top of page

Gedagte vir Vandag

Vrydag, 24 Mei 2024

Koos Espach


Paulus verdedig hom voor Feliks (5)

 

’n Skoon gewete help ons om God met vrymoedigheid te dien

 

Hand. 24:15-16 – “Ek het my hoop op God gestel, en net soos hulle verwag ek dat alle mense, goeies en slegtes, uit die dood sal opstaan. 16 Daarom doen ek ook my uiterste bes om altyd ‘n skoon gewete voor God en die mense te hê.”

 

Paulus is nou besig om homself te verdedig teen die tweede aanklag. Wat die wese van die Joodse godsdiens betref, naamlik geloof in een God en aanvaarding van die wet en die profete, bestaan daar dus nie voldoende rede om hom as ‘n ‘ketter’ te beskuldig nie. Boonop aanvaar hy, net soos hulle, dat daar ‘n opstanding van alle mense sal plaasvind op die dag waarop die Here weer kom om te oordeel oor dié wat nog lewe en dié wat reeds gesterf het.

 

Paulus kon geen getuies roep om hom te ondersteun teen die aanklagtes nie, daarom beroep hy hom op sy gewete, op die reinheid van sy gewete voor God en die mense. Hy staan in ‘n paleis waar gruweldade gepleeg is, voor ‘n goewerneur wie se gewete alles behalwe rein is, teenoor mense wat saam met sluipmoordenaars saamgespan het en hom nou vals beskuldig. Ten spyte daarvan, is Paulus se getuienis treffend. Hy beroep hom op die allerhoogste regbank, op God, Regter van hemel en aarde. En sy gewete moet in alle opsigte skoon wees voor God en die mense – sodat God en die mense hom nie van iets sal kan beskuldig nie.

 

Ons lees op verskeie plekke in die Bybel dat ’n mens se gewete ’n rol speel in ons onderskeiding van wat God se wil is of wat die regte ding is om te doen. Die gewete kan ons aankla of verontskuldig, soos Paulus in sy brief aan die Romeine skryf: “Die optrede van sulke mense bewys dat die eise van die wet in hulle harte geskrywe staan. Ook hulle gewetens getuig daarvan wanneer hulle in ‘n innerlike tweestryd deur hulle gedagtes aangekla of vrygespreek word. (Rom. 2:15).

 

Wanneer ek en jy in ooreenstemming met God se wil optree, bevestig ons gewete dit. Wanneer ons dit nie doen nie, kla ons gewete ons aan, en het ons, by wyse van spreke, ’n slegte gewete. Met die gewete kan ons dus God se wil onderskei al dan nie (Rom. 2:17-24). Saam met ons hart en gedagtes, is die gewete dus ’n uitstekende instrument van onderskeiding.

 

Die apostel Johannes skryf ook in 1 Joh. 3:18-24 oor die rol van die gewete en verbind dit baie spesifiek aan die feit dat ons met die daad moet liefhê, nie net met woord nie, maar ten volle! Wanneer ons dus inderdaad ander met die daad liefhet, “sal ons weet dat ons uit die waarheid kom en met ’n geruste gewete voor God kan staan.” Dan kan ons met vrymoedigheid van God vra en ontvang, “omdat ons sy opdragte gehoorsaam en doen wat Hy goedvind.” En selfs as ons steeds bewus bly van ons swakhede, “wanneer ons gewete ons aankla,” kan ons troos vind in die feit dat God groter is as ons gewete en alles weet.

 

Ons moet in gedagte onthou dat die gewete nie deur offers gereinig kan word nie. Dit kan net deur die bloed van Christus gereinig word (Heb. 10:22). Die skrywer aan die Hebreërs leer ons dat “’n skoon gewete ons help om God met vrymoedigheid te dien.” As ons ’n skoon gewete het voor God, sê Hebreërs, help dit ons om ’n vrymoedige verhouding met Hom te handhaaf. Vrymoedigheid teenoor God stel ons in staat om “met ’n opregte hart en met volle geloofsekerheid, met ons harte gereinig van ’n skuldige gewete en ons liggame gewas met skoon water,” voor God in die heiligdom te verskyn en Hom te dien (Heb. 10:19-25). ’n Skoon gewete stel ons dus in staat om God se teenwoordigheid te geniet en met vertroue op sy beloftes staat te maak, des te meer namate ons die oordeelsdag sien nader kom.

 

Ten spyte van God se vermanings en opdragte in Sy woord, is ons keuses soms maar vrot! Wanneer ons daardie “stemmetjie” dus hoor, moet ons mooi luister, dit is dalk God wat praat want ons besit ‘n Godgegewe gewete – die Heilige Gees wat vir ons vermaan wanneer ons die nou-pad byster raak. “Dit sal aan die lig kom op die dag wanneer God deur Christus Jesus oor die verborge dinge van die mense sal oordeel, ooreenkomstig die evangelie wat Paulus verkondig het” (Rom. 2:16). Dit is dieselfde evangelie waarna ons ook elke Sondag luister! Die geregtigheid van God staan vas! Ons kan nie die verkeerde dinge wat ons doen, vinnig onder die mat invee nie. ‘n Slegte gewete het die gewoonte om ons in te haal. ‘n Skoon gewete is die gevolg van ‘n goeie geheue – dit onthou die genade van God!

 

“My gewete is gebonde deur die Woord van God. Ek sal niks van wat ek geskryf het terugtrek nie, want om teen ‘n mens se gewete in te gaan, is nóg reg nóg verdedigbaar. Hier staan ek dus. Ek kan nie anders nie. So help my God” (Martin Luther).

 

Gebed: Here, gewete is ‘n lastige outjie. Maak my gewete skoon, sodat wanneer my gewete ‘praat’, dit nie nodig is om verskonings te maak nie. Gebruik my gewete Here om my veilig na U toe te lei. Om Christus ontwil. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page