top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag


JESUS SE LYDENSTYD : SEWE DAE WAT DIE WÊRELD VIR ALTYD VERANDER HET!


JESUS SE PAD NA GLORIE (12) – JESUS WAS DIE VOETE VAN SY DISSIPELS!


Joh. 13:2; 4-5 – “Jesus en sy dissipels was aan tafel. Toe het Hy van die tafel af opgestaan, sy bokleed uitgetrek en ‘n handdoek gevat en om Hom vasgemaak. Daarna het Hy water in ‘n wasskottel gegooi en begin om sy dissipels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat Hy omgehad het.”


Vergelyk ook Joh. 13:14-17 – “As Ek, wat julle Here en Leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle ‘n voorbeeld gestel, en soos Ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dít verseker Ek julle: ‘n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en ‘n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou; gelukkig is julle as julle dit ook doen.”


Jesus het Sy openbare optrede afgesluit en die eerste dag van die paasfees, die Donderdagaand, was “Jesus en sy dissipels aan tafel.” Alles is gereed in die Bovertrek en die paasmaaltyd is voorberei (Mark. 14:15-16; Luk. 22:12-13). Selfs die gewone waskom, kruik met water en doek is by die deur geplaas, spesiaal om die gebruiklike stof van hulle voete af te was voor hulle aanlê by die tafel. Die gebruiklike slaaf wat dit moet doen is egter nie daar nie, een van die dissipels sal dit maar moet doen. Almal neem hulle plekke in by die tafel. Niemand is bereid om die taak van ‘n slaaf te vervul nie, inteendeel, hulle het begin redekawel oor wie die belangrikste dissipel is (Luk. 22:24).


Sonder om ‘n woord te sê het Jesus opgestaan, Sy bokleed uitgetrek, ‘n handdoek om Hom gevou, water in die waskom gegooi en gekniel om almal se voete te was. Die onenigheid tussen die dissipels oor wie van hulle die belangrikste beskou moet word, kom tot ‘n einde. Miskien het hulle skaam gekry en het dalk gedink om aan te bied om die voetewas-taak by Jesus oor te neem. Dit gebeur egter nie. Met die hande wat die volgende dag deurboor sou word, verrig die Koning die werk van ‘n dienskneg, en met dieselfde hande droog Hy hulle voete af.


‘n Mens kan hierdie prentjie in jou geestesoog herleef en dan voel jy dalk om Jesus te stop. Wag! Wag asseblief Jesus, gee vir Matteus die werk. Hy het baie mense gekul as belastinggaarder, hy het vinnige en lang vingers. Of dalk vir Johannes of sy broer Jakobus, hulle wou mos die ereplekke langs U gehad het, bring hulle bietjie terug aarde toe. Here, wat van Judas, U kan beslis nié sy voete was nie. U weet mos hy gaan U verraai. Laat hy die voete was en jaag hom daarna sommer weg! En Petrus! Jesus, hy gaan maak of hy U nie ken nie; U weet dit mos. Ja wel, hy het darem probeer om na U toe te loop op die water met daardie voete, maar daardie selfde voete het uit ongeloof gesink. Jesus, as dit ek was, sou ek nie één van hulle se voete was nie. Hulle gaan binnekort lekker lê en slaap terwyl U bloed sweet daar in Getsemane; hulle gaan met daardie selfde voete wat U nou was, weghardloop wanneer U in hegtenis geneem word. Vanaand maak hulle beloftes en môre maak hulle spore!


Nee Jesus, kyk mooi om U rond, nie één van hulle verdien ‘n voetewas nie. Nie één van hulle gaan bereid wees om U lydensweg te loop nie; voor Pilatus verskyn nie; gaan aanbied om eerder gegesel te word in U plek nie; nie één van hulle gaan aanbied om U te help om die kruis te dra, wanneer U stukkende en verswakte liggaam swig onder die gewig daarvan, nie. Nee Jesus, U is tog hulle Leermeester, hulle Rabbi, die Seun van God, sê vir een van hulle om eerder U voete te was!


Jesus se liefdesdiens slaan niemand oor nie, Sy liefdesdiens is eenders vir almal. Hy was almal se voete, ook Judas s'n, al het Jesus geweet Judas gaan Hom verraai, dat dieselfde voete wat Hy nou was, oor ‘n paar uur later, die Romeinse soldate gaan lei om Hom gevange te neem! Selfs Petrus s'n, al verstaan hy nog nie en gaan hy oor ‘n paar uur later, Jesus verloën! Ons is almal saam aan tafel - níémand se voete is skoon nie. Ons bewandel dieselfde sondige paaie, volg dieselfde afdraaipaaie, nie één van ons se voete is skoon nie.


Om soos Jesus te wees en Hom te volg, moet ek myself verloën, die eie-ek prysgee. Dit beteken nie om myself as minderwaardig te reken nie, maar om van my troontjie af te klim en Jesus as Koning te erken – ek is nie altyd reg nie; ek is nie altyd in beheer van sake nie; my mening hoef nie altyd te seëvier nie – eiegeregtigheid, eiebelang, eiesinnigheid en selfverheerliking moet gekruisig word. Ek moet offervaardig wees – ‘n instrument wees in Jesus se hand wat Hy kan gebruik soos Hy goeddink. Ek moet bereid wees om diensbaar te wees, in nederigheid beskikbaar te wees, soos Jesus af te buk en uit liefde en dankbaarheid vir wat Hy vir my gedoen het, “voete te was”, sonder vergoeding: “Elkeen wat in julle kring groot wil word, moet julle dienaar wees; en elkeen wat onder julle die eerste wil wees, moet julle slaaf wees” (Matt. 20:26-27).


Ons behoort mekaar se “voetewassers” te wees! Daar is nie ’n ander betrekking beskikbaar in die kerk nie. Ons moet ook bereid wees om onsself te verneder en soos Jesus die mondering van ’n slaaf aan te trek. Dit gaan nie net om diens nie, maar nederigheid daarmee saam. Daarmee het Jesus 'n voorbeeld gestel, en sê Hy dan ook vir ons om in dieselfde gesindheid mekaar se voete te was, en nie mekaar se koppe te was nie! Die bloed aan die kruis, “was” nie net ons voete nie, maar reinig ons van alle sondeskuld. Glo dit! Leef dit!


“Nederige mense dink nie minder ván hulleself nie; hulle dink net minder áán hulleself”

(Ken Blanchard).


Gebed: Here, ek plaas nie net my onreine voete in U wasskottel nie, maar my hele liggaam. Laat my toe om elke keer wanneer ek nie bereid is om te help dat ander rondom my se voete “skoon” bly nie, terug te keer na die “bovertrek” sodat ek U dop kan hou soos U van een dissipel na ‘n ander beweeg, terwyl die water spat en die handdoek al hoe vuiler word. Verander my uitkyk, hoogmoed, onbedagsaamheid, ekkigheid, my alles, want ek wil deur die genade van ons Vader, dieselfde gesindheid van U toepas. Dwing my op my knieë en skenk my die krag, sodat ek met ‘n Christushart, diensbaar kan wees, diensbaar om deur U genade, in U raamwerk in te pas. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page