top of page

Gedagte vir Vandag

Dinsdag, 21 Mei 2024

Koos Espach


Paulus verdedig hom voor Feliks (2)

 

Sola Fide - deur geloof alleen

 

Hand. 24:14 – “Dit erken ek wel voor u: Ek dien die God van my voorvaders volgens die leer van Christus wat hulle ‘n dwaalrigting noem. Ek glo nog steeds alles wat in die wet en die profete geskrywe staan.”

 

Paulus ontken nie Tertullus se tweede aanklag dat hy ‘n leierfiguur binne die Christendom is nie. Hy stel dit egter duidelik dat hierdie leer van Christus, die Weg (Joh. 14:6) is wat hy aanhang en wat deur die Jode as ‘n dwaalleer voorgehou word. Dit is in ooreenstemming volgens die Wet (van Genesis tot Deuteronomium), en wat in die Ou Testamentiese Profete staan. Paulus praat opsetlik van die God van die voorvaders (vgl. 22:3; 28:17), en beklemtoon dat hy nie die geloof van die voorvaders (Abraham, Isak en Jakob) verlaat het nie sodat Feliks en die Jode wat hom aankla, dit so verstaan.

 

Vir Paulus is die Christendom die regmatige en getroue voortsetting van die voorvaders se geloof. En vir hom, in teenstelling met die ongelowige Jode, is die Christendom die vervulling van die wet en van die profete. In sy briewe sê Paulus herhaaldelik dat die mens tot geloof in Christus kom deur die geloof in die wet en die profete. Ons haal graag aan uit sy brief aan die Romeine: 21 "Maar nou het die vryspraak deur God waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, 22 maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. 23 Almal het gesondig en is ver van God af, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus” (Rom. 3:21-24).

 

“Maar nou”, lui ‘n nuwe wending van Paulus se argument binne: “Die vryspraak deur God waarvan die wet en die profete getuig” in die Ou Testament, is nou soos ‘n roosknop wat in die Nuwe Testament ten volle oopgaan. God het ingegryp en nou het Hy die vryspraak waarvan die wet en die profete getuig, in werking laat tree, dié vryspraak word nou geopenbaar! Op grond van die soenoffer van Christus het God die sonde klaar vergewe, dit agter Sy rug vir ewig weggewerp. Dié vryspraak kan nie verkry word deur die wet te onderhou nie, want dan sou dit verdiend wees, die beloning wat ’n mens vir jou eie goeie lewe ontvang. Buitendien, geen mens kan die wet volkome onderhou nie.

 

God se genade, God se “maar nou”, sou nie aangebreek het as Hy nie self ingegryp het nie. Daar is één heilsweg wat vir almal, sonder onderskeid geld: “Ons word op grond van God se genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus.” Ongelukkig is daar menigte mense wat vir die Christendom en vir die lewe, verlore gaan want hulle voel hulle kán nie aan die eise en standaarde wat Jesus stel, voldoen nie. Gevolglik verwerp hulle die geloof en mis hulle uit op ‘n persoonlike ervaring met die lewende Christus, asook die ewige lewe!

 

Ons kan maar Paulus se verklaring as ons persoonlike bevestiging van ons geloof aanvaar en hom nasê: “Ek glo nog steeds alles wat in die wet en die profete geskrywe staan.” Al wat Jesus vra wanneer Hy ons roep tot oorgawe aan Hom, is om in Hom te glo en Hom volkome te vertrou! Hierdie verandering is beskikbaar vir elkeen deur die genade van God. God se goedheid is die bron waaruit ons verlossing geskenk word, sonder enige verdienste. Ons kan nie daarvoor betaal nie. Trouens, wat kos God se genade? Al wat ons moet doen, is om ons sondige lewe aan Hom toe te vertrou. God se eindelose genade is daar om ons eindelose sonde te vergewe en te vergeet, sodat ons in Sy vreugde kan leef. Al is ons sondaars, ons is sondaars wat vergewe is!

 

“Hierdie een onwankelbare rots, (Sola Fide), wat ons die leer van vryspraak noem ... is die belangrikste artikel van die hele Christelike leer wat aan ons ‘n volledige verstaan van ons kennis van God bied” (Martin Luther).

 

Gebed: Dankie Vader, U het ‘n “maar nou” geskep en nou kan elke mens gereed maak om “maar nou” die wonderlike genade van U ontvang. Daar is niks verdiensteliks in wat ek sê of doen nie, maar tog hou U aan om my in U groot genade aan te sien en my deur U krag, van struikeling bewaar. Amen.

 

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page