top of page

Gedagte vir Vandag

Vrydag, 28 Mei 2021

Koos Espach


JESUS ONDERWEG NA SY LYDING, DOOD EN OPSTANDING (96)

(Matt. 16:21–25:46)


Jesus se gesag in Jerusalem bevraagteken (42)

(Matt. 21:1–22:46)


Die vraag oor die grootste gebod (5)

(Mark. 12:28-34; Luk. 10:25-28)


Die kruis is die vertikale verhouding met God wat gesien word in die horisontale verhouding met ons naaste!


Matt. 22:34-40 – “Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaargekom, en een van hulle, ‘n wetgeleerde, het Hom met ‘n vraag probeer vastrek. ‘Meneer,’ vra hy, ‘wat is die grootste gebod in die wet?’ Jesus antwoord hom: ‘Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel’ en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan, is: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.’ In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat.”


Vergelyk ook Jak. 2:8-11 – “As julle werklik die wet van die koninkryk van God onderhou soos dit in die Skrif staan: ‘Jy moet jou naaste liefhê soos jouself,’ dan doen julle reg. Maar as julle die mense na die uiterlike beoordeel, doen julle sonde en veroordeel die wet van God julle as oortreders. As iemand die hele wet onderhou maar in een opsig struikel, is hy skuldig ten opsigte van al die gebooie. God wat gesê het: ‘Jy mag nie egbreuk pleeg nie,’ het ook gesê: ‘Jy mag nie moord pleeg nie.’ As jy nou nie egbreuk pleeg nie maar wel moord, is jy tog ‘n oortreder van die hele wet.”


God het ‘n eindelose begeerte na ons liefde, die liefde met die hele hart, met álles, en Jesus het bygevoeg dat dit geld vir ons naaste ook. Hierdie “twee grootste gebooie” bevat dieselfde woord, naamlik liefhê! In die hemel by God en ook vir mense op aarde is liefde die allerbelangrikste. Om dit te beaam, argumenteer Jakobus in sy “Brief” daaroor, deur die vereistes van die wet nader te trek. Dit is asof hy klaar sy lesers se verskonings of verduidelikings kon hoor om nie liefde in al sy heerlikheid te openbaar nie, veral naasteliefde. Ons pretensie van wetsvervulling word uitgedaag wanneer hy ons antwoord: “As dit dít is wat julle doen dan doen julle reg.”


‘n Persoon moet nie aangeneem word volgens sy status of voorkoms nie maar deur nakoming van die koninklike liefdesgebod – “om jou naaste lief te hê soos jouself en God bo alles!” Deur partydig op te tree is nié nakoming van die wet nie en daarom is dit sonde. Ons Christelike godsdiens leer ons om ons medemens lief te hê omdat God hulle liefhet. Elke mens, hoe laag of arm of ryk, het deel aan God se barmhartigheid en liefde, want ons almal is na God se beeld geskape. Ek moet dus my naaste liefhê nie net omdat dit my medemens is nie, maar omdat ek God se beeld in hom sien. Ons moet liefhê met dieselfde liefde wat God liefhet – agape liefde. As ons nie só kan liefhê nie, is dit ‘n bewys van ’n skreiende gebrek aan geestelike waardes en norme en inderdaad as die teendeel van wat die liefdesgebod vereis.


Die wet van God is ’n eenheid en om “in een opsig van die wet te struikel, is ons skuldig ten opsigte van al die gebooie.” Dit is ’n vergryp teen die hele wet, dit wil sê teen al die gebooie. Om as Sy nuutgemaakte kinders reg op te tree, bring ons natuurlik nog nie by volmaak uit nie. Hierdie “volmaaktheid” gaan nie oor perfeksionisme nie. Om aan die totale wet van God te kan voldoen, is volmaak. Ons weet mos dat dit hééltemal onmoontlik is om na te kom. Wat wel belangrik is, is of ons daarheen op pad is – die pad van liefde, geregtigheid en geloof – wat ons met oorgawe en ywer moet loop. “En ons ken die liefde wat God vir ons het, en ons glo daarin. God is liefde; wie in die liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hiérin het die liefde sy doel volkome met ons bereik: ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus” (1 Joh. 4:16-17).


Ons kan die wet nie volkome en in alle opsigte uitvoer nie. Maar ons kán barmhartigheid betoon. Wie werklik sy naaste liefhet soos homself, “doen inderdaad die goeie en dis reg.” Teenoor so ’n barmhartige mens tree God self ook met barmhartigheid op, selfs in die eindoordeel. Die oordeel gaan oor die wet, die wegwyser wat ons lewensruimte wil gee, maar dan moet ons besef dat dieselfde wegwyser ons naaste ook lewensruimte wil gee. Liefde beteken om vir ander lewensruimte te skep. Dit geld vir elke mens wat God oor ons pad stuur en nie net diegene op ons voorkeurlysie nie. Dan word naasteliefde selektief.


Die liefde vir mekaar word in God se liefde vir Sy Seun begrond en as “model” vir ons liefde gebruik – soos God liefhet, só moet ons liefhê. Liefde is ‘n eienskap van God; Liefde is die wesenlike aspek van God se karakter en staan vir wie Hy is; God is die perfekte voorbeeld van liefde; GOD IS LIEFDE! Deur God se krag en deur die Heilige Gees gee God ook hierdie liefde aan elkeen wat Jesus aanneem as Sy Saligmaker en Verlosser: “Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het: Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook” (1 Joh. 3:1). Dit is ook die enigste ware en blywende bron van blydskap, en maak van ons vriende van God. Kom ek en jy vra die Here om Sy wet van die liefde, sy voorbeeld daarvan, diep in ons harte in te graveer en ons dit toepas op soveel maniere as wat ons kan, op soveel plekke, aan soveel mense, so dikwels as wat ons kan!


“Dit is immers dieselfde God wat al die gebooie beveel en al die naastes insluit in die gebod van die naasteliefde” (Prof. Dirkie Smit).

Gebed: Hemel Vader, ek kan nie volmaak wees nie. Ek faal totaal daarin want my menslike vermoëns en die houvas wat die sonde op my het, beperk my. Here, maak my ‘n instrument van U vrede. Waar daar haat is, laat ek liefde saai want U het vir my die gebod gegee om mekaar lief te hê sodat almal kan sien dat ek U dissipel is. Maar ek het U hulp nodig Here, ek gaan dit nie alleen regkry nie. Dankie dat ek ‘n koninkrykskind is en daarom mag put uit U onuitputlike Bron. Dankie Gees van God dat U my toerus met krag sodat ek immers kan poog om volmaak te wees. Vervul my brandende begeerte, wat ook U begeerte is, dat my hart met U liefde vervul sal wees. Amen.

Comments


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page