top of page

E-Kerk : Gedagte vir Vandag


DIE DOOP VAN JESUS (4) – DIE SEUN VAN GOD!

(Mark. 1:9-11; Luk 3:21-22; Joh. 1: 31-34)


Matt. 3:16-17 – “Jesus is toe gedoop en het dadelik daarna uit die water gekom. Meteens het die hemel bokant Hom oopgegaan,en Hy het die Gees van God soos ‘n duif sien neerdaal en op Hom kom. Daar was ook ‘n stem uit die hemel wat gesê het: ‘Dit is my geliefde Seun. Oor Hom verheug Ek My.”


Vergelyk ook Joh. 1:32-34 – “Verder het Johannes getuig: ‘Ek het duidelik die Gees soos ‘n duif uit die hemel sien kom, en Hy het op Hom gebly. Ek het self nie geweet wie Hy is nie, maar God wat my gestuur het om met water te doop, het vir my gesê: ‘Die Een op wie jy die Gees sien kom en bly, dit is Hy wat met die Heilige Gees doop.’ Ek het dit self gesien en daarom getuig ek: Hy is die Seun van God.”


Johannes die Doper het die voorreg gehad om die koms van die Koning aan te kondig. Daar waar hy besig is om sondaars wat tot bekering gekom het, te doop, verander die tydperke van ‘n wêreld wat wag op die koninkryk na ‘n wêreld waarin die koninkryk gekom het. Die Doper wil dit duidelik stel dat hy deur ’n goddelike openbaring te wete gekom het wie Jesus werklik was. Net soos die ander mense het hy ook nie geweet wie Jesus was nie. Dit beteken nie dat hy nie voorheen vir Jesus geken het nie, hulle was immers familie. Juis by die waterdoop het hy die opdrag gekry om ook Jesus te doop, “want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen” (Matt. 3:15). En daar het dit deur ’n goddelike openbaring bekend geword dat “Jesus die Seun van God is.” Nou wéét hy dat hierdie Jesus-neef van hom, nie net ‘n gewone mens is nie , maar “die Seun van God”.


Die Doper se getuienis word nou kernagtig saamgevat: “Hy is die Seun van God.” Daarmee word ’n hoogtepunt bereik. Hierdie uitspraak gaan verder as al die ander name wat tot dusver gegee is: Woord, Lig, Christus en Lam van God. Selfs verder as die getuienis dat Hy die Messias is. Hy is nie bloot ’n mens wat in die Naam van God ’n opdrag kom uitvoer nie, “Hy is die Seun van God” wat as Messias na ons mense toe gekom het en as Lam van God die sonde van die wêreld wegdra.


Dit is “Hy wat met die Heilige Gees doop.” Die Doper se insig in hierdie Goddelike waarheid tussen die “doop met water” en die “doop met die Heilige Gees,” is verstommend. Die waterdoop is uiterlik en in sy werking word die sonde weggeneem. Die doop met die Gees is innerlik en in sy werking bring dit die Gees. Om met die Heilige Gees te doop beteken om só te doop dat die dopeling op die innigste wyse die Heilige Gees ontvang. Om op hierdie manier te doop, lê buite die bereik van ’n mens, alleen Christus kan dit doen en ook net aan hulle wat in Hom glo – “En dít is Sy gebod: Ons moet in Sy Seun, Jesus Christus, glo en ons moet mekaar lief hê ooreenkomstig die gebod wat Hy ons gegee het. Wie Sy gebooie gehoorsaam, bly in God en God in hom. Hiéraan weet ons dat Hy in ons bly: Hy het ons Sy Gees gegee” (1 Joh. 3:23-24).


Toe Jesus gedoop is, het die hemel oopgeskeur en die Gees soos ‘n duif na Hom toe sien neerdaal (Mark. 1:10) sodat ons vandag inderdaad, onder daardie oop hemel kan leef, ‘n hemel wat nooit weer bokant ons sal toegaan nie. Deur Jesus kan ons met vrymoedigheid na God toe gaan. Selfs wanneer die duiwel aan hierdie sekerheid kom vreet en jou anders wil beïnvloed en jou deur allerhande leuens wil wysmaak dat God jou, veral tydens moeilike lewensomstandighede, vergeet het, leef jy nie meer in geestelike armoede nie. Christus het aan ons Sy Gees gegee om ons te ondersteun in hierdie verskeurde wêreld: “Ons het die Gees ontvang wat ons tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep: Abba Vader” (Rom. 8:15b).


“Om te glo in die Heilige Gees beteken om te glo dat daar ‘n lewende God is wat gewillig is om in mense te woon en hul persoonlikhede te verander” (John Stott).


Gebed: Dankie Seun van God dat U die Gees as ‘n permanente besitting aan my, God se kind gee. Dit is só wonderlik om te weet dat wanneer ek met die Gees gedoop is, ek U so dikwels as wat dit nodig is, by te roep vir hulp, troos, raad, leiding en krag, want U is binne my. O Gees, vergewe my wanneer ek U as ‘n besoeker behandel en sekere “kamers” van my lewe toesluit en self beheer wil neem oor sekere aspekte van my lewe. Neem asseblief volle beheer van my en verheerlik Christus deur my. Dankie dat U my elke dag verseker dat ek ‘n kind van God is. Amen.


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page