top of page

E-Kerk - Gedagte vir Vandag


"HERE, EK WIL NIE 'N 'EENDAG-SAL-EK-NOG' MENS WEES NIE"

DIE EVANGELIE VAN JOHANNES – DIE ONGELOOF VAN JESUS SE BROERS (1)


Joh. 7:1-9 – “Hierna het Jesus in Galilea rondgegaan. In Judea wou Hy dit nie doen nie, omdat die Jode daar Hom wou doodmaak. Maar die huttefees van die Jode was naby. Jesus se broers sê toe vir Hom: ‘Gaan ‘n bietjie hiervandaan na Judea toe dat jou dissipels daar ook die wonderdade kan sien wat jy doen. ’n Mens wat oral bekend wil wees, doen nie iets in die geheim nie. Aangesien jy dan hierdie dinge doen, maak jou openlik aan die wêreld bekend.’ Selfs Sy broers het nie in Hom geglo nie. Jesus sê toe vir hulle: ‘Vir My het die tyd nog nie gekom nie, maar vir julle is enige tyd reg. Die wêreld kan vir julle nie haat nie; maar hy haat My, omdat Ek openlik verklaar dat sy dade sleg is. Gaan julle maar fees toe. Ek gaan nie na hierdie fees toe nie, omdat die tyd vir My nog nie reg is nie.’ Dit het Hy vir hulle gesê, en Hy het daar in Galilea gebly.”


Ongeveer ses maande het verloop tussen paasfees (6:4) en die huttefees (7:2). In daardie tyd bly Jesus werksaam in Galilea waar Hy van die een plek na die ander rondgaan. Die ander Evangelies vertel baie dinge wat in dié tyd plaasgevind het, maar Johannes sê niks daarvan nie. Die huttefees was een van die pelgrimsfeeste en naas die paasfees en die pinksterfees, een van die drie groot Joodse feeste, waarvoor die volk na Jerusalem moes opgaan (Deut. 16:16). Dit het ongeveer in September plaasgevind en is as ’n oesfees gevier. Die volk moes sewe dae lank in hutte van takke en blare woon om die omswerwinge in die woestyn en die uittog uit Egipte in herinnering te hou (Lev. 23:42-43).


Jesus se broers, Jakobus, Joses, Judas en Simon, ontken nie dat Jesus wonderdade doen nie maar lê Hom dit ten laste dat Hy “hierdie dinge doen” om publisiteit vir Homself te verkry. Hy is “’n mens wat oral bekend wil wees”, en daarom moet Hy na die hoofstad gaan. Wat Hy in Galilea doen, is so goed as in die geheim omdat dit ver van Jerusalem af is. Jerusalem is die regte plek vir iemand wat daarna streef om ’n openbare figuur te wees. (Dit klink darem baie na die duiwel wat wou gehad het dat Jesus van die tempel se dak moes afspring om so vir die mense Sy wondermag te wys!) Hulle weet dat dit die reël is om vir die huttefees na Jerusalem te gaan en verwag dus dat Jesus ook sal gaan, maar daaromtrent is hulle sarkasties. Hulle optrede en versoek getuig van hulle ongeloof en van ’n wanbegrip aangaande die eintlike roeping van Jesus.


In Sy antwoord wys Jesus op die ingrypende verskil tussen die verloop van Sy lewe en dié van Sy broers. Hy staan onder die dissipline van ’n tydrooster in die uitvoering van sy Goddelike opdrag. Daarteenoor was die broers nie aan so ’n tydtafel gebonde nie. Hulle het nie rekening gehou met die wil van God nie, maar eiewillig besluit oor hulle kom en gaan. Hulle was ook nie gebonde aan die uitvoering van ’n opdrag van God nie, en het net aan hulle eie belange gedink. Hier kom die skeiding tussen Jesus en Sy broers. Hy weier om saam met hulle na die fees te gaan en ook om te gaan met die bedoelings wat hulle aan Hom voorhou. Hulle hoef niks te vrees nie en kan dus na die fees gaan waar “die wêreld”, die Jode, die toon aangee.


Hierdie gesprek gaan oor meer as net huttefees toe gaan of nie. Wanneer Jesus sê: ”Vir My het die tyd nog nie gekom nie,” praat Hy eintlik van daardie spesiale geleentheid wanneer Hy duidelik sou gaan wys het dat Hy die Messias is, die beloofde Verlosser. Maar net soos Sy geboorte byvoorbeeld, op ’n spesifieke tyd gebeur het – die spesifieke tyd wat God met Sy wysheid daarvoor bepaal het, en net soos wat Sy wederkoms eendag op ’n spesiaal-vasgestelde dag en uur sal gebeur, net so was daar vir die Here Jesus ’n vasgestelde tyd waarop Hy die feit dat Hy die Verlosser is, duidelik moes wys. Dit was nie toe die duiwel Hom op die tempel se dak gehad het nie en ook nie by hierdie huttefees nie. Dit was later, by ’n Paasfees waar Hy aan die kruis sou sterf en op die derde dag uit die dood sou opstaan om elkeen wat in Hom glo van die skuld van die sonde en van die straf op die sonde te verlos.


Vir die uitvoering van Jesus se Godgegewe taak – die verlossing van mense – “het die tyd nog nie gekom nie,” Wat was Sy broers se Godgegewe taak? Wat is alle mense se Godgegewe taak in hierdie wêreld? Nie om ander mense te verlos nie, want ons kan dit nie doen nie, en in elk geval het Jesus dit klaar volledig en volmaak gedoen! Ons taak is geloof: om te gló in die Verlosser wat God vir hierdie wêreld gegee het. Ons taak is bekering: om dit wat ons verkeerd doen, te los, en in die plek daarvan die regte te doen. Ons plig is heiligmaking: om te groei in kennis van die Woord van God en in geloofsvertroue en in gehoorsaamheid aan die Here. Ons plig is volharding: om nie moeg te word vir die lewe saam met die Here en vir die stryd teen die verkeerde nie. Ons plig is om die Here te dien, om Sy koninkryk en kerk te help opbou, om ons medemense lief te hê…


Vir ons taak of plig, is ons nie soos Jesus in Sy verlossingsplig, aan ’n sekere tydstip gebonde nie. Vir wat ons moet doen, “is enige tyd reg.” Hierdie uitspraak sê dat ons nie sulke “ek-sal-nog-eendag” mense mag wees nie? Die tyd waarin ons nóú leef, is die tyd wat God vir my gereed gemaak het vir die uitvoering van die pligte wat Hy my gegee het; dis nóú die spesiale geleentheid wat Hy my gee; dis nóú die kans wat ek moet aangryp. Daar’s nie so ’n ding dat die tyd vir dit wat die Here van my verwag, nog eers moet ryp word nie. Daarvoor is die tyd klaar ryp! Ons kan nie nog so ’n bietjie wag voordat ons regtig voluit dissipel van Jesus Christus gaan word nie. Wanneer die Here Jesus ”se tyd vir Hom reg is,” en Hy op die vasgestelde tyd, wéér kom, moet ons selfverwyt nie verskriklik wees nie. Los dit vir die uitstellers, die mense wat dit wat die Here van hulle verwag het, die volgende jaar wou doen! Moenie een van hulle wees nie.


“Jy kan elke dag besluit oor tydsbenutting wat God jou gee. Jy kan lewe asof Christus gister gesterf het, vandag uit die dood opgestaan het, en môre weer terugkom. Of jy kan lewe asof Jesus dood is. Dit is jou keuse!” (Barbara Johnson).


Gebed: Here, in hierdie lydenstyd wil ek vra dat U my tyd, my dae indeel sodat ek my tyd oordeelkundig kan gebruik, want tyd is U geskenk aan my. Help my om nie my Godgegewe take en verpligtinge uit te stel nie, maar om geleenthede wat U my gee, met altwee hande aan te gryp. Skenk my die genade sodat my besigwees dae, nie sonder U is nie, dat elke dag nie maar soos die vorige dag is nie – want dan is dit tot die dood toe leeg! Dankie dat U ín die tyd is, dat U tyd ‘n tyd-met-toekoms is, met nuutheid, nuwe lewe en krag. Amen


Recent Posts

Follow Us

  • Black Facebook Icon
bottom of page