top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag


EK HET DIE WÊRELD OORWIN (3) – OORWINNING IN CHRISTUS!


Joh. 16:33 – “Dit sê Ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in My. In die wêreld sal julle dit moeilik hê; maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin.”


Indien Jesus Sy gesprek met die dissipels afgesluit het met “Kyk, daar kom ‘n tyd, en dit is nou al hier, dat julle uitmekaar gejaag sal word, elkeen sy eie koers in, (v. 32), sou Jesus se werk op aarde in ‘n vrugtelose mislukking geëindig het. Dat hulle uitmekaar gejaag gaan word is egter nie die einde van Jesus se bekendmaking van die Vader nie. Alles wat Jesus in hierdie gesprekke aan Sy dissipels gesê het, was om hulle daartoe te lei om vrede in Hom te vind. Hierdie vrede is anders as die vrede wat deur die wêreld gegee word, omdat dit ’n vrede in die hart is waar Christus deur die geloof, erken word as Verlosser en Oorwinnaar.


Dat ons gelowiges “in die wêreld dit moeilik sal hê”, is ongelukkig ook ‘n feit wat ons moet erken. Vervolging en verdrukking sal deel wees van elke Christen omdat die wêreld in vyandskap teen Christus en Sy eiendom verkeer. Maar tog is die oorwinning verseker, dit is ’n voldonge feit: “Ek het die wêreld klaar oorwin!” sê Jesus, en met daardie woorde van triomf sluit Hy sy gesprek met die dissipels af, en gaan Hy as oorwinnaar die kruis tegemoet.


Die wêreld is die terrein wat beheers word deur die mag wat God vyandig gesind is. Van Bybelse tyd af veg hierdie magte met die kerk en die gelowiges – “Ons sal eers deur baie verdrukking moet gaan voordat ons in die koninkryk van God kom,” (Hand. 14:22), het Paulus en Barnabas bekendgemaak tydens Paulus se sendingreise. Dit is egter nie die eindpunt van die saak dat ons moeilikheid, lyding en probleme gaan hê nie, die eindpunt is dat ons moet “moed hou: Jesus het die wêreld klaar oorwin.” Jesus het al hierdie magte gebreek, sodat ons op die ander punt as oorwinnaars gaan uitstap. Die moeilikheid met die wêreld is maar net ’n tussenstap wat ons tot die eer van God moet hanteer: “Hy het sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom oorgelewer om ons almal te red. Sal Hy ons dan nie al die ander dinge saam met Hom skenk nie? (Rom. 8:32).


Ons is so geneig om maklik handdoek in te gooi en moedeloos te raak. Ons word só maklik oorweldig deur die donker wolke van beproewing en verwarrende omstandighede dat ons vergeet dat die “Lig van die lewe” gesê het: “Hou moed, Ek het die wêreld klaar oorwin.” Jesus is groter as die ellende en lyding wat ons moet verduur. Hy wil vir ons sê dat Sy lig steeds skyn, selfs in die donkerste plekke of tye. Ons moet nie moed verloor nie! Ons moet ons lewensblydskap en ons wil om vorentoe te gaan, bly behou. Ons het ’n groot verantwoordelikheid daarom moet ons sorg dat ons nie ter wille van ander mense ons beginsels prysgee nie. Ons in Suid-Afrika beleef nog nie werklik vervolging nie, maar ons beleef al die voorlopers daarvan, want daar is al hoe meer terreine in ons lewe waar ons Christelike beginsels ernstig in gedrang kom omdat die beleid regoor die wêreld is dat die Naam van die Here geen voorkeur bo enige ander godsdiens of vorm van (heidense) aanbidding het nie.


Hierdie dinge mag ons nie ontmoedig en laat uitsak nie!!!! Met ons toekoms kan niks anders gebeur as wat die Here vir ons beplan het nie. Ons kry by die Here, genade vir alles – van sterwensgenade tot opstandingsgenade. Ons moet ons lewe inrig met die kennis van, en vertroue in, hierdie oorwinning en teenwoordigheid van Christus. Christus het belowe dat Hy ons self in daardie dae sal bewaar: “Omdat julle aan die boodskap van my volharding in lyding vasgehou het, sal Ek julle ook vashou in die tyd van beproewing wat oor die hele wêreld gaan kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel” (Op. 3:10). Ons hoef dus nie Jesus se vermoë om dit te doen, te betwyfel nie. Hy het reeds bewys dat Hy die dood oorwin het en die lewe beheers. Hou moed, “Elkeen wat die oorwinning behaal, sal wit klere dra omdat jy dit waardig is. Ek sal nooit jou naam uit die boek van die lewe uithaal nie, en Ek sal voor my Vader en voor sy engele verklaar dat jy aan My behoort” (Op. 3:5).


“Ek gee krag aan dié wat moeg is, Ek maak die moedelose weer vol moed” (Jer. 31:25).


Gebed: Dankie Jesus, dat ek deur U lyding bemoedig word sodat ek ook soos Martin Luther met oortuiging kan sê: “Hier staan ek, ek kan nie anders nie!” Hou my vas in hierdie oortuiging, want Here, soos U weet is die wêreld in al groter behoefte om weg te vloei van moraliteit en godsdiens. Hou my vas in U oorwinning sodat ek vir die wêreld kan sê: “Staan jy maar aan daardie kant, ek staan vol moed by U o Heer!” Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page