top of page

Gedagte vir Vandag


JESUS SE EERSTE TOESPRAAK VOLGENS DIE EVANGELIE VAN MATTEUS : DIE BERGREDE!

(Matt. 5-7)


DIE VERVULLING VAN DIE WET (3) – JESUS SE KOMS MAAK DIE VERSKIL!


Matt. 5:17-20 – “Moenie dink dat Ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker Ek julle: Die hemel en die aarde sal eerder vergaan, as dat een letter of letterstrepie van die wet sal wegval voordat alles voleindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle: As julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as dié van die skrifgeleerdes en die Fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie.”


Ons het die vorige twee dae probeer bepaal of die wet steeds sy geldigheid behou en gevolglik waargeneem, dat Jesus dit nie net bevestig het nie, maar ook dat Hy “hulle volle betekenis laat kry het.” En dan kom Jesus en plaas die spreekwoordelike kersie op die koek en sê vir ons: “As julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as dié van die skrifgeleerdes en die Fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie.” Skrikwekkend! Hoe gaan ons dit vermag as die skrifgeleerdes en Fariseërs van destyds met ál die ekstra bepalings en hulle vroomheid, dit nie eers kon regkry nie?


Die skrifgeleerdes en Fariseërs het een beginsel onvolmaak aangegryp: God se wil moes in alles gesoek word en Sy dissipels moet hulle hele lewe daaraan toewy om dit toe te pas. Hulle keuse was die regte een maar waar hulle verkeerd gegaan het was om die wil van God tussen hul magdom mensgemaakte reëls en regulasies te vind. Jesus wil ons leer hoe om die gebooie beter te hou as die godsdiensleiers van destyds, deur dit met ‘n ander gesindheid toe te pas.


Dit is egter nie so maklik nie! Die probleem is dat ons nie tydens ons aardse lewe die wet ten volle kàn onderhou nie: “As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie” (1 Joh. 1:8). Ons worstel telkens opnuut om in geloof na al die gebooie van God te leef. Saam met Paulus erken ons dat die sonde ‘n vastrapplek in ons lewe gekry het: “Diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God, maar ek vind in my doen en late ‘n ander wet, wat stryd voer met die wet van my gees. Dit maak my ‘n gevangene van die wet van die sonde wat in my doen en late aan die werk is” (Rom. 7:21-23). God ken ons harte en ons bedoelings en daarom het ons as Christene ‘n groot verantwoordelikheid – as nuutgemaakte mense moet ons leef met ‘n nuwe styl.


Dit beteken dit gaan nie oor wát ek reg doen nie, maar hóé ek dit doen, want dit gaan oor die getrouheid aan ons God van die wet. Ek kom in pas met God se riglyne wat Hy vir my in Sy gebooie neerlê en doen dit nie omdat ek móét nie of omdat dit my ‘n plek “in die koninkryk van die hemel” gaan besorg nie. Ek doen dit omdat ek dit wíl doen. Ons leef die wet na omdat ons God lief het; en ons het God lief omdat Hy ons eerste liefgehad het, en “wie God liefhet, het sy naaste ook lief” (1 Joh. 4:21).


Ongelukkig het baie van ons in vandag se snelbewegende en veranderde tye, ‘n gesindheid van manipulering van die Skrif begin openbaar – om God se Woord te interpreteer om jou eie doeleindes te pas, om die wet te dien eerder as die God ván die wet! Dit is natuurlik blatante verloëning van Jesus Christus – wie se lewe, lering, gesindheid en voorbeeld getuig het dat Hy geen kompromieë sal duld nie. Ons kan nie God van Sy wet skei en net soos die “skrifgeleerdes en die Fariseërs” ons eie voorskrifte en bepalings najaag nie. As navolger van Christus beteken dit om ‘n lewende verhouding met Hom te hê.


Hoe moeilik dit ook al is om in ons moderne eeu aan Jesus se beginsels vas te hou, moet ons gedurig in gebed met die hulp van die Heilige Gees vas staan – nie net in ons geloof nie, maar ook in die getuienis van daardie geloof. Die wet kan net vervul word met ‘n persoonlike en innige verhouding met God. As navolgers van Jesus Christus word wetsgehoorsaamheid vir ons ‘n lewensvervullende doel, want ons is nuutgemaak. Wanneer Jesus Christus jou lewe betree, verander alles want Hy bring nie net ‘n paar kosmetiese veranderinge in jou lewe in nie, jy is behoorlik verander – ‘n splinternuwe hart en ‘n kop wat anders dink en optree teenoor oor God en my naaste.


Om te verseker dat ons “getrouheid aan die wet meer inhou as dié van die skrifgeleerdes en die Fariseërs”, moet ons van die behoudende krag van die Heilige Gees gebruik maak om dit reg te kry, om die nuutgemaakte jy, so te hou. Die Gees sal met ons wees om ons by te staan sodat elke wetsoortreding weerstaan kan word en ons help om ons getuienis tot eer van die lewende Christus uit te leef. Wanneer God dan na ons kyk, sien Hy vir Jesus raak wat tussen ons en Hom staan – 24/7@365!


“Christ’s way is more challenging and more demanding as well as more rewarding than any legal system can ever be” (Prof. Donald A. Carson).


Gebed: Heilige en Almagtige God, U is my toevlug en sterkte. Dankie vir U Gees wat my sterk maak in tye van beproewing en versoeking. Heilige Gees, help my om nie te probeer om uit eie krag en wysheid ons Vader se voorskrifte in Sy wet na te kom nie, maar konsekwent U hulp te aanvaar om standvastig in geloof in Jesus Christus te bly. Dankie Jesus dat ek in besit kan wees van ‘n hemelse paspoort wat met U bloed geteken is en met U Gees verseël is. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page