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag


DIE NUWE LEWE IN CHRISTUS (1) – GEE JOUSELF AS LEWENDE OFFER!


Rom. 12:1 – “En nou doen ek ‘n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen.”


Paulus het in die eerste elf hoofstukke van Romeine, vir ons in detail verduidelik hóékom, en die redes waarom, ons vryspraak nodig het en hoe ons dit ontvang het. Vervolgens spel hy vir ons uit hoe om hierdie vryspraak wat ons uit genade van God ontvang het, elke dag toe te pas, m.a.w., om God se genade elke dag in ons lewenswandel te eer. Die feit dat God ons vrygespreek en dit Hom ontsettend duur gekos het, beteken dat ons nou in ‘n nuwe verhouding met Hom leef. Ons daaglikse optrede moet dus wýs dat ons met God versoen is en nou in ‘n herstelde verhouding met Hom lewe. Maar hoe doen ons dit Paulus? In die volgende paar hoofstukke gaan hy ons verduidelik hoe om dit met die hulp van die Heilige Gees te doen.


Alhoewel Paulus hier ‘n ernstige “beroep op die broers doen,” vermaan hy ook alle Christen susters en kinders om hulle Christenskap te lééf! Iemand het gesê dat ons gelowiges in twee wêrelde leef: ‘n Sondagwêreld waarin die Bybel en die kerk ons gedrag bepaal, en ‘n weeksdagwêreld waar lewensomstandighede en ideale ons gedrag bepaal. Ongelukkig maak God se vryspraak nie voorsiening vir die skeiding van kerk en wêreld nie, ons moet in élke omstandigheid met ons lewe wys dat ons kinders van Hom is! Alleen sal ons dit egter nie regkry nie, daarom kan ons vertrou dat God se Gees ons die krag en die moed van ons oortuiging sal gee, om dit toe te pas.


Die grond van ons geleefde Christenskap is deur “die groot ontferming van God” – dit behels nie net God se goedheid en liefde teenoor alle gelowiges in Christus nie, dit is ook ‘n samevatting van die hele evangelie van God se genade. Daarom behoort ons lewe van gehoorsaamheid, ons dankbare antwoord op die genade wat God aan ons geskenk het, te wees.


Die inhoud van hierdie dankbaarheid behels om “onsself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is,” te gee. In die Ou Testament het God in besonderhede, opdragte gegee hoe Sy volk hulle offerdiens moes doen as simbool van hulle versoening vir hulle sondes (Lev. 1-7). Hierdie simbool kon egter so maklik ‘n uitkomkans vir die aanbidder word: Die diereoffer het die verantwoordelikheid van oorgawe van die mens vervang – omdat ek my diereoffer gegee het, hoef ek myself nie te gee nie!


“Die wesenlike van die godsdiens wat ons moet beoefen” is egter verskillend van destyds se gebruike, dit behels nou om onsself as offers aan die Here te gee, dít maak ons godsdiens eers werklik sinvol! God vra nie ons tweede beste of slegs ‘n deel van onsself nie, Hy vra “unconditional surrender”, totale, onvoorwaardelike oorgawe. Die grootste offer wat ek en jy kan bring, is onsself. Dit beteken om alles wat ons is, vir die Here te gee! Ons het immers in Christus die ware lewe deelagtig geword en Hy het Sy álles, Sy lewe vir ons gegee! Ons kan dus nie ons lewe verdeel in ‘n Sondagwêreld en ‘n weeksdagwêreld nie; ons kan Hom nie dien in ons afskeeptyd met ons oorskietbronne nie, ons moet elke dag, óral waar ons ons bevind, ‘n “lewende en heilige offer wat vir Hom aanneemlik is”, wees!


Ons moet ook besef dat Jesus nie maar net ‘Liewe Jesus’ is wat twee duisend jaar gelede in Palestina met ‘n lang rok en sandale rondgeloop het om mense gesond te maak en wonders te doen nie, Hy is God! “Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van ‘n slaaf aan te neem om aan mense gelyk te word” (Fil. 2:6-7). Vir my en jou het Jesus Christus Sy heerlikheid as God afgelê en mens geword. Vir ons het Hy sy Godswaardigheid verbeur en het Hy as ‘n misdadiger, Sy lewe deur opofferende liefde, neergelê en in ons plek gesterf. Daarom is dit nodig dat ons op hierdie fondament van God se ontferming bou en in opofferende liefde teenoor ander, optree – dít is die “wesenskenmerk” van alle Christelike gedrag, die “wesenlike” manier waarop ons God moet dien.


As “lewende offer” aan God is die manier waarop ons onsself vollédig aan God moet toewy en hier aan die begin van ‘n nuwe jaar, is dit die beste nuwejaarsvoorneme wat elke gelowige kan neem: Soek elke dag God se lof en eer sodat jy as lewende offer vir Hom aanvaarbaar sal wees: “Ek druk julle dit op die hart, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het” (Ef. 4:1); “Hoofsaak is dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees” (Fil. 1:27); “Ons druk julle dit op die hart om tot eer van God te leef, Hy wat julle roep om in sy heerlike koninkryk in te gaan” (1 Tess. 2:12b).


“Wie een keer in Jesus Christus die spieëlbeeld van God se Vaderhart gesien het, kyk vir die res van sy lewe met nuwe oë na die wêreld” (Martin Luther).


Gebed: Hemelse Vader, dankie dat U deur Paulus hierdie eerste belangrike beginsels voor my deur kom lê het. Dankie dat dit nie nog ‘n klomp wette is wat ek moet nakom om gered te word nie, maar hoe ek my lewe moet inspan om dankbaarheid aan U te bewys vir die redding wat ek reeds ontvang het. Heilige Gees van Waarheid, alleen sal ek nie slaag om ‘n lewende offer vir God te kan wees nie. Help my om nooit op te hou om in Christus “in begrip en fyn aanvoeling,” te groei nie. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page