top of page

Gedagte vir Vandag

Dinsdag, 31 Mei 2022

Koos Espach


Petrus se (tweede) toespraak in die Pilaargang van Salomo (9)


Neem God se genade-aanbod aan en leef in vrede en vervulling


Hand. 3:24-26 – “Petrus het die mense toegespreek en gesê: ‘En al die profete van Samuel af en daarna, almal wat opgetree het, het ook aangekondig wat in hierdie tyd gebeur. Die dinge waarvan die profete gepraat het, is vir julle bedoel, en julle het deel aan die verbond wat God met julle voorvaders gesluit het. Hy het vir Abraham gesê: ‘Jou nakomeling sal vir al die volke op die aarde tot ‘n seën wees. Daarom het God sy Dienaar na die wêreld toe laat kom en Hom heel eerste na julle toe gestuur om vir julle tot ‘n seën te wees deur elkeen van julle van sy verkeerde paaie af terug te bring.”


Vergelyk ook Gal. 3:13-14 – “Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek ‘n vervloekte te word ... Daardeur kan ook hulle wat nie Jode is nie, deur Christus Jesus deel kry aan die seën wat God aan Abraham toegesê het. So het ons dan deur die geloof die Gees ontvang wat God beloof het.”


Petrus brei sy toespraak verder uit en beklemtoon aan sy hoorders, dat Moses egter nie die enigste profeet was wat na die koms van Jesus verwys het nie. Alle ander profete wat van Samuel af in die Naam van God gespreek het, het Sy koms voorspel. Hy begin met Samuel, omdat Samuel volgens die Joodse tradisie, die oudste van die eintlike profete was. Ná Samuel is daar baie profete wat na die koms van Christus, of die dae van die Messias, verwys het.


Petrus herinner hulle daaraan dat hulle nakomelinge is van die Abrahamverbond, d.w.s. die genadeverbond (Gal. 3:18) en geloofsverbond. God het vir Abraham aangeneem omdat hy in Hom geglo het (Gen. 15:6), en God neem ons ook steeds só aan. Abraham word daarom die vader van ál die gelowiges genoem – hy is nog steeds dié voorbeeld van hoe ‘n mens gered word (Gal. 3:6-9). Ons gelowiges in die 21ste eeu, word steeds in gemeenskap met Abraham, deur die Here geseën: “In jou (Abraham), sal al die nasies geseën word. Dit is dus dié wat glo, wat saam met die gelowige Abraham geseën word” (Gal. 3:8c-9).


Wat sou dit vir ons beteken? Hierdie “seën wat God aan Abraham toegesê het,” kan gesien word as ‘n verbondseën en dis een van die vrugte van die kruis van Christus, waarin ek en jy as gelowiges ook deel het. “Daarom het God sy Dienaar na die wêreld toe laat kom om vir (ons ook) tot ‘n seën te wees deur elkeen van (ons) van sy verkeerde paaie af terug te bring.”


God het oorspronklik dit só bedoel dat Israel hulle seëninge met nie-Israeliete sal deel toe Hy vir Abraham meegedeel het: “In jou sal al die volke van die aarde geseën wees” (Gen. 12:3b). Dit het ‘n werklikheid geword met die geboorte van Jesus Christus. So min as wat die Vader ooit Sy oog van Sy Seun sal aftrek en Hom sou kon prysgee aan wilde magte om Hom, so min sal die Vader ooit Sy oog aftrek van diegene wat in Sy Seun, Jesus Christus, glo. Wie in hierdie vertroue op die Vader lewe, kan alleen maar elke dag van sy of haar lewe, met dankbaarheid begin en met dankbaarheid eindig.


“Elkeen wat van sy verkeerde paaie af teruggebring word”, moet eers leer dat hulle enkel uit genade gered kan word. God ontferm Hom oor almal, “daarom het God sy Dienaar na die wêreld toe laat kom.” Daar is nie ’n afsonderlike heilsweg vir Israel en ‘n ander weg vir ander mense nie. Álle mense word op dieselfde manier gered: Alleen deur God se genade en geloof in Jesus Christus! Luther het eeue gelede aangevoer dat aangesien alle mense in hulle sonde verlore is, dit God se genade verg om hulle in staat te stel sodat hulle die ware evangelie kan hoor en gevolglik in Jesus Christus kan glo. Sonder genade gaan die mens nie op sy eie, genoeg wilskrag hê om hom te bekeer nie en daarom nie verlos kan word nie.


God se liefde vir ons is totaal onafhanklik van ons gedrag of gesindheid. Jesus het ál ons sonde op Hom geneem en Sy lewe vir ons afgelê deur ons plek aan die kruis in te neem, ‘n daad van genade wat ons nie kan verdien nie want ons is as sondaars eintlik nie só ‘n daad van liefde waardig nie. Maar God gee dit vir ons omdat Hy “Hom oor ons ontferm het” (Rom. 11:28-32). Die verlossing van God deur Christus word uit genade gegee aan dié wat glo! Indien ons God se genade-aanbod aanneem, kan ons ‘n lewe van vrede en vervulling leef. Hierdie genade is gebore uit die allesomsluitende en allesdeurdringende liefde van God en nie iets wat ons kan verdien nie. Jesus Christus het mens kom word, tussen ons kom woon en Sy lewe gegee sodat ek en jy die gawe van ewige hoop en ewige lewe uit die hand van God, sonder enige verdienste, kan ontvang.


“Die onverdienstelikheid van die genade van God maak dat Christene die enigste mense op aarde is wat regtig iets het om permanent oor bly te wees” (Billy Graham).


Gebed: Hemel Vader, dankie dat ek my bewende sondaarshand na U toe kan uitsteek om die verlossing wat Jesus Christus vir my bewerkstellig het, uit U liefdeshand aan te neem. Ek loof U vir U genade en liefde vir my. Verhoed dat ek ooit sal uitvind hoe dit sal wees om buite U genade-hand te moet leef. Dankie Jesus Christus dat U alles gedoen het vir my verlossing. Amen.


Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page