top of page

Gedagte vir Vandag

Vrydag, 20 Januarie 2023

Koos Espach


Petrus en Kornelius (8)


Petrus gaan Kornelius se huis binne (1)


Ons gesindheid is belangrik


Hand. 10:23b-29a – “Die volgende dag het Petrus en ‘n paar van die gelowiges in Joppe saam met hulle gegaan en ‘n dag later in Sesarea aangekom. Kornelius het hulle al verwag en het sy familie en huisvriende reeds bymekaar geroep. Toe Petrus daar kom, het Kornelius hom tegemoet gegaan en eerbiedig voor hom gekniel. Maar Petrus het hom laat opstaan en gesê: ‘Staan op! Ek is self ook maar net ‘n mens.’ Terwyl Petrus met Kornelius praat, gaan hy die huis binne, waar hy baie mense bymekaar aantref, en hy sê vir hulle: ‘Julle weet dat ‘n Jood nie met iemand van ‘n ander volk mag omgaan of by hom in die huis mag kom nie, maar God het vir my gewys dat ek geen mens as onheilig of onrein mag beskou nie. Daarom het ek sonder om teë te stribbel, gekom toe julle my laat haal het.”


Die feit dat Petrus die nie-Joodse manne innooi en as gaste die nag by hom laat oorbly, is reeds ’n aanduiding van sy gehoorsaamheid om die nuwe weg van Jesus na die heidene te volg. Die volgende dag gaan hy saam met die mans en neem ses (11:12) van die Joodse Christene in Joppe saam, as getuies van die evangelie wat hy gaan verkondig.


Kornelius het intussen vol verwagting op Petrus gewag en het ’n groot groep mense, familielede en intieme vriende genooi, wat waarskynlik ook ‘godvresendes’ was, om saam met hom en sy hele huisgesin na die boodskap van God te kom luister. Sy verwagting was so groot dat hy Petrus wil aanbid, maar Petrus weier dat dit gebeur. Petrus het grootgeword met die daaglikse belydenis, ‘die Here is ons God, Hy is die enigste Here’ (Deut. 6:4-9), en hy bely dat hy ’n blote mens soos Kornelius is. Hulle twee staan saam as mense voor God, hulle Skepper, wat aan albei van hulle ’n opdrag gegee het en wat hulle hier bymekaargebring het.


Dan gebeur die tweede stuk gehoorsaamheid van Petrus. Hy aanvaar die uitnodiging om in Kornelius se huis in te gaan. Die groot groep nie-Jode kom as ’n verrassing vir Petrus. Dit is ’n groot sendingveld wat die Here in die Romeinse kaptein se huis versamel het. Hy is baie eerlik oor watter groot grens hy hier moet oorsteek. Maar, Petrus sê egter dat God hom laat sien het dat hy geen mens onheilig of onrein mag beskou nie. Dit is die Here self wat hom oortuig het. Voor God is almal slegs mense wat Hy geskep het om Hom te loof en te dien! (Ps. 139:14-18).


As God niemand op sy uiterlike beoordeel nie, net op sy liefde vir God en sy naaste, hoe kan Petrus dan uiterlike dinge gebruik om ander op hulle afkoms te beoordeel? Petrus se kop moes nog geswaai word sodat hy soos God kon dink. Die evangelie was nie net vir die Jode bedoel nie. God bring dieselfde visioen van die diere drie maal na hom toe om dit duidelik te maak dis nie net ‘n droom nie. Dit gaan ook nie oor diere nie. Dit is ‘n boodskap uit die hemel: Petrus, jy mag niemand onrein ag nie!


Dieselfde vraag kan vir my en jou gevra word: As God niemand op sy uiterlike beoordeel nie, net op sy liefde vir God en sy naaste, hoe kan ons dan uiterlike dinge gebruik om ander op hulle afkoms te beoordeel? God se Gees lei ons dikwels oor grense heen. Lei ons na plekke en idees wat ons nie voorheen oorweeg het, of sou oorweeg het nie. As ek en jy na God luister, en ons is nog nie verras nie, of is nog nie oor ‘n grens geneem nie – hetsy fisies of dalk ‘n grens binne onsself, en ons het nog nie van plan of van oortuiging verander nie – dan het ons nog nie klaar geluister nie. Dan moet ons dalk nog ‘n tydjie op die dakstoep bly.


Of ons nou daarvan bewus is of nie, ons openbaar altyd die een of ander gesindheid teenoor mense – hetsy ‘n vriendelike ingesteldheid of miskien is ons so terughoudend, dat ons onvriendelik voorkom. As ons geseënd is met ‘n verwysingsraamwerk van positiewe invloede, sal ons kan uitreik na ander en ‘n begrypende en liefdevolle gesindheid teenoor ons naaste openbaar. Hoe word ons positief beïnvloed?


Die Heilige Gees woon mos in ons Christene en Hy is groter as al die slegte goeters wat met ons gebeur, groter as al die negatiewe magte rondom ons. Daarom behoort ons lewe elke dag die Gees se positiewe en skeppende gesindheid te openbaar. En wanneer ek en jy die Heilige Gees in ons lewe openbaar, Hom kans gee om ons koppe te swaai, sal ons makliker, die regte gesindheid teenoor ander mense openbaar, selfs die sogenaamde ‘onheiliges.’


“Hulle wat in die dampkring van die Heilige Gees leef, groei selfs in hulle slaap. Dis geen wiegelied nie, dis ‘n bloedoortapping vir ‘n oorwinnende lewe” (Paul Hovey).


Gebed: Christus my Here, laat U Gees my lei waarheen U wil hê ek moet gaan. Staan my asseblief by, sodat ek op hierdie pad sal bly. Gee vir my teenoor ander mense en ook teenoor die lewe, dié gesindheid wat U wil hê ek moet openbaar. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page