top of page

Gedagte vir Vandag

Maandag, 25 April 2022

Koos Espach


Die uitstorting van die Heilige Gees (1)


Die “Stormwinde en Vuur” van verandering

Hand. 2:1-4 – “Toe die dag van die pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar ‘n geluid uit die hemel soos van ‘n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen.”


Pinksterfees was ‘n belangrike Joodse feesdag waartydens die Israeliete die eerste opbrengs van hulle oes aan die Here kom wy het – Jerusalem was dus weer volgepak deur pelgrims. Dit het altyd plaasgevind op die vyftigste dag na die eerste Sondag wat direk op die Joodse Paasfees gevolg het. Op Pinksterfees is saam gebid en God gedank en geprys as Besitter van die land, die Gewer van reën en die vrugbaarheid van die grond. Toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal saam bymekaar. In die bovertrek was die apostels wat weens Jesus se opdrag moes wag vir die gawe van die Gees (Hand. 1:4). Saam met hulle is die eerste 120 Christene wat nog nie hulle eie vorm van erediens gehad nie en by die Jode aangesluit het wat onder hulle, gebruiklik was.

Pinksterfees bring die gedagte van voltooiing en volheid van die oes wat verby is. Die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag dui op die voltooiing van die werk van Christus. Die Gees bring die werk van Christus tot voltooiing in dié sin dat die Gees die weldade meedeel wat deur Christus verwerf is. Die wonderlike van die Pinkstergebeurtenis word deur hoorbare en sigbare tekens ingelei en begelei. Dit is alles slegs tekens vir die eintlike wonder: Die ingrype van God “uit die hemel” deur die koms van die Gees.


In die skeppingsverhaal het God die mens uit stof van die aarde gevorm en Sy lewensasem in die mens geblaas sodat dit ‘n lewende wese kon word (Gen. 2:7). Nou bemagtig God die mens weer opnuut en gee Hy weer vir hulle Sy asem, sodat hulle as Sy verteenwoordigers (Gen. 1:26), God se sigbaarheid aan die wêreld kan wys. By die geluid soos van ’n geweldige stormwind, word ’n sigbare verskynsel gevoeg – iets soos vuur wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle neergedaal het – vuur, nog ’n simbool van God se teenwoordigheid (Moses Eks. 3; vuurkolom Eks. 13:21). Johannes die Doper se voorspelling dat die Messias sy gelowiges sou doop met die Heilige Gees en met vuur, (Luk. 3:16), en die belofte wat deur Jesus in Hand. 1:8 gegee is, gaan nou in vervulling. Vyftig dae na Jesus se kruisiging en opstanding op die Paasfees, en 10 dae na Sy hemelvaart, word hulle almal met die Heilige Gees vervul.


Die aanwesiges kon hoor en sien – “die geluid soos van ‘n geweldige stormwind en verdeelde tonge van vuur wat op hulle neerdaal” – en hulle was van één ding seker: Hierdie dinge het uit die hemel gekom, die Gees van God is oor hulle uitgestort. Die “vuurtonge” het nie ‘n geslote eenheid gevorm nie maar verdeel en neergedaal op elke gelowige wat teenwoordig was. Vandag kan ek en jy ook hoor en sien: Die Gees bemoei Hom nie net met die gemeente as geheel nie. Nee, Hy ontmoet elke lidmaat afsonderlik, volgens sy of haar eie aard en behoeftes. Maar in één opsig is die Gees by elke gelowige eenders: Hy is by almal ‘n misterie van ‘n geweldige “Stormwind” en ‘n “Vlam!” Niemand kan die wind vasbind nie, hy versprei deur die hele wêreld. Net so kan niks die Gees vasbind nie, en die vuur van die Gees smelt gelowiges reg oor die wêreld saam tot een liggaam van die Here.


Wat wil die Heilige Gees hê moet ek en jy, vir wie dit twee duisend jaar gelede ook uitgestort was, doen? Ons moet die vuur van daardie Pinksterdag nooit uitblus nie, ons moet sorg dat die getuienis oor Jesus Christus brandend bly. Ons moet mense word wat vuur en vlam getuig van Jesus en wat Hy, as ons Verlosser, uit genade vir ons gedoen het. Ons tonge moet los raak vir die evangelie van Christus en met getuieniskrag, onstuitbaar soos ‘n “geweldige stormwind” oor die aarde vaardig word. Ek en jy moet mense word wat in die krag van die Heilige Gees ons tonge in diens van Jesus gebruik.


Uit die Gees word tonge gebore, vurige tonge, besielde tonge, geesdriftige tonge, tonge wat kan getuig. Ek en jy wat die Gees besit, kan nie – mag nie – swyg nie. Ons moet Jesus se Naam verhef, Sy genade prys, Sy lof besing. Die “tonge soos van vuur” kom op ons, en maak van ons lofprysende getuies van Jesus Christus. Is ek en jy ook deel van die vuur van Christus se saak?


“Wat ‘n mens ook al doen om Goddelike genade te ervaar, die uitwerking van God se genade is alleen te danke aan die werk van die Heilige Gees wat ons na God toe aantrek” (August Lang).


Gebed: Gees van genade, gee aan my U krag, sodat ek ook ‘n kragtige getuie vir Jesus, my Verlosser, in hierdie wêreld sal wees. Amen.

Comentarios


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page