top of page

Gedagte vir Vandag

Dinsdag, 28 November 2023

Koos Espach


VII. Paulus se Derde Sendingreis

Hoofstuk 19 – Paulus in Efese

Die Seuns van Skeva (3)


Bevryding tot ‘n nuwe lewe


Hand. 19:13-15 –“Party Jode wat rondgegaan het om bose geeste te besweer, het dit ook gewaag om die Naam van die Here Jesus daarvoor te gebruik. Hulle het gesê: ‘Ek besweer julle in die Naam van dié Jesus wat deur Paulus verkondig word.’ 14 Dit was die sewe seuns van ‘n Joodse priesterhoof, Skeva, wat dit gedoen het. 15 Maar een van die bose geeste het vir hulle gesê: ‘Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle?”


God het wonderbaarlike wonders, dinge wat nog nie beleef is nie, in Efese deur die hande van Paulus verrig. Reeds vroeër in Damaskus het Jesus vir Ananias gesê: “Ek het hom uitgekies om my Naam uit te dra na die heidennasies …” (9:15). Die rondreisende Joodse uitdrywers van bose geeste het egter die Naam van Jesus bewustelik misbruik vir hulle eie magiese kunste om namens Paulus, in die towerkunsbesigheid te kan bly.


Hier is dus mense wat self nie in Jesus glo nie, maar sy Naam as towerformule gebruik. Maar die verhaal wys dat Paulus, wat die Christendom verteenwoordig, nie nageaap kan word nie. Die bose gees antwoord die sewe besweerders deur die besetene se mond. In plaas van uit hom uit te gaan, praat die bose met die besweerders en betwyfel hulle gesag. Hy verklaar dat hy Jesus ken, d.w.s. nie alleen sy Naam nie, maar ook Sy waardigheid en krag. Hy weet ook van Paulus, wat Jesus verkondig en in sy Naam handel. Met albei moet hy as bose, rekening hou, maar wie is hierdie seuns van Skeva dat hulle waag om teen hulle, die bose geeste, op te tree?


Lukas vertel ons van ‘n ander geleentheid waar die bose geeste óók vir Jesus ken: “Toe Jesus in die land van die Geraseners aan wal gaan, het ‘n man ... wat van bose geeste besete was ... skreeuende voor Jesus neergeval en hard uitroep: ‘Wat het U met my te doen, Jesus, Seun van God die Allerhoogste? Ek smeek U, moet my nie pynig nie!” (Luk. 8:26-39).


Opmerklik dat die besetene van ver af reeds “Jesus herken én erken as die Seun van God”. (Die bose erken Jesus maar vandag is daar steeds miljoene normale mense wat Hom nie erken nie en sy Naam misbruik!) Die bose geeste (Legio – vgl. Luk 8:30), besef dat hulle voor die Almagtige, die Koning van die heelal te staan gekom het. Hulle arrogansie versmelt tot ‘n kermende gepleit dat Hy hulle tog nie sal pynig voordat die bestemde uur vir hul ewige straf aangebreek het nie.


Kan dit wees dat hierdie bose wesens hierdie mooi belydenis uiter: “Seun van God?” Dis mos wie Hy werklik is! Maar dis nie omdat hulle in Jesus glo nie, maar Sy mag erken. Dis dieselfde woorde wat die Joodse godsdiensleiers van woede laat stik het, en die aanklag op grond waarvan hulle Hom laat kruisig het! Inderdaad, vir demone is “Jesus Christus, die Seun van God”, ‘n intimiderende konnotasie wat vrees inboesem. Hy verteenwoordig alles wat hulle nie kán wees nie, want lig en duisternis kan nie saam bestaan nie. Demone kan nie bestaan wanneer die Sterker Een gekom het nie. Dit is Hý wat lank terug “hulle uit die hemel uitgewerp het” (Op. 12:9), en dis Hý wat hulle eendag finaal na die “ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei is” (Matt. 25:41), gaan stuur.


Hoe anders as hierdie man wat van bose geeste besete was”, kan ons as gebroke, stukkende, sondaarmense oor Jesus voel? Hy het nie “gekom om ons te pynig nie”, maar om ons te red, te genees en vry te maak van die sonde. Ek en jy hoef nie van Hom af weg te vlug nie; hoef ook nie te vra: “Wat het U met my te doen?” nie. Hy het vir ons gevalle sondaars, genade en redding gebring. “Hy het gekom sodat ons die lewe kan hê, en dit in oorvloed.” (Joh. 10:10)


Ons het steeds dieselfde lewende Jesus wat Sy “twaalf dissipels saamgeroep en aan hulle mag en gesag gegee om alle duiwels uit te dryf ... en hulle uitgestuur het om die koninkryk van God te verkondig ... ” (Luk. 9:2). Nêrens in die Skrif vind ons dat hierdie gesag of mag herroep of teruggetrek is nie. Jesus is steeds in staat om die grootste vernietigingswerk van die Bose ongedaan te maak. Daar is geen mens op aarde wat te ver geval het, of wie se lewe té verniel is, om deur Jesus nuut gemaak te word nie.


Jesus roep my en jou as Sy dissipels van vandag, om Sy gesag te gebruik om die duiwel op die vlug te laat slaan. Ons is Christus se ambassadeurs op aarde en ons moenie vrees vir die onbekende nie, want "ons behoort aan God, omdat Hy wat in ons is, groter is as die duiwel, wat in die wêreld is" (1 Joh. 4:4). Terwyl ons in Sy Naam getuig en optree, sal ons bewus word van die krag van die Heilige Gees, die Gees wat in ons is en ons sal lei in wat ons moet doen om afgedwaaldes weer tot beelddraers van die lewende God te maak. Dit is nie nodig om te gaan preek, te redeneer of te oortuig nie. Ons is nie geroep om die saad te laat groei nie, ons moet dit net saai, die Heilige Gees sal natgooi! Tot vandag toe bring Jesus herstel vir mense. Hy het dit immers vir my en jou gedoen. Loof Hom daarvoor!


“Die Evangelie bestaan nie uit raadgewings oor wat ons vir onsself kan doen nie, maar oor wat God uit genade gereed staan om vir ons te doen” (James Beattie).


Gebed: Gees van God, help my in my stryd teen die bose, my stryd om die goeie te doen. Ek struikel dikwels maar ek wéét, ek kan U nie wegstuur nie. “Kom Skepper-Gees, skenk ons u krag, vul ons met moed vir elke dag. Ook wanneer pyn en sorge knaag, sal ons met ywer werk en waag” (Liedboek 433:3). Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page