top of page

Gedagte vir Vandag

Dinsdag, 24 Januarie 2023

Koos Espach


Petrus en Kornelius (10)

Petrus se toespraak by Kornelius (1)


God sluit almal in wat vir Hom ontsag het en doen wat reg is


Hand. 10:34-35 – “Toe het Petrus aan die woord gekom en gesê: ‘Waarlik, ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak nie, maar uit enige volk die mense aanneem wat Hom vereer en doen wat reg is.”


Petrus se verwondering oor God se dade ken geen perke nie. Dit is dan ook merkwaardig dat hy hier aan nie-Jode, aan heidene, die evangelie verkondig en sodoende ’n nuwe grens oorsteek. In Sy vrye verkiesing strek God sy hand uit na wie Hy wil. Petrus begin met ’n aanhaling uit Deuteronomium 10:17: “ … die Here is die groot God wat vir niemand partydig is nie …! en beklemtoon in die eerste deel van sy boodskap dat “God geen onderskeid maak tussen mense nie.” Ryk of arm, nasionaliteit, etnisiteit, kerkverband, groot of klein maak nie saak nie. God kyk nie na die uiterlike nie, vir God is alle mense aanvaarbaar. God skenk nie voorkeur aan besondere mense nie, ook die heidene is welkom by Hom.


Dit is die les wat God deur Lukas en Petrus vandag vir ons wil leer. God ondersoek mense se hart. God sien my en jou raak waar ek en jy onsself in gebed en in diens aan Hom wy. God sien ons raak waar ons van Hom afhanklik lewe. Hy sien raak waar ons in ontsag vir Hom lewe. Hy sien raak waar ons doen wat reg is. God het nie witbroodjies nie. God trek niemand voor nie (Rom. 2:11), maar behandel alle mense op dieselfde grondslag.


Ons wat in dieselfde erediens gaan bely dat ons in Jesus Christus glo, wat opgevaar het na die hemel …; ons wat in die aanbidding Jesus in sy heerlikheid aan die regterhand van die Vader aanskou, nadat Hy op aarde daardie heerlikheid afgelê en die “gestalte van ’n slaaf (dienskneg) aangeneem het (Fil. 2:7), kan ons geestelik oordeel en ’n godsdienstige maatstaf aanlê — hier waar dit immers om geloof en godsdiens gaan? Of dra ons die oppervlakkige, uiterlike maatstawwe van die wêreld daarbuite nou ook in die kerk van Christus in?


Die mens se sosiale waardes is buitendien nie gelykstaande aan God se waardes nie. God het nie Sy son gestop om op te kom nadat Hy dit geskep het nie, inteendeel, Hy onderhou dit nog deur al die eeue steeds, en net so ook die mens as deel van Sy skepping. Dit sluit die slegte mense ook in. “Hy laat immers Sy son opkom oor slegtes en goeies, en Hy laat reën oor dié wat reg doen en oor dié wat verkeerd doen” (Matt. 5:45b). God was bereid om selfs Sy Seun prys te gee, nie net vir die goeies nie, maar veral vir die slegtes, want Hy “trek immers niemand voor nie.”


As ons geloofsaandag werklik op Hóm gevestig is, val al die onderskeid ten opsigte van menslike glorie, gewoon weg en word armes en rykes, geringes en aansienlikes, magteloses en magtiges gelykgeskakel op die vlak van gelowiges in die oneindig verhewe God. By God is daar nuwe beginsels, splinternuwe lewe, en dit begin alles op ons knieë. Wanneer ek en jy klein voor God is, sien Hy ons daar op ons knieë raak. Dan steek Hy sy hand na my en jou uit en tel Hy ons uit genade op. Wanneer ons voor God buig, nader Hy tot ons. Hy stel nie belang in ons status, afkoms, beroep, gewildheid, of wat nog alles nie. Al wat vir Hom saak maak, is dat ons in Jesus se Naam voor Hom verskyn met ‘n nederige hart en in opregtheid “Hom vereer en doen wat reg is.” Dan laat God my en jou leef!


“Aanbidding is suiwer of minderwaardig na gelang van die aanbidder se verhewe of geringe gedagtes omtrent God” (A.W. Tozer).


Gebed: Jesus Christus my Here, laat my asseblief altyd besef dat my geloof in U, die aard en kwaliteit van my verhouding teenoor ander bepaal. Ons is almal die eiendom van geloof van die Here in die hemel. My voorkeure mag nie toelaat dat mense afgekeur word nie. Materiële waardes en kultuur moet nie ‘n rol speel op my gradering van mense nie. Materiële oorwegings mag nie my verhouding met God vervang nie. Ek smeek dit in U Naam, Jesus Christus, ons Here. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page