top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag


DIE OORDEEL VAN GOD IS NIE IN STRYD MET DIE VOORREG VAN DIE JODE NIE (2) – GOD SE LOGIKA!


Rom. 3:3-6 – “Maar wat nou as sommige nie getrou gebly het nie? Sal hulle ontrou die trou van God laat ophou? Beslis nie. Dit staan vas dat God betroubaar is en elke mens ‘n leuenaar, soos daar geskrywe staan: ‘U is regverdig wanneer U uitspraak doen en U wen u saak wanneer U aangekla word.’ Ons verkeerde dade laat dus blyk dat God regverdig is. Wat sal ons daarvan sê? Ek redeneer soos mense gewoonlik redeneer. Is God dan nie onregverdig as Hy ons straf nie? Beslis nie. Hoe sou God anders oor die wêreld kan oordeel?”


Vergelyk ook Matt. 5:37 – “Laat julle ‘ja’ eenvoudig ‘ja’ wees en julle ‘nee’, ‘nee’. Wat meer gesê word as dit, kom van die bose.”


Tydens sy verbeeldingsgesprek vra Paulus nou sy tweede kwelvraag en beklemtoon dat dit nie God is wat ontrou geraak het nie, maar die mens. Israel het die vertroue van God en Sy openbaring deur Sy Woord verwerp. Hulle het God teleurgestel en daardeur het Israel van sý kant af, die verbond verbreek en die verskil tussen hom en die heidene uitgewis. Hulle redeneer nou met menslike logika dat “hulle ontrou die trou van God sal laat ophou”, dat God sy beloftes sal terugtrek.


Paulus ontken dit heftig: “Beslis nie. Dit staan vas dat God betroubaar is”. Israel (en ons) se ontrou kan nooit die getrouheid van God vernietig nie! God se logika werk anders as ons mense s’n. Ons ontrou hef nooit God se trou op nie, Hy bly altyd aan Homself getrou: “As ons ontrou is – Hy bly getrou: Hy kan Homself nie verloën nie” (2 Tim. 2:13). Daar is geen einde aan God se trou nie want God is oneindig betroubaar in Sy onmeetlike liefde vir ons. Paulus bevestig dit ook in sy gebed aan die Efesiërs: “Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek” (Ef. 3:18). God se trou is net soos Sy liefde, ‘n werklikheid – “wyd en ver en hoog en diep” = alomteenwoordig en allesdeurdringend!


God is onveranderlik en almagtig, “dit staan vas dat God betroubaar is.” Hy is steeds dieselfde God van tweeduisend jaar gelede – die God wat was en wat is en wat sal wees, die God van alles en altyd – Hy het nie van opinie verander nie. “Ons verkeerde dade sal God nie anders oor die wêreld laat oordeel nie.” Hoe moet God Sy afkeer aan die sonde anders tot uitdrukking bring as om Sy toorn daaroor uit te giet? Daarom is Sy oordeel, Sy tugtiging van sondaars, billik en regverdig en “nie onregverdig as Hy ons straf nie.”


God se almagtigheid stel Hom ook steeds in staat om alles te doen wat Hy beloof het. Sy betroubaarheid in alles wat Hy beloof het, is nie onhaalbaar of bokant Sy vuurmaakplek nie – “Ons ontrou sal nie die trou van God laat ophou nie”: “En omdat God aan die erfgename van die belofte bo alle twyfel wou verseker dat Sy besluit onveranderlik is, het Hy dit met ‘n eed gewaarborg. Die twee onveranderlike dinge, die belofte en die eed, waarborg dat God sy woord gestand sal doen, en is vir ons wat ons toevlug tot Hom geneem het, ‘n kragtige aansporing om vas te hou aan die hoop op wat vir ons weggelê is. Hierdie hoop besit ons as ‘n veilige en onbeweeglike lewensanker, wat agter die voorhangsel vas is” (Heb. 6:17-19).


Waar bring dit ons? Ons leef in 'n wêreld waarin betroubaarheid baie skaars geword het – die teenoorgestelde is ongelukkig aan die orde van die dag. Om nie te veralgemeen, is in die sakewêreld verkoopspraatjies, korrupsie en bedrog aan die orde van die dag. In die politieke wêreld het ons só gewoond geraak aan leë retoriek in die spel van eie gewin, dat ons nie eers meer aanstoot daaraan neem nie. Huweliksontrou is in baie kringe só algemeen, dat dit die norm geword het. Die waarheid is dat die lewe nie in kompartemente opgedeel kan word nie – ‘n kompartement waar God teenwoordig is en ‘n ander kompartement waar God nie teenwoordig is nie. Daar kan dus nie ‘n sekere standaard of gedrag in die kerk wees en ‘n ander standaard of gedrag by die werk, skool of waar ookal. God kan nie “uitgenooi” word na sekere plekke en nie na ander nie, GOD IS ORAL!!


As Christene het ons ‘n verpligting om in die waarheid te leef, betroubaar te wees. As kinders van God erken ons dat Hy oor ons hele lewensbestaan, heerskappy voer en daarom kan ons geloofskinders se ‘ja’, ‘ja’ wees en ons ‘nee’, ‘nee’. Wanneer ons nie die waarheid praat nie, speel ons in die hand van die bose en is ons nie betroubaar nie. “Omdat ek ‘n Christen is, kan jy my te alle tye op my woord neem”, is woorde wat as onkreukbare wyse van ons, op alle terreine, gebruik moet word.


“Waarom moet ons dan elke dag van voor af leer om God te vertrou? Het Hy dan nie gister Sy betroubaarheid bewys nie” En eergister? En die dag tevore?” (C.S. Lewis).


Gebed: Here, laat ek tog nie aan ‘n drogredenasie ly dat U liefde en getrouheid my sal vrywaar van die straf oor my sonde nie. Die sonde bring skuld mee en U eis betaling, laat U waarheid my dus lei en onderrig my daarin. Maak my gees en gedagtes nuut sodat ek alle valsheid sal aflê en ek oral en altyd, in U regverdigheid en genade kan leef. Help my om so te leef dat ek U vertroue waardig sal wees. Amen.Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page