top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag


Jesus se “verhoor” voor die Joodse Raad

JESUS SE LYDENSTYD : SEWE DAE WAT DIE WÊRELD VIR ALTYD VERANDER HET!


JESUS SE PAD NA GLORIE (4DE SONDAG) – JESUS VOOR DIE JOODSE RAAD (2)!

(Matt.26:57-68; 27:1; Mark. 14:53-65; Luk. 22:54-55 en 63-71)


Joh. 18:19-24 – “Die hoëpriester het Jesus toe ondervra oor sy dissipels en oor sy leer. Jesus het hom geantwoord: ‘Ek het in die openbaar met die mense gepraat. Ek het hulle altyd in die sinagoges en in die tempel geleer, waar al die Jode bymekaar kom; en Ek het niks in die geheim gesê nie. Waarom ondervra u My? Ondervra dié wat gehoor het wat Ek vir hulle gesê het. Hulle weet wat Ek gesê het.’ Toe Jesus dit sê, het een van die wagte wat daarby gestaan het, Hom geklap en gesê: ‘Antwoord jy die hoëpriester so?’ Jesus sê toe vir hom: ’As wat Ek gesê het, verkeerd was, sê dan wat was verkeerd; maar as dit reg was, waarom slaan jy My?’”


Vergelyk ook Matt. 5:37 – “Laat julle ‘ja’ eenvoudig ‘ja’ wees en julle ‘nee’, ‘nee’. Wat meer gesê word as dit, kom van die bose.”


Die hoëpriester se vraag handel oor Jesus se volgelinge en wat Hy hulle geleer het. In Sy antwoord verwys Jesus nie na Sy dissipels nie. Hy stap hierdie lydenspad alleen. Buitendien sou dit vir Hom ’n pynlike vernedering gewees het om te vertel dat een Hom verraai, ’n ander Hom verloën en die ander Hom in die steek gelaat het. Maar afgesien van Sy eie lyding, wil Jesus Sy dissipels beskerm en die aandag volledig op Hom vestig. Drie maal sê Hy nadruklik “Ek”, om daardeur te laat begryp dat die verhoor om Hom alleen gaan en nie om Sy dissipels nie.


Daar moet getuies gebring word wat beskuldigings kan aanvoer, en nou wys Jesus daarop dat dit nie moeilik is om ten opsigte van Sy leer, getuies te vind nie. Daar is baie wat Hom gehoor het; hulle weet wat Hy gesê het en is daarom bevoeg om te kom getuig. Hy het “in die openbaar met die mense gepraat, in die sinagoges en in die tempel gepreek waar al die Jode”, Fariseërs sowel as Sadduseërs, gereeld bymekaarkom. Daar is dus baie wat Hom gehoor het. Hy het niks “in die geheim” gesê nie.


Een van die geregsdienaars, ’n man van geen besondere status of gesag nie en wat maar net daar staan, meen dat hy die eer van die hoëpriester moet beskerm. Hy doen dit op ’n drastiese manier deur Jesus ’n klap in die gesig te gee. Die belediging van so ’n klap veroorsaak dieper leed as die liggaamlike pyn. Deur dié optrede word Jesus egter nie ontwrig nie. Hy bly in volle beheer van die situasie en vra die man rekenskap van sy optrede.


Jesus steek niks weg nie. Sy boodskap is vir die mensewêreld bedoel om te hoor. As ‘n mens egter nie die boodskap van Jesus wil hoor nie, sal dit vir jou geslote bly en reageer jy soos die wag wat Jesus geklap het. Niks wat Jesus sê is verkeerd of vals nie, dit hang af hoe mens daarna luister of nie wil luister nie.


Elkeen van ons beland in situasies waarin ons ‘n antwoord moet gee. As ons die waarheid praat, kom ons in die moeilikheid; maar as ons ‘n wit leuentjie vertel, dan is ons moontlik uit ons moeilikheid. Sommige het die kuns van halwe waarhede so vervolmaak dat wanneer hulle die dag die waarheid praat, word hulle nie geglo nie. Die feit is dat mens soms onder eed geplaas moet word (in die howe), omdat ons deel is van ‘n oneerlike wêreld. In die perfekte Koninkryks-wêreld van God, sou dit nie nodig gewees het om onder eed geplaas te word nie. As Christen het ons ‘n verpligting om in die waarheid te leef en dan het ons nie ‘n eed nodig om dit te bevestig nie. Jesus wil hê ons moet op ons woord geneem kan word. Jesus wil ons as eerlike mense deel maak van God se huisgesin. Omdat Hy sy Naam aan ons bekend gemaak het, kan ons Hom ken, Sy Naam aanroep, bely en prys.


As kinders van God erken ons dat Hy oor ons hele lewensbestaan, heerskappy voer en daarom kan ons geloofskinders se ‘ja’, ‘ja’ wees en ons ’nee’, ‘nee’. Wanneer ons nie die waarheid praat nie, speel ons in die hand van die bose. “Omdat ek ‘n Christen is, kan jy my te alle tye op my woord neem”, is woorde wat as onkreukbare wyse van ons, op alle terreine, gebruik moet word. Oral waar ons vrae moet beantwoord of informasie moet verskaf en dit met ons handtekening bevestig word, oral waar ons ons bevind – by familie, in die huwelik, die owerheid, die kerk, wanneer ons kwaad word, moed verloor – ORAL – moet ons ons waardigheid as God se kinders behou. Dit sal dan nie nodig wees om God op ‘n lighartige wyse in te roep om vir die waarheid in te staan nie.


Hoe ken mense ons? Watse beeld dra ons uit? Is ons woorde betroubaar? Kan ander mense op ons woorde peil trek? Is ons ‘ja’ eenvoudig ‘ja’ en ons ‘nee’, ‘nee’? Praat en leef ons die waarheid? Beelddraers van God kan positief antwoord op al die vrae. Mense wat nog onder die heerskappy van die sondige natuur leef, praat soos die vader van die leuen – vals en onbetroubaar!


“Daar is min dinge wat die Christendom so diskrediteer as Christene wat vroom praat oor die wêreld daar Bo, terwyl hulle aanhou om presies te leef soos die wêreld hier onder”

(WW Griffen).


Gebed: Here, laat U waarheid my lei en onderrig my daarin. Maak my gees en gedagtes nuut sodat ek alle valsheid kan aflê en ek oral en altyd, die waarheid praat (Ef. 4:23, 25). Here, maak my woorde en dade vry van oneerlikheid en onopregtheid. Lei my om die waarheid te praat met ander. Moenie dat ek ‘n vals eed aflê nie want ek weet U haat dit (Sag. 8:16-17). Hou my asseblief op die smal pad van die waarheid want die waarheid hou vir altyd en die leuen net ‘n oomblik (Spr. 12:19). Help my bly wandel in die waarheid van die evangelie want U is die weg vanuit die doodsvallei na die land van seën en geluk. Amen.

Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page