top of page

Gedagte vir Vandag

Dinsdag, 29 Junie 2021

Koos Espach

JESUS ONDERWEG NA SY LYDING, DOOD EN OPSTANDING (117)

(Matt. 16:21–25:46)


Jesus se vyfde toespraak: Sy laaste gesprek met die dissipels op die Olyfberg (2)

(Matt. 24:1–25:46)


Die profetiese rede: rampe en vervolging (1)

(Mark. 13:3-13; Luk. 21:7-19)


Die sentrale inhoud van ons geloof is Jesus Christus van die kruis!


Matt. 24:3-5 – “Nadat Jesus op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom toe en vra: ‘Sê vir ons, wanneer sal hierdie dinge gebeur en wat sal die teken van u koms en van die einde van hierdie wêreld wees?’ Jesus antwoord hulle: ‘Pas op dat niemand julle mislei nie. Baie sal onder my Naam kom en sê: ‘Ek is die Christus,’ en hulle sal baie mense mislei.”


Dit is veelseggend dat Jesus, net soos met Sy eerste toespraak op die berg langs die See van Galilea (Matt. 5-7), Sy dissipels nou weer op ‘n berg, die Olyfberg in Jerusalem, verder onderrig. Net soos tydens die eerste lering, neem Jesus weer die sittende posisie van die Joodse rabbi in, terwyl Hy luister na hulle vrae oor wanneer die “einde van die wêreld” gaan wees. Eintlik vra hulle drie vrae: Wanneer die tempel vernietig sal word, “wat die tekens van Jesus se koms” sal wees, en wat die “tekens van die eindtyd” sal wees. Jesus verduidelik dat die tempel se vernietiging (24:2) en die einde van alles, onderskei moet word.


Vir die Israeliet was die tempel onaantasbaar. Dit was die heiligdom van God en die teken van Sy teenwoordigheid by Sy volk. Daarom het hulle geglo dat die verwoesting daarvan gevolglik sou saamval met die verwoesting van die wêreld by die voleinding. Die Jode het geglo dat, net soos die jaargetye deur kenmerkende natuurverskynsels aangekondig word, so word ook die wêreldgetye aangekondig deur voortekens in die natuur en in die geskiedenis. Aangesien Jesus die verborgenhede van God ten volle ken, sou Hy beslis vir hulle die tekens kon aandui.


In Sy aanwysing van die toekomstige gebeurtenisse gee Jesus alleen algemene aanduidinge van hoedanig die einde sal wees. Twee hoofsake word egter herhaaldelik beklemtoon, naamlik dat daar wel ’n voleinding sal wees wat met ontsettende rampe gepaard sal gaan, en dat alleen die onwankelbare standvastigheid in die geloof in Jesus Christus, die kinders van God staande sal hou. So belangrik is die volharding in die geloof dat Jesus dit eerste noem en telkens herhaal in die loop van Sy onderrig.


Jesus lei Sy onderrig aan die dissipels oor die wederkoms in met ‘n waarskuwing dat ’n kenmerk van die laaste dae, die optrede van valse christusse prominent sal wees. Hulle aanval sal juis teen die sentrale inhoud van die geloof gerig wees, naamlik teen Jesus, die Christus, deurdat hulle valslik sy Naam en waardigheid vir hulself sal toeëien, en daarmee sal hulle daarin slaag om baie mense te verlei. Teenoor sulke verleiers moet die gelowiges standvastig bly en in die geloof aan Jesus Christus vasklem. Deur hierdie waarskuwing gee Jesus duidelik te kenne dat Hyself die werklike Messias is.


Dit gebeur inderdaad so dat daar reeds vals christusse net na Jesus se hemelvaart begin verskyn – mense wat beweer dat hulle God se gestuurdes is (Hand. 5:36; Hand. 21:38) en vandag steeds bestaan. Nog voorbeelde sluit onder andere Paulus se waarskuwing in: “Die Gees sê uitdruklik dat in die eindtyd sommige afvallig sal word van die geloof. Hulle sal misleidende geeste navolg en die leerstellings van duiwels aanhang. Hierdie dwaalleraars is skynheilige leuenaars wie se gewete toegeskroei is. Hulle verbied mense om te trou en om bepaalde soorte kos te eet” (1 Tim. 4:1-3). Petrus waarsku ons ook: “So sal daar onder julle vals leraars kom. Hulle sal verderflike dwaalleer insmokkel en die Here wat hulle vrygekoop het verloën. Baie mense sal hul losbandigheid navolg, en deur hulle toedoen sal mense kwaad praat van die Weg van die waarheid. In hulle hebsug sal hulle julle met allerhande stories uitbuit. Maar hulle vonnis is lankal gevel, en hulle ondergang is onafwendbaar” (2 Pet. 2:1-3).


Hoe maak ek en jy seker dat ons nie mislei word deur vals christusse nie? Soek die ware bekendmakers van God se wil op as ons geestelike wysheid kortkom. “Hoe wonderlik klink die voetstappe van dié wat die goeie boodskap bring” (Rom. 10:15b). Laat hulle my en jou leermeesters wees. Oefen ook gedurig die regte godsdienstige wysheid in, daardie soort wat ons nie oorhaastig laat praat of ander laat manipuleer nie. Wees nederig. Loop lig vir sulke valse dwase en vermy hulle! “Ek druk julle dit op die hart, broers (en susters): Pas op vir dié wat verdeeldheid veroorsaak en die mense afvallig maak van die leer wat julle ontvang het. Bly weg van hulle af. Sulke mense dien nie Christus ons Here nie, maar hulle eie drifte en drange, en met al hul mooipraatjies en vleitaal mislei hulle die liggelowige mense” (Rom. 16:17). Wees waaksaam. Ek en jy mag nie mislei word nie!


“Sodra die versoening wat God deur Christus aan ons as gelowiges kom aanbied, op enige ander manier aangetas word, het ons nie meer te doen met ‘n klemverskil of veranderinkie aan die Evangelie nie – dan word dit ‘n valse leer – niks anders as ‘n vyandskap met Jesus se kruis!” (Francois Tolmie).


Gebed: Ons Here van die waarheid, bewaar my van alles wat vals is. Help my om die magdom skatte in U skatkamers te ontdek. Dankie dat Johannes vir my bevestig Wie die ware Gees is en dat ek dit kan bely en standvastig daarin kan bly: “Hiéraan ken julle die Gees van God: elkeen wat bely dat Jesus werklik die Christus is wat mens geword het, het die Gees wat van God afkomstig is” (1 Joh. 4:2). Here, verlig my verstand, my begrip en my hart om standvastig aan hierdie waarheid vas te hou. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page